Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Biomassza fűtőmű kapcsán keletkezett előzetes tanulmányokat (környezetvédemi hatástanulmányt, gazdaságossági számításokat), környezetvédelmi engedélyt, valamint azokat az adatokat, melyek a majdani üzemeltetéssel összefüggnek: felhasználni tervezett energiahordozó mennyisége, annak beszerzési forrása, szállítása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 25.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

dr. Bérczi Antal, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Mellékelten küdöm dr. Csillag Gábor Kaposvár MJV jegyzőjének közérdekű
adatigénylésre írt válaszlevelét.
Tisztelettel,
--

dr. Bérczi Antal
Testületi referens

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Titkársági Igazgatóság
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
tel: 82/501-536
[1]e-mail:[email address]

[2]www.kaposvar.hu

[3]kaposvar

References

Visible links
1. mailto:e-mail:[email address]
2. http://www.kaposvar.hu/