Centenáriumi Emlékmű hiányzó projekttáblájának hiányzó adatai és a projekt költsége

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.! Nem a Főkertnek akartam küldeni, hiszen a céget beolvasztották, hanem a BKM-nek (Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, de nem szerepel a KIMITTUD-on adatgazdaként! Remélem, hogy hozzáadják!)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A margitszigeti Centenáriumi Emlékmű hiányzó projekttáblájának adatait, hiszen
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint „az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.”

A TERVEZŐ NEVÉT és a projekt teljes KÖLTSÉGÉT ( hiszen közpénzről van szó!)

(A Centenáriumi Emlékmű, Margitsziget)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 20.

Üdvözlettel:

Vég Adrienn

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Tisztelt Partnerünk!

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. fogadta megkeresését, a
válaszadásig türelmét kérjük.

 

Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a honlapunkon elérhető online ügyintézési
felületünket ([1]www.budapestikozmuvek.hu/ugyfelszolgalati-elerhetosegek),
valamint telefonos elérhetőségünket a +36 1 700 7000 hívószámon.

 

Figyelmét és türelmét köszönjük!

 

BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.

 

 

Társaságunk elkötelezett az online ügyintézés egyre szélesebb körben
történő kiterjesztéséért, ezért ügyfeleink, partnereink részére
lehetőséget biztosítunk ügyfélkapun (Hivatali kapun) keresztül történő
kapcsolatfelvételre is. Magánszemélyek és gazdasági társaságok részére a
[2]https://epapir.gov.hu/ linken keresztül érhető el a szolgáltatás, míg
hatóságok részére az alábbi Hivatali tárhelyeket biztosítjuk divíziók
szerinti bontásban:

 

Rövid név KRID azonosító
BKMKOZMU 266508905
FOTAV 203278135
FKFZRT 102431117
FKFALT 169518304
BTI 207512995
FOKERT 561518936
FOKETUSZ 404387176

  

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján,
„az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél e törvényben
meghatározott jogait e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek
szerinti elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján
biztosítja”.

 

 

***** Ez egy automatikusan generált válaszüzenet, kérjük erre a levelünkre ne
válaszoljon. *****

 

References

Visible links
1. https://www.budapestikozmuvek.hu/ugyfels...
2. https://epapir.gov.hu/

kozerdekuadat,

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2023. július 20. napján elektronikus úton közérdekű adatigényléssel élt
a BKM Nonprofit Zrt.-nek címezve. Adatigénylésben kérte, hogy Társaságunk
adjon tájékoztatást a Centenáriumi Emlékmű hiányzó projekttáblájának
adatai és a projekt költsége tárgyában.

 

A közérdekű adatigénylésében foglaltaknak eleget téve, a könnyebb
áttekinthetőség érdekében, válaszainkat tagolva, mégpedig kérdésenként
válaszoljuk meg az alábbiak szerint:

 

a) az építtető neve: Budapest Főváros Önkormányzata

b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgya: Budapest 150.
születésnapja alkalmából margitszigeti Pest-Buda virágágy ünnepi
átalakítása

kezdési és várható befejezési időpontja: 2023.07.04. – 2023.07.31. napja,
az építési engedély száma: - (nem engedélyhez kötött)

c) a fővállalkozó kivitelező megnevezése: BKM Nonprofit Zrt. és
nyilvántartási (cégjegyzék) száma: 01 10 042582

d) a tervező neve: Szalkai Adrienne, megnevezése: okl. táj- és
kertépítészmérnök, vezető tervező

e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő
megnevezése és elérhetősége: -,

f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr
neve, nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: a kivitelezési tevékenység
nem engedélyköteles tevékenység, ennek következtében nem kell igénybe
venni műszaki ellenőrt.

 

A projekt teljes költsége: bruttó 21.539.504,- Ft., a projekt része a
Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott teljes jubileumi programsorozatnak.

 

Továbbá tájékoztatjuk, hogy időközben az információs tábla kihelyezése
megtörtént a kivitelezés területén. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok iránti igény nem megfelelő
teljesítése esetén az igénylő a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli
és illetékmentes. Továbbá az igénylő bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9).

 

Üdvözlettel:

 

BKM Nonprofit Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt kozerdekuadat!

Köszönöm szépen gyors válaszukat.

Üdvözlettel:

Vég Adrienn