Benzinárstop eltörlése miatti taxis tarifa rendelet módosítás

Karátsonyi Balázs made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Karátsonyi Balázs

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kedves Főpolgármesteri Hivatal!

Mint azt már bizonyára Önök is tudják, a rögzített hatósági áras üzemanyagot eltörölték, amely a budapesti taxisokat rendkívül rosszul érinti. A korábbi tarifaemelésnél megegyezés született arról, hogy amennyiben ez megtörténik, a tarifa is átgondolásra, emelésre kerül, ugyanis egy taxis legnagyobb kiadása az üzemanyag. Erre szeretnék most ígéretet kapni, hogy napirendre veszik, elkezdenek tárgyalni az érintett felekkel és mihamarabb megtörténik a tarifaemelés.
Azért is sürgető ez, mert az utóbbi időkben a fuvarszám csökkent, a kiadások nőttek és nőni fognak. Az infláció rekord magas. A szervíz és biztosítás díjak az egekben. Minden taxitársaság emelte a tagdíjakat és valószínűleg ez a jövőben sem lesz másképp. Legyenek kedvesek a lehető legrövidebb idő alatt összehívni a megfelelő fórumot és előkészíteni, tárgyalni a tarifaemelést.
Gyors válaszukat előre is köszönöm!

Egy (a sok közül) elkeseredett tisztességes budapesti taxis.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 7.

Üdvözlettel:

Karátsonyi Balázs

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt        Karátsonyi Balázs!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-  134053  /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Györkös Gábor, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §. 5. pontjában
foglaltak szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.

 

A fent hivatkozott definíció kiemelt részében foglaltak alapján az Ön
által kért, a taxitarifa emelés napirendre vételét érintő ígéret nem
minősül adatnak, illetve közérdekű adatigénylésnek. E tényekre figyelemmel
beadványát a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi
CLXV. törvény szerint kezeljük amelynek keretében a következőkről
tájékoztatjuk.

 

Valamely téma Fővárosi Közgyűlés általi megtárgyalásának előfeltétele a
kapcsolódó szakmai anyag előkészítése, az arra feljogosított testület
előzetes jóváhagyása, illetve belső szakmai véleményezése.

 

A témához kapcsolódóan egyidejűleg jelezzük, hogy a szolgáltatással
közvetlenül érintett szakmai érdekképviseleti szervezetek delegáltjaival
jelenleg is tárgyalások folynak, amelyek során a szektort érintő problémák
megtárgyalásra kerülnek.

 

üdvözlettel:

 

Györkös Gábor

csoportvezető

 

telefon: +36 1 999-92-41

email: [1][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Főosztály

 

[2]Budapest-logo_kicsi

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése