Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az egyetemi HÖK elnökeinek, elnök-helyetteseinek, alelnökeinek a tisztségükkel kapcsolatos feladatok ellátásáért kapott ösztöníjakat az alábbi bontásban 2009 szeptember 1-től az igénylés napjáig:
-név
-tisztség
-ösztöndíj nagysága
-kifizetés dátuma

Amennyiben az adatok egy része nyilvánosan elérhető, úgy azok esetében elegendő az adatra mutató pontos link megküldése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 3.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Tisztelt Adatigénylő!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [BME request email] e-mail címére 2021. április 3-án érkezett, „Közérdekű adatigénylés - BME HÖK elnökeinek ösztöndíjai - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” tárgyú közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

Tekintettel arra, hogy az adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 29.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 29.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítja.

Üdvözlettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

1 Melléklet

Tisztelt Kovács Péter!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [BME request email] elektronikus levélcímére 2021.04.03-án érkezett – „BME HÖK elnökeinek ösztöndíjai - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” közérdekű adatigénylése alapján
- jelen levelem mellékleteként elektronikus másolatban küldöm az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökeinek, alelnökeinek a tisztségükkel kapcsolatos feladatok ellátásáért 2009.09.01-2016.03.21. között kapott ösztöníjakról készített kimutatást; továbbá
- tájékoztatom, hogy 2016.03.22-től az adatigénylés napjáig terjedő időszak vonatkozásában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az igényelt adatokat korábban már nyilvánosságra hozta, melyre tekintettel közérdekű adatigénylését e részben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3a) bekezdése alapján a nyilvános forrás megjelölésével teljesítjük:
Az egyetemi HÖK elnöki, alelnöki pozíciókat betöltő személyek megválasztásáról szóló alakuló ülések emlékeztetői az alábbi linken találhatók meg: http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
Az érintett személyek a feladataik ellátásáért a beszámolóik végén feltüntetett ösztöndíjban részesültek. A beszámolók az alábbi linken, a személyek nevére kattintva találhatók meg: http://ehk.bme.hu/szervezet/kepviselok

Üdvözlettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése