Karátsonyi Balázs

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kedves Főpolgármesteri Hivatal!

Mint azt már bizonyára Önök is tudják, a rögzített hatósági áras üzemanyagot eltörölték, amely a budapesti taxisokat rendkívül rosszul érinti. A korábbi tarifaemelésnél megegyezés született arról, hogy amennyiben ez megtörténik, a tarifa is átgondolásra, emelésre kerül, ugyanis egy taxis legnagyobb kiadása az üzemanyag. Erre szeretnék most ígéretet kapni, hogy napirendre veszik, elkezdenek tárgyalni az érintett felekkel és mihamarabb megtörténik a tarifaemelés.
Azért is sürgető ez, mert az utóbbi időkben a fuvarszám csökkent, a kiadások nőttek és nőni fognak. Az infláció rekord magas. A szervíz és biztosítás díjak az egekben. Minden taxitársaság emelte a tagdíjakat és valószínűleg ez a jövőben sem lesz másképp. Legyenek kedvesek a lehető legrövidebb idő alatt összehívni a megfelelő fórumot és előkészíteni, tárgyalni a tarifaemelést.
Gyors válaszukat előre is köszönöm!

Egy (a sok közül) elkeseredett tisztességes budapesti taxis.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 7.

Üdvözlettel:

Karátsonyi Balázs

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt        Karátsonyi Balázs!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-  134053  /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Györkös Gábor, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §. 5. pontjában
foglaltak szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.

 

A fent hivatkozott definíció kiemelt részében foglaltak alapján az Ön
által kért, a taxitarifa emelés napirendre vételét érintő ígéret nem
minősül adatnak, illetve közérdekű adatigénylésnek. E tényekre figyelemmel
beadványát a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény szerint kezeljük amelynek keretében a következőkről
tájékoztatjuk.

 

Valamely téma Fővárosi Közgyűlés általi megtárgyalásának előfeltétele a
kapcsolódó szakmai anyag előkészítése, az arra feljogosított testület
előzetes jóváhagyása, illetve belső szakmai véleményezése.

 

A témához kapcsolódóan egyidejűleg jelezzük, hogy a szolgáltatással
közvetlenül érintett szakmai érdekképviseleti szervezetek delegáltjaival
jelenleg is tárgyalások folynak, amelyek során a szektort érintő problémák
megtárgyalásra kerülnek.

 

üdvözlettel:

 

Györkös Gábor

csoportvezető

 

telefon: +36 1 999-92-41

email: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Főosztály

 

[2]Budapest-logo_kicsi

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése