Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet a következő előírási tartalmazza a rendes üléssel kapcsolatban:
„16. § (2) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a képviselőket legkésőbb az ülés napját megelőző héten pénteken 12.00 óráig elektronikus levélben kell értesíteni és az ülésre meghívni. A napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések – az ülés összehívása után, a törvényességi ellenőrzést követően – a www.csepel.hu internetes honlapon érhetők el. Ettől eltérni csak kivételesen, a polgármester előzetes engedélyével lehet. A késés tényéről, és arról, hogy a tervezett napirendi pontokban, illetve az interneten közzétett előterjesztésekben az előző értesítéshez képest változás következett be, a képviselőket elektronikus levélben köteles a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodája értesíteni.”

Ugyanezen rendelet 3. sz. mellékletében található a „BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NAPIRENDJÉRE KERÜLŐ JAVASLATOK ELŐTERJESZTÉSÉNEK RENDJE” előírás, melynek 5. pontja a következőket tartalmazza:
„5. Az ülés meghívóját, illetve az előterjesztéseket kereshető formátumban az SZMSZ 16. § (2) bekezdése szerint kell megküldeni az érdekelteknek. A testületi meghívó és az előterjesztések honlapon (www.csepel.hu) történő megjelentetésének legkésőbbi időpontja az aktuális ülés előtti hét péntek 12.00 óra. Amennyiben az előterjesztésben szereplő kérdés, ügy, stb. eldöntéséhez olyan előzményi anyagok ismerete is szükséges, amely nem képezi az előterjesztés mellékletét, az előterjesztésben utalni kell arra, hogy kinek, hol, mikor, milyen módon van lehetősége ezen anyagok megismerésére.”

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. Kérem küldje meg részemre 2019. november 06. napjától kezdve az SZMSZ 16. § (2) bekezdésben említett kiértesítő leveleket, úgy, hogy azok kiküldésének ideje látható legyen.
2. Mennyi esetben nem történt meg az SZMSZ 16. § (2) bekezdésben említett kiértesítő levél kiküldése a 16. § (2) bekezdésben meghatározott időpontig?
3. Van bármilyen jogi következmény akkor, ha a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodája nem tartja be az SZMSZ 16. § (2) bekezdésben említett határidőket?
4. Kérem küldje meg részemre 2019. november 06. napjától kezdve a 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdésben említett polgármester előzetes engedélyéről szóló dokumentumokat.
5. Kérem összegezze részemre, hogy a képviselőknek kiküldött az SZMSZ 16. § (2) bekezdése szerinti meghívóban mennyi előterjesztés volt kereshető formátumú és mennyi előterjesztés nem volt kereshető formátumú?
6. Van bármilyen jogi következmény akkor, ha a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodája nem tartja be az SZMSZ 3. sz. mellékletének 5. pontjában lefektetett szabályt, miszerint az ülés meghívóját, illetve az előterjesztéseket kereshető formátumban kell megküldeni a képviselők részére?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 13.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

Tisztelt Vadai Attila!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése, valamint a különleges jogállású
szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál
elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
1. § (1) bekezdés b) pontja alapján Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli
Polgármesteri Hivatal 2022. december 19-től 2023. január 6-ig igazgatási
szünetet tart. Az igazgatási szünet 2022. december 22. és 2023. január 6.
közötti időtartama a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja
alapján nem számít bele a közérdekű adatkérés határidejébe.

 

A fentiekkel kapcsolatosan a Hivatal kéri szíves megértését.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

Hivatkozással a tárgyi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése