BME HÖK beszerzéseinek összeférhetetlenségének vizsgálata

Kovács Péter made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) A BME HÖK 2020. évi költségvetés tervezetét és tényleges számait.

2) A BME HÖK beszerzéseire vonatkozó egyetemi szabályozókat.

3) A BME HÖK költségvetés terhére befogadott számlák adatait 2020. év vonatkozásában az alábbi bontásban:
-számla kibocsájtójának neve,
-számla kibocsájtójának adószáma,
-számlán szereplő tétel megnevezése,
-számla nettó összege,
-számla kelte.

4) A BME vizsgálja-e és ha igen milyen szabályozó szerint a BME HÖK Egyetemi Hallgatói Képviseletének és Kari Hallgatói Képviseleteinek tagjainak összeférhetetlenségét (2015. évi CXLIII. tv. 25. § szerint) a BME HÖK által kezdeményezett beszerzésekben résztvevő szolgáltatók esetén?

5) A BME-nek van-e tudomása arról, hogy 2014-2020 költségvetési években történt összeférhetetlenség a BME HÖK Egyetemi Hallgatói Képviseletének és Kari Hallgatói Képviseleteinek tagjai és érdekeltségi körükbe kiözvetlenül vagy közvetve tartozó gazdasági társaságok, civil szervezetek, rokonaik, hozzátartozójuk esetén.

A BME HÖK költései közérdekű adatok, hiszen az adófizetők pénzét költik el, így közérdekű adatnak minősülnek. A közpénzzel visszaélők nagyon gyakran bonyolult szervezeti hálók mögé igyekeznek elrejteni a bűncselekményeiket, ezért kiemelten fontos, hogy a BME is együttműködjön a civil ellenőrzés erősítésében és így a közpénzzel való visszaélés visszaszorítását támogassa.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 8.

Üdvözlettel:

Kovács Péter