Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön BIRKSTEINER István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

BKK (BKV) megállóhely takarítása.

We're waiting for BIRKSTEINER István to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Kérem, adják meg, hogy a 1149 Budapest, XIV. kerület, Róna utca 124. előtt lévő trolibusz megállóhelyet mikor takarítottak utoljára. TELJESEN GYOMOS!!!!!!!!!!!!!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 16.

Üdvözlettel:

BIRKSTEINER István

5 Attachments

 • Attachment

  image001.jpg

  1K Download

 • Attachment

  viber k p 2021 09 17 15 55 15 460.jpg

  293K Download

 • Attachment

  viber k p 2021 09 17 15 55 14 542.jpg

  454K Download

 • Attachment

  viber k p 2021 09 17 15 55 14 774.jpg

  187K Download

 • Attachment

  viber k p 2021 09 17 15 55 16 143.jpg

  443K Download

Tisztelt Birksteiner István Úr!

 

Társaságunk takarítási kötelezettsége a 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Kgy.
rendelet, 18§,  l) pontja szerint a megállóhely táblától számítva két
méter széles, és az ott megálló autóbusz és trolibusz jármű(vek) hossza –
ideértve az utasváró területét is, amennyiben rendelkezik ilyennel az
adott megállóhely – által határolt területre vonatkozik.

 

A megállók melletti terület (közjárda, tér, zöld terület) nem tartoznak
társaságunk kezelésébe.

 

A bejelentésben szereplő megálló takarítása a takarítási gyakoriságnak
megfelelő rendszerességgel történik, minden kedden és pénteken. Tehát a
bejelentése előtti utolsó takarítás szeptember 14-én volt.  

 

Kiemelten fontos számunkra a le- és felszállóhelyek megfelelő
tisztaságának biztosítása. Gyakran a takarítást követően néhány óra múlva
újra jelentősen szennyezetté válik a terület. A tömegközlekedési
megállóhelyekre vonatkozó dohányzási tilalom bevezetése óta a megállóban
nem helyezhető el csikkgyűjtő, ezért az utasok az említett területen kívül
dohányoznak és a csikket is ott dobják el, így a megállók környezete még
rendezetlenebb képet mutat. Az elvárt színvonal biztosítása érdekében
gyakran tartunk ellenőrzést a végállomáson. A legutóbbi bejárás során
ellenőreink a megállók takarítottságát rendben találták.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

BKV Zrt.

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0024879/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Birksteiner István

[1][FOI #18867 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Birksteiner István!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. szeptember 16-án érkezett közérdekű
adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a
BKV Zrt. az illetékes, ezért azt továbbítottuk részükre válaszadás
céljából.

 

Megértését köszönjük.

 

Budapest, 2021. szeptember 30.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #18867 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön BIRKSTEINER István, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.