Bútor-, egyéb tárgyi eszköz beszerzés, tanácsadói szerződések listája

Az igénylést elutasította a(z) Állatorvostudományi Egyetem Budapest.

dr. Lakosiné dr. Szóráth Eleonóra

Mélyen Tisztelt Állatorvostudományi Egyetem Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy önállóan működő és gazdálkodó státuszuk kezdete óta az egyes okiratok szerinti bontásban, milyen összegben szereztek be bútorokat, valamint egyéb tárgyi eszközöket az alábbi részletezettségben:

- beszerzések keltei, iktatószámai,
- partnerek megnevezései,
- tételek megnevezései,
- darabszámok,
- áfás vételárak,
- várható élettartamok,
- értékcsökkenések összegei.

Ezen felül kérem, hogy szíveskedjenek megadni, hogy ez alatt az időszak alatt milyen összeget fordítottak reprezentációs kiadásokra:

- rendezvények, fogadások költségére,
- személyi reprezentációra,
- ajándékra,
- díjak, kupák, serlegek, érmek beszerzésére,
- zászlók, molinók, roll-up-ok, installációk, szórólapok vásárlására,
- sajtó- és médiamegjelenésekre.

Kérem, hogy mindezen beszerzések okiratonkénti:

-keltét,
- összegét,
- visszterhes okirat tárgyát, valamint
- a szerződéses partner/szállító megnevezését

közölni szíveskedjenek az egyes beszerzések kapcsán.

Továbbá kérem, hogy közöljék az igénybe vett és az igénybe még nem vett, de leszerződött tanácsadásra irányuló szerződések, megrendelések:

- kelteit, hatályait, iktatószámait,
- tárgyait,
- a partnerek megnevezését,
- a szerződések összegeit,
- a bennük foglalt teljes óraszámokat,
- a nettó óradíjakat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 24.

Üdvözlettel:

dr. Lakosiné dr. Szóráth Eleonóra LL.M.

Dr. Karádi Teodóra Elida, Állatorvostudományi Egyetem Budapest

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

A 2018. április 24. napján érkezett adatigénylésével kapcsolatosan az
alábbiak szerint tájékoztatom.

 

Az Info tv. 29. § (2) bekezdése alapján a 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőt 15 nappal meghosszabbítom, figyelemmel arra, hogy az
előterjesztett adatigénylés olyan jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú
adatra vonatkozik, mely az alaptevékenység ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

 

Az Info tv. 29. § (3) bekezdése, 29. § (5) bekezdésének c) pontja, 29. §
(6) bekezdése, illetőleg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet 3. § (1) – (2) bekezdései, valamint 4. § (1)-(4) bekezdései
alapján költségtérítést állapítok meg, mely költségtérítés összege
mindösszesen:

 

298.659,- (Kétszázkilencvennyolcezer-hatszázötvenkilenc) forint.

 

Az adatigénylés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő munkaerő-ráfordítás
fenti indokolt költsége 2 fő napi 3 órában 3 hétig tartó munkájának alapul
vételével akként került kiszámításra, hogy a közalkalmazottak bruttó bére
alapján együtt 45+45 órára: 254.659,- forint (139.073,- Ft + 115.585,- Ft,
azaz 3.091,- Ft/óra, és 2.569/óra), illetőleg az illetékes gazdasági
igazgató által elvégzendő ellenőrzési tevékenység figyelembevételével
számított további 44.000,- forint (1 óra /4.400.- Ft, 10 órával számolva).

 

Az Info tv. 29. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy jelen
tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzon arra
vonatkozóan, hogy az igénylését fenntartja-e.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Info tv. 29. § (3a) bekezdése szerint a
tájékoztatás megtételétől nyilatkozatának az adatkezelőhöz való
beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre
álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a
költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos
határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

Az Info tv. 29. § (4) bekezdése szerint jelen esetben ezért az
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15
napon belül kell teljesíteni.

 

Az Info tv. 31. § (1) és (3) bekezdése szerint az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében bírósághoz fordulhat. A pert a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a
költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra
kötelezheti.

 

Budapest, 2018. május 09.

 

Üdvözlettel:

 

                                                                                                         
dr. Bohátka Gergely

                                                                                                         
kancellár, adatkezelő

dr. Lakosiné dr. Szóráth Eleonóra

Tisztelt dr. Karádi Teodóra Elida Úrhölgy!

Köszönettel vettem értékes válaszát. A legtávolabbi szándékomban sem állt, hogy 3 hétig leterheljem 3 kiválóan kvalifikált kollégájuk megfizethetetlen munkaidejét.
Tekintettel az Ön által leírt információkra, arra tudok következtetni, hogy a kért időszakban számát tekintve jelentős mennyiségű bútor- és egyéb tárgyi eszköz beszerzés történt az intézménynél, vélhetőleg a tanácsadói szerződéseikkel is ez lehet a helyzet.
Mivel a számviteli részletező nyilvántartásaikban az általam kért információk egy-két lekérdezéssel, valamint néhány kattintással előteremthetőek, így egyelőre nem tartok igényt a dokumentumok elektronikus másolatára, jelenleg elégséges lesz az, ha Excel formátumban kimutatják az előző megkeresésemben foglalt tartalmú adataikat.

Üdvözlettel:

dr. Lakosiné dr. Szóráth Eleonóra LL.M.

Dr. Karádi Teodóra Elida, Állatorvostudományi Egyetem Budapest

Tisztelt dr. Lakosiné dr. Szóráth Eleonóra!

 

 

A 2018. május 18. napján érkezett pontosított adatigénylésével
kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatom.

 

Az Ön által kért adatok az Állatorvostudományi Egyetem (a továbbiakban
Egyetem), mint adatkezelő birtokában vannak, azonban a kért adatok
összessége a könyvviteli programból nem áll teljes körűen rendelkezésre
egységesen, lekérdezhető módon, ezért az érintett számlákat egyesével kell
rendezni témakörönként.

 

A reprezentációs kiadásokat a könyvviteli programban az Ön által kért bontásban nem tartjuk nyilván, vagyis az Ön által felsorolt tételek a program szabad szöveges mezőjében a kért részletezettségben szintén nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az adatokat csak a számlák tételes átnézésével tudjuk kigyűjteni.

 

A tanácsadásra irányuló szerződések körében igényelt adatok többsége lekérdezhető, azonban az óraszám, a nettó óradíj nem minden esetben van megjelölve a szerződésben, illetve nem minden esetben került megállapításra keretösszeg sem.

 

A fentiekből kitűnően az Ön által előterjesztett igény teljes körű teljesítése túlmutat egy egyszerű műveleten, és az adatkezelő részéről érdemi munkaerőforrás ráfordítását igényli, hiszen az adatigény megfelelő teljesítéséhez nagy számú adathordozó vagy adatbázis áttekintése, és a kért adatok leválogatása szükséges.

 

A fentiek alapján a 2018. május 09. napján kelt levélben megjelölt
költségigényt – annak indokoltságára figyelemmel – továbbra is
változatlanul fenntartom.

 

Az Info tv. 29. §-a alapján ismételten tájékoztatom, hogy jelen
tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozhat arra
vonatkozóan, hogy az igénylését fenntartja-e, amennyiben igen, azt milyen
terjedelemben tartja fenn.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Info tv. 29. § (3a) bekezdése szerint a
tájékoztatás megtételétől nyilatkozatának az adatkezelőhöz való
beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre
álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a
költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos
határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

Az Info tv. 29. § (4) bekezdése szerint jelen esetben ezért az
adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15
napon belül kell teljesíteni.

 

Az Info tv. 31. § (1) és (3) bekezdése szerint az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében bírósághoz fordulhat. A pert a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a
költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra
kötelezheti.

 

Budapest, 2018. május 30.

 

Üdvözlettel:

                                                                                                         
dr. Bohátka Gergely

                                                                                                         
kancellár, adatkezelő