Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 24.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú
adatra vonatkozik, valamint a munkaerőforrás aránytalan mértékű
igénybevételével jár, ezért a rendelkezésünkre álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk az Info. tv. 29. § (2) bekezdésére figyelemmel.

Költségtérítési igényünket 298.000,- Ft-ban állapítjuk meg figyelemmel
arra, hogy az adatszolgáltatás, munkaerő-költsége munkáltatói járulékkal
297.000,- Ft, adathordozó díja: 1.000,-Ft.

A 2010. szeptember 1. napjától történő alábbi adatkérés:

hallgatói önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel
az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek történt
összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,

a nyilvántartások összetettsége miatt, több közalkalmazott
részmunkaidejének igénybevételét igényli.

Köszönettel:

dr. Kozma András

Tisztelt Kozma András!

Köszönöm a választ!

A költségigényt túlzónak találom, álláspontom szerint a közérdeket sokkal jobban szolgálná, ha a hallgatói önkormányzat tisztségviselőinek kifizetett összegekről szóló adatokat bárki bármikor, bármilyen korlátozás nélkül, így ingyen ismerhetné meg.

Az ügyben ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményeztem. Arra kérem, hogy - a hatóság felszólítása előtt vagy után - költségigény nélkül tegye közzé az adatokat.

Hosszútávon és országos szinten is káros lenne, ha kialakulna az a gyakorlat, hogy magas költségigényekkel el lehet riasztani az adatigénylőket a közpénzek költéséről szóló adatok megismerésétől. Kérem, hogy mérlegelje azt is, hogy a BME magas költségigényének fenntartásával hivatkozási alapot teremt más állami szervek számára, hogy hasonló módon riassza el az adatigénylőket.

Mindezekre tekintettel arra kérem, hogy vonja vissza a költségigény iránti kérelmét, és az adatokat ingyen (de például akár hosszabb idő alatt) bocsássa rendelkezésünkre.

Előre is köszönöm:

G. Szabó Dániel

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

A NAIH állásfoglalása szerint az adatok kiadása során a BME nem élhet költségigénnyel: https://drive.google.com/file/d/0B-bRb8W....

Kérem, hogy a NAIH felszóltásának figyelembevételével küldjék meg az adatokat, költségigény nélkül.

Köszönöm:

G. Szabó Dániel

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakra vonatkozóan több kari HK esetében
bárki számára elérhetők az adatok.

Figyelemmel arra a tényre, hogy az adatigénylés 412 személy, több ezer -
papír alapon is kezelt - adatára vonatkozik, költségigényünket a korábbi
összegben fenntartjuk.
A feladat két munkatárs közel egyheti munkaidejét veszi igénybe.
Az adatigénylésre fordított óraszám közalkalmazottanként: 38,1 óra.
Az adatigénylés munkaerő-ráfordítás munkáltatói járulékokkal: 297.000,- Ft

Köszönettel:
dr. Kozma András