Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A BME HÖK és részönkormányzatainak, illetve egyéb BME HÖK Alapszabályában definiált hallgatói szervezeteinek beszerzéseire vonatkozó adatokat 2016-2020 költségvetési évekre az alábbi bontásban:

beszerzéshez kapcsolódó
-számla kelte,
-szolgáltató neve,
-igénybevett szolgáltatás/termék megnevezése,
-számla nettó értéke,
-számla kiegyenlítésének dátuma.

Ahol a beszerzés nettó értéke elérte a jogszabályban rögzített határokat, ott a beszerzés hatékony, eredményes és gazdaságos lefolytatásához szükséges dokumentumokat is küldjék meg, amellyel igazolják a beszerzés szabályos és pártatlan lefolytatását (beszerzésekre vonatkozó követelmények leírása, árajánlat adásra kiválasztott partnerek, beérkezett árajánlatok, szerződések [ha szükséges volt]), illetve az indoklást, miért az adott partner lett kiválasztva a beszerzés teljesítésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 31.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Kovács Anna hozzászólt ()

Nem a legkorrektebb válasz úgy küldeni a pdf-et, hogy nem másolható ki belőle a szöveg.

Tisztelt Nagy Gábor!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [BME request email] e-mail címére 2021. március 31-én érkezett, „Közérdekű adatigénylés - BME HÖk beszerzései - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” tárgyú közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

Tekintettel arra, hogy az adatigénylése jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 29.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 29.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítja.

Üdvözlettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
Mobil: +36-30-632-7550
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

1 Melléklet

Tisztelt Nagy Gábor!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021.03.31-én érkezett, „BME HÖk beszerzései - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem” tárgyú közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30.§ (7) bekezdésére, mely szerint a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók, az Egyetem az adatigénylést a jelen levelemhez mellékelt kimutatás megküldésével teljesíti.
Tájékoztatom, hogy a kimutatásban a kizárólag a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatát érintő - költségvetési forrás terhére teljesített – kiadások rögzítettek, tehát amennyiben valamely beszerzésben az Egyetem más szervezeti egységei is érintettek voltak, úgy - az Egyetem gazdálkodási rendszeréből adódóan – azok vonatkozásában a nyilvántartásainkból/adatokból nem végezhető szűrés az Önkormányzatra és annak tagszervezeteire.

Az értékhatárt elért beszerzések dokumentumaira vonatkozó adatigénylése kapcsán tájékoztatom, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdálkodásával kapcsolatos közbeszerzési információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) elérhetők az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstár (CoRe) és Közbeszerzési Adatbázis publikus felületein:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/e...
https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103...


Üdvözlettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.