Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erős Cecília, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budapest-bérlet és Pest vármegye bérlet értékesítési adatok igénylése MÁV-Volán csoport szinten

We're waiting for Erős Cecília to read a recent response and update the status.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a 2024. április hónapban,
- a 2024. március hónapban,
- a 2024. január hónapban, valamint
- a 2023. március hónapban
értékesített
- Havi Budapest-bérlet,
- Havi Budapest-bérlet cégeknek,
- Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak,
- Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak,
- Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak elnevezésű termékek,

valamint a 2024. március és április hónapban a MÁV-Volán csoport tagtársaságai által értékesített teljes árú és kedvezményes Pest vármegyebérletek számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 25.

Üdvözlettel:

Erős Cecília

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2024. április hónapban,
- a 2024. március hónapban,
- a 2024. január hónapban, valamint
- a 2023. március hónapban
értékesített
- Havi Budapest-bérlet,
- Havi Budapest-bérlet cégeknek,
- Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak,
- Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak,
- Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak elnevezésű termékek,

valamint a 2024. március és április hónapban a MÁV-Volán csoport tagtársaságai által értékesített teljes árú és kedvezményes Pest vármegyebérletek számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 21.

Üdvözlettel:

Erős Cecília

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!
 
Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.
 
Az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében adatkezelő „az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.”
 
A fentiek alapján szíves tájékoztatására közöljük, hogy a MÁV Zrt. nem
tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő szervnek.
 
Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.
 
Tisztelettel:
MÁV Zrt.
 
 

idézett részek megjelenítése

Jakabfy Tamás hozzászólt ()

Ez a válasz nyilvánvalóan jogi csűrés-csavarás. Még akkor is, ha a jogszabályokkal esetleg el is érik, hogy az adatkezelő más legyen (tippem: ékm), a mávnál akkor is meg kell lennie az adatoknak (hiszen a bevételmegosztás miatt a cég érintett), és mindenképpen közérdekű adatnak minősülnek. Szerintem meglevő és közérdekű adatok kiadását megtagadni akkor sem jogszerű, ha a szervezet nem adatkezelő, hiszen ilyen szabályt az infotv nem tartalmaz. Igaz, azt sem, hogy mi történjék, ha az adatokért nem az adatkezelőhöz fordulnak.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Erős Cecília, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.