Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén útburkolati jelek festése 2023-ban.

Kovács Zoltán made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén, milyen keretösszegből, mely útszakaszokon tervezik az útburkolati jelek újra felfestését 2023-ban.

Válaszukban kérem szerepeltessék a következő adatokat.
- tervezett munka helyszíne
- érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe
- tervezett bekerülési költség
- költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 15.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

2023. március 15-én megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésére tájékoztatjuk, hogy a közterületi forgalomtechnikai jelzések
fenntartása Budapesten a forgalomtechnikai kezelő, a Budapest Közút Zrt.
feladata. Ez alól a fizető várakozási övezetben lévő parkolók festése
(Óbudai Parkolási Kft.), illetve néhány a forgalomtechnikát nem érintő
felfestés kivétel.

Így a III. kerületi forgalomtechnikai jelzések felújításáról a Budapest
Közút Zrt.-nél tájékozódhat, mivel ők a kérdéses információk adatgazdái.

 

Mindazonáltal az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., a
Budapest Közút Zrt.-vel egyeztetve, a „Közösségi Költségvetés 2022.”
program keretében, a lakosság által megszavazott 1 db zebra festésének
felújítását fogja megvalósítani 2023-ban a tervek szerint.

Ennek a felújításnak a kért adatai:

-          tervezett munka helyszíne: Kiscelli utca – Zápor utca csomópont

-          érintett munkaterületen végzett munka jellege, területe:
gyalogátkelő festés, Thermoplastik, fehér, 9 m2

-          tervezett bekerülési költség: max. bruttó 200.000,- Ft.

-          költségvetési forrás rendelkezésre állása (igen/nem): igen

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3)  bekezdése
szerint tájékoztatom, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés
részbeni elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat
az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül. 

Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint
bejelentéssel élhet a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.    

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése