Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat közigazgatási területén útburkolati jelek festése 2023-ban.

Kovács Zoltán nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat közigazgatási területén, milyen keretösszegből, mely útszakaszokon tervezik az útburkolati jelek újra felfestését 2023-ban.

Válaszukban kérem szerepeltessék a következő adatokat.
- tervezett munka helyszíne
- érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe
- tervezett bekerülési költség
- költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 14.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

Németh György, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    image001.jpg

    5K Download

  • Attachment

    T j koztat s tt tel tburkolati jelek fest se k z rdek adatig nyl sben IV 99 3 2023.pdf

    253K Download View as HTML

Kovács Zoltán részére

 

[FOI #22123 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Csatoltan megküldöm Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Jegyzőjének közérdekű adatigényléseire vonatkozó levelét.

 

Tisztelettel:

 

Németh György referens

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala

Jegyzői Iroda

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Tel.: 462-3174

Email: [1][email address]

 

[2]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés,

2 Melléklet

Tisztelt Kovács Zoltán Úr!

 

Lenti megkeresésére, melyet a  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Polgármesteri Hivatala továbbított illetékességből Részvénytársaságunkhoz,
az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Részvénytársaságunk az útburkolati jelek felújítását minden évben egy, az
év elején összeállított fenntartási program alapján végzi. Ennek során a
város teljes úthálózatán felmérésre kerül a burkolati jelek állapota, és a
felújítási tervben a legindokoltabb címek szerepelnek, a rendelkezésre
álló költségkeret, a tudomásunkra jutott építési munkák, valamint a
beérkezett kérések figyelembe vételével.

A város területén közel 600 000 m2 burkolati jelet kell üzemeltetnünk
Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott forrásból. Az
utóbbi évek gyakorlata szerint éves szinten 50 000 m2 körüli jelek
felújítását teszi lehetővé az anyagi keret. Ez nagyjából a harmada a
szükséges mennyiségnek, ezért a lekopott burkolati jelek között
rangsorolnunk kell, és jelentős részük felújítására csak az elkövetkező
években kerülhet sor.

A helyszínek rangsorolásánál a csomóponti átvezetésekre, az átlagosnál
jobban igénybe vett jelekre kiemelt figyelmet fordítunk.
Forgalombiztonsági szempontok alapján a védtelen közlekedők (gyalogosok és
kerékpárosok) elsőbbséget élveznek, különösen ha az adott helyszínen
nincsen jelzőlámpás forgalomirányítás.

Az idei programunk összeállítása még folyamatban van, annak aktuális
készültségéről tudunk jelenleg tájékoztatást adni, melyet mellékelten
megküldünk. A rendelkezésünkre álló keret erejéig megrendeléseinket
folyamatosan bővítjük, figyelembe véve az időközben beérkező kéréseket is.

A 2023. évi közszolgáltatási végleges tervünk az "Útburkolati jelek
létesítése, megszüntetése, fenntartása, hiányok kiegészítése" soron 50.000
m2, bruttó 148.866.405 Ft értékben. Ebből a költségvetési forrásból
történik a kopott burkolatjelek felújítása, fenntartása, illetve kisebb
forgalmirend-módosításokhoz kapcsolódó burkolatjel létesítések,
megszüntetések.

A fenti költségkeretünk a teljes fővárosi közúthálózatra együttesen áll
rendelkezésünkre, nincs kerületekre lebontva. A Fővárosi Önkormányzat
által biztosított forrásokat a felmerülő igények alapján igyekszünk
arányosan elosztani, kapacitásainkat és erőforrásainkat költséghatékonyan
optimalizálva.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

 

Üdvözlettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

[1]Leírás: cid:[email protected]

e-mail: [2][email address] Web: [3]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

 

 

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.

Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről
érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.

A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán