„Budakeszi szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási projekt”-hez kapcsolódó szerződések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretein belül a Budakeszi Város Önkormányzata és a kivitelezést végző PEW Budakeszi Konzorcium között kötött vállalkozási szerződést annak mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 24.

Üdvözlettel: Frank Tamás

Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! Egy fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével.
A küldött fájl adatai:

* [7]"2015.04.08_kozerdeku.zip" (297.82 Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltéshez:

[8]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A küldött fájlt 7 napig vagy 50 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[9]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you a file using [10]ToldACuccot.hu.
Details of the uploaded file:

* [11]"2015.04.08_kozerdeku.zip" (297.82 Mbyte)
You can download this file by clicking on the following link:

[12]> > > Go to download page > > >
The file will be stored for 7 days or 50 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[13]http://www.toldacuccot.hu
[14]Mi is ez?  |  [15]Miért
minket?  |  [16]ÁFF  |  [17]Gyik  |  [18]Webmester  |  [19]Médiaajánlat  |  [20]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2015.   [21]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20150408-3484-1ileha4-0#01
5. file:///tmp/foiextract20150408-3484-1ileha4-0#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20150408-3484-1ileha4-0#
8. http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=90...
9. http://toldacuccot.hu/
10. http://www.toldacuccot.hu/en
11. file:///tmp/foiextract20150408-3484-1ileha4-0#
12. http://s3.toldacuccot.hu/en/download?sid...
13. http://toldacuccot.hu/en
14. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
15. http://toldacuccot.hu/miert_minket
16. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
17. http://toldacuccot.hu/gyik
18. http://toldacuccot.hu/webmester
19. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
20. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
21. http://toldacuccot.hu/impresszum

dr. Baksa Zoltán, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

  • Attachment

    2015.04.08 kozerdeku.zip

    297.8M Download

Tisztelt Uram!

2015. március 24-én elektronikus levélben érkezett megkeresésére mellékelten megküldöm az adatigénylése tárgyát képező dokumentumokat.

Budakeszi, 2015. április 8.

Tisztelettel:
dr. Remete Sándor s.k.
jegyző

Tisztelt dr Remete Sándor úr!

Nagyon szépen köszönöm, a dokumentumok rendben megérkeztek.

Üdvözlettel:
Frank Tamás

Tsztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Tisztelt dr. Remete Sándor úr!

Alaposan átnézve a tegnapi napon megküldött dokumentumokat, szeretném jelezni, hogy két helyen is hiányt találtam. Kérem, hogy szíveskedjen a pótlást számomra haladéktalanul megküldeni!

1. Hiányzik az 4_2-es rész ajánlati árak felbontását tartalmazó táblázat, ill. maga a táblázat megvan, de üresek az értékek, kérem ennek pótlását!

2. Hiányzik a teljes második kötet, amely kapcsán az Ajánlat első kötetében az olvasható, hogy kizárólag üzleti titkokat tartalmaz, amely viszont csak az ajánlattételi időszakra vonatkozott, a szerződés kötés után ezek az adatok is nyilvánosak, a szerződés részét képzik. Kérem, szíveskedjenek a teljes II. kötetet is elküldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

üdvözlettel,
Frank Tamás

dr. Baksa Zoltán, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Frank Tamás!

Dr. Remete Sándor Jegyző Úr megbízásából ismételt megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 80-81. §-a értelmében:

80. § (1) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
(2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
(4) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon.
81. § Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:47. §-a értelmében:

2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) (Adattv.) bekezdése értelmében:

27. § (3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

A fentiek alapján az ajánlatban a Kbt. fent idézett rendelkezéseinek megfelelően elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratokat a Kbt. 80. § (4) bekezdése és az Adattv. fent idézett 27. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő nem hozhatja nyilvánosságra.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Baksa Zoltán
Budakeszi Polgármesteri Hivatal
23/535-710/0157

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző Úr!

Közérdekű adatigénylésemre kapott adatok és dokumentumok közül kettő pótlását kértem.

1. Az 4_2-es rész ajánlati árak felbontását tartalmazó táblázat értékeinek pótlását, amely nem az ajánlat üzleti titokként feltüntetett részében található.

Ismételten kérem ennek pótlását!

2. Az ajánlatok II. kötetének pótlását, amelyeket az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során üzleti titoknak minősített.

Ezen hiányzó dokumentumok kiadását a Kbt. 80. § (4) és Infotv. 27. § (3) bekezdésére hivatkozással tagadták meg.

A Kbt. tárgyi hatálya a közbeszerzési eljárásra terjed ki, az eljárás lezárultát követő szerződésre nem. Ha az eljárásban benyújtott ajánlatot a szerződés részévé emelik, akkor arra már nem vonatkoznak a Kbt. üzleti titokra vonatkozó szabályai, így a hivatkozott 80. § (4) bekezdése sem.

Az Infotv. 27. § (3) bekezdése tehát nem korlátozza, hanem előírja az érintett adatok megismerhetőségét.

Fentiek tekintettel ismételten kérem, hogy az ajánlatok II. köteteit, továbbá a szerződések mellékleteit képező valamennyi, eddig meg nem küldött dokumentumot teljes adattartalommal haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

üdvözlettel,
Frank Tamás

dr. Baksa Zoltán, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Frank Tamás!

 

Elektronikus levélben érkezett megkeresésére mellékelten megküldöm dr.
Remete Sándor Jegyző Úr válaszlevelét.

 

 

Tisztelettel:

Baksa Zoltán

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

2092 Budakeszi, Fő u. 179

 

Tisztelt Jegyző úr!

Köszönöm válaszát, bár a kérdéseket, melyekre a válaszokat megküldte nem a KiMitTudos adatigénylés folyamatán belül kérdeztem, ahogy Ön is írta a levél elején, mindenesetre köszönöm.

Viszont nagyon fontos, hogy az itt, a KiMitTudon feltett kérdésemre egyáltalán NEM kaptam választ, melyre és a kért dokumentumokra továbbra is feltétlenül számítok. A biztonság kedvéért alább idézem legutóbbi KiMitTudos válaszomat.

------------

Közérdekű adatigénylésemre kapott adatok és dokumentumok közül
kettő pótlását kértem.

1. Az 4_2-es rész ajánlati árak felbontását tartalmazó táblázat
értékeinek pótlását, amely nem az ajánlat üzleti titokként
feltüntetett részében található.

Ismételten kérem ennek pótlását!

2. Az ajánlatok II. kötetének pótlását, amelyeket az ajánlattevő a
közbeszerzési eljárás során üzleti titoknak minősített.

Ezen hiányzó dokumentumok kiadását a Kbt. 80. § (4) és Infotv. 27.
§ (3) bekezdésére hivatkozással tagadták meg.

A Kbt. tárgyi hatálya a közbeszerzési eljárásra terjed ki, az
eljárás lezárultát követő szerződésre nem. Ha az eljárásban
benyújtott ajánlatot a szerződés részévé emelik, akkor arra már nem
vonatkoznak a Kbt. üzleti titokra vonatkozó szabályai, így a
hivatkozott 80. § (4) bekezdése sem.

Az Infotv. 27. § (3) bekezdése tehát nem korlátozza, hanem előírja
az érintett adatok megismerhetőségét.

Fentiek tekintettel ismételten kérem, hogy az ajánlatok II.
köteteit, továbbá a szerződések mellékleteit képező valamennyi,
eddig meg nem küldött dokumentumot teljes adattartalommal
haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

--------------

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

üdvözlettel,
Frank Tamás

dr. Baksa Zoltán, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Frank Tamás!

Dr. Remete Sándor Jegyző Úr megbízásából megkeresésére válaszolva tájékoztatom , hogy az Ön által hivatkozott táblázatot az Ajánlatkérő a Dokumentáció IV. kötete részeként adta ki a közbeszerzési eljárásban. A kitöltött táblázatot a nyertes ajánlat kizárólag üzleti titkot tartalmazó II. kötete tartalmazza.

A Kbt. 3. §-a értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel (Kbt.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel az adatigényléssel kapcsolatban korábban kifejtett véleményünket változatlanul fenntartjuk.

Tisztelettel:
Baksa Zoltán
Budakeszi Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
23/535-710

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jegyző Úr!

Legyen szíves megírni, hogy a II. kötet hányadik oldalán található a Dokumentáció 4. kötet 4.2 számú táblázatának kitöltött változata, mert a tartalomjegyzék alapján ez nem beazonosítható.

Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Frank Tamás

dr. Baksa Zoltán, Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Frank Tamás!

Dr. Remete Sándor Jegyző Úr megbízásából megkeresésére válaszolva tájékoztatom , hogy az Ön által feltett kérdésre, miszerint "a II. kötet hányadik oldalán található a Dokumentáció 4. kötet 4.2 számú táblázatának kitöltött változata", nem áll módunkban válaszolni, arra tekintettel, hogy a II. kötet üzleti titok részét képezi.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Baksa Zoltán
Budakeszi Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
23/535-710

idézett részek megjelenítése