Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Petra Helga, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Büntetés-végrehajtásra vonatkozó adatok (2017-2018)

We're waiting for Kovács Petra Helga to read a recent response and update the status.

Kovács Petra Helga

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a magyar büntetés-végrehajtásra vonatkozó alábbi adatokat:

Férőhelyek száma 2017. január 1. és 2018 január 1. között,
Telítettség 2017. január 1. és 2018 január 1. között,
2017. évre vonatkozó átlagos telítettség,
Fogvatartottak száma 2017. január 1. és 2018. január 1. között,
Fogvatartottak 2017-es átlagos száma,
Fogvatartottak 2017-es átlagos megoszlása (előzetes, jogerős és felnőtt fk száma és aránya).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2018. március 27.

Tisztelettel:

Kovács Petra Helga

Tóth Eszter Dr., Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

Tisztelt Kovács Petra Helga!

 

Mellékelten megküldöm a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára
érkezett adatszolgáltatásra irányuló megkeresésére kelt választ.

 

Tisztelettel: dr. Tóth Eszter

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Petra Helga, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.