BME HÖK beszerzéseinek összeférhetetlenségének vizsgálata

Kovács Péter made this Közérdekűadat request to Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) A BME HÖK 2020. évi költségvetés tervezetét és tényleges számait.

2) A BME HÖK beszerzéseire vonatkozó egyetemi szabályozókat.

3) A BME HÖK költségvetés terhére befogadott számlák adatait 2020. év vonatkozásában az alábbi bontásban:
-számla kibocsájtójának neve,
-számla kibocsájtójának adószáma,
-számlán szereplő tétel megnevezése,
-számla nettó összege,
-számla kelte.

4) A BME vizsgálja-e és ha igen milyen szabályozó szerint a BME HÖK Egyetemi Hallgatói Képviseletének és Kari Hallgatói Képviseleteinek tagjainak összeférhetetlenségét (2015. évi CXLIII. tv. 25. § szerint) a BME HÖK által kezdeményezett beszerzésekben résztvevő szolgáltatók esetén?

5) A BME-nek van-e tudomása arról, hogy 2014-2020 költségvetési években történt összeférhetetlenség a BME HÖK Egyetemi Hallgatói Képviseletének és Kari Hallgatói Képviseleteinek tagjai és érdekeltségi körükbe kiözvetlenül vagy közvetve tartozó gazdasági társaságok, civil szervezetek, rokonaik, hozzátartozójuk esetén.

A BME HÖK költései közérdekű adatok, hiszen az adófizetők pénzét költik el, így közérdekű adatnak minősülnek. A közpénzzel visszaélők nagyon gyakran bonyolult szervezeti hálók mögé igyekeznek elrejteni a bűncselekményeiket, ezért kiemelten fontos, hogy a BME is együttműködjön a civil ellenőrzés erősítésében és így a közpénzzel való visszaélés visszaszorítását támogassa.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 8.

Üdvözlettel:

Kovács Péter