Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2020.01.01.-től 2021.02.04-ig volt-e béremelés, és ha igen
- mikor (év, hó, nap)
- mekkora mértékű (százalék)
- mely munkavállalókra terjedt ki

Természetesen ha több alkalommal volt béremelés az adott időszakban, szíveskedjenek az összes dátumot, és az azokra vonatkozó általam kért adatokat külön-külön elküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 4.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Kérésének megválaszolásáig további szíves türelmét kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Jámbor Sándor hozzászólt ()

T. Adatigénylő!

A válaszlevélben hivatkozott jogszabályi rendelkezés egészét végigolvasva ön is látni fogja, hogy az adatgazda jelen esetben nem hivatkozhat a 45 napos elintézési határidőre, mert a jogszabály így szól:

"(3) Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Kérdés, hogy a MTÜ Zrt végez-e a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatot? Amennyiben ezt a MTÜ Zrt nem tudja tényekkel alátámasztani, akkor jogellenes a 15 napos határidőtől való eltérés!

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részére 2021. február 4-én eljuttatott
közérdekű adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tudom tájékoztatni:

 

Társaságunknál 2020. január 1-je és 2021. február 4-e között általános
társasági szintű béremelés nem volt.

 

Az adatigénylésében megjelölt több, mint 13 hónap alatt 23 munkatársunknál
történt egyedi béremelés. Ebből 8 fő fizikai munkakörben (műszaki
diszpécser munkatárs, műszaki előkészítő munkatárs, szakmai asszisztens,
technikai asszisztens, gépész karbantartó), 12 fő szellemi munkakörben
(vezető szakértő, szakértő, vállalati kommunikációs szakértő,
projektmenedzser, felhasználó üzemeltető, projekt koordinátor), 3 fő
vezető munkakörben (csoportvezető, programigazgató, igazgató) dolgozik.

 

Fizikai/ szellemi munkakör Növekedés átlagos mértéke (%)
fizikai munkakör (8 fő) 30,80%
szellemi és vezetői munkakör (15
fő) 21,05%

 

Társaságunk átlagos statisztikai létszáma 2020. évben: 192 fő.

Mint az bizonyára Ön előtt is ismert, a Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint az átlagkeresetek 9,7%-kal emelkedtek a nemzetgazdaság
egészében 2020-ban. A kizárólag a versenyszféra cégeit nézve a növekedés
mértéke kissé magasabb, 9,8%. Mindazonáltal a Magyar Turisztikai Ügynökség
teljes bérköltségét figyelembe véve a lenti béremelések nagyságrendileg 1
%-os társasági szintű átlagos béremelkedésnek felelnének meg.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Tisztelt MTÜ Zrt.!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin