Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által beszerzett CAF Urbos típusú villamosvasúti járművek típusengedélyeztetés során szükséges volt-e a hatályos Magyarországi szabályozás alól felmentést kérni, és ha igen, akkor a hatályos szabályok mely pontjai alól kapott felmentést az érintett CAF Urbos villamosok két altípusa. (rövid 34 méteres és hosszú 56 méteres szerelvény).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 27.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0015480/2017

Dénes Balázs

[1][FOI #9101 email]

[2][email address]

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Dénes Balázs!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ)  végzi a   közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2017. május 24-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. május 9.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9101 email]
2. mailto:[email address]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

6 Melléklet

Ügyszám: 0038/0015480/2017

 

Dénes Balázs

[1][FOI #9101 email]

[2][email address]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Dénes Balázs!  

 

A BKK Zrt.-hez 2017. április 24-én és 27-én érkezett közérdekű
adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (jelenleg Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Vasúti Hatósági Főosztály) a CAF Urbos 3 típusú villamosok magyarországi
forgalomba helyezését az alábbi, az Országos Vasúti Szabályzat II.
kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 1. számú
mellékleteként kiadott Országos Vasúti Szabályzat II. 9. Fejezet Vasúti
Járművek 9.2. Helyi közforgalmú vasúti járművek kialakításával,
felszerelésével kapcsolatos követelményekben foglalt előírásoktól eltérően
engedélyezte:

 

CAF Urbos 3/5-nél (rövid szerelvények) lévő eltérések:

 

[3]cid:[email protected]

 

[4]cid:[email protected]

[5]cid:[email protected]

 

CAF Urbos 3/9-nél (hosszú szerelvények) lévő eltérések:

 

[6]cid:[email protected]

 

[7]cid:[email protected]

[8]cid:[email protected]

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. május 19.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9101 email]
2. mailto:[email address]