Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Petri Szabolcs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Budakalász belső forgalma akár 30-50%-kal csökkenhet az elkerülőútnak köszönhetően - ezt alátámasztó modellszámítás, dokumentum kikérése

We're waiting for Petri Szabolcs to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2017. október 18-i, budakalászi lakossági fórumon Budakalász polgármestere NIF adatokra hivatkozva azt mondta (a budakalasz.hu - n megtalálható prezentációban is olvasható), hogy az elkerülőútnak köszönhetően Budakalász belső forgalma akár 30-50%-kal csökkenhet. Kérjük a 30-50%-os csökkenést alátámasztó dokumentumot, illetve modellszámítást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 22.

Üdvözlettel:
Petri Szabolcs

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Adatigénylési kérésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) 2015. évben készíttetett 1108. jelű összekötő út Budakalász elkerülő szakasz tárgyú tervhez kapcsolódó kiegészítő forgalmi méréseket és vizsgálatokat.

A számlálások a korábban tapasztalt forgalmi értékekben történt változásainak felmérésére szolgáltak. A csatolt tanulmány 14. ábrája alapján látható, hogy a Pomáz irányába megjelenő 9860 jármű/nap értékű forgalom jelentős része az elkerülő utat tudja használni annak megépítését követően, ami jelentős csökkenést okoz a József Attila utcában.

A mért forgalmi adatokból az utakra vonatkozó Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghatározott törvényszerűségi tényezők alapján, továbbá a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúrafejlesztési Stratégia során elkészült országos összközlekedési forgalmi modellben (amely tartalmazza annak területi, hálózati és igénymodelljét) szereplő alapvetéseknek megfelelően meghatározásra kerültek a mérési pontokra vonatkozó átlagos napi forgalmi értékeket. A tanulmány bemutatja a jelenállapot térbeni eloszlását.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Petri Szabolcs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.