Békés megyei egyéni vállalkozók kamarai hozzájárulásának beszedése a NAV által (2016-2020)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) azokat az összesített adatokat, hogy 2016 – 2017 – 2018 - 2019 és 2020 években a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BMKIK) az adott évben hány fővel szemben kezdeményezett eljárást a NAV Békés Megyei Igazgatóságán (NAV BMI) abból a célból, hogy az egyéni vállalkozók részére kötelezően előírt, de a BMKIK részére meg nem fizetett – köztartozásnak minősülő - kamarai hozzájárulást – a NAV BMI szedje be?

2) E megkeresések teljesítése során a NAV felszólító levelének hatására hány esetben történt meg a tartozás azonnali kiegyenlítése és hány esetben vált szükségessé végrehajtási eljárás megindítása a köztartozások beszedése érdekében (2016 – 2017 – 2018 - 2019 és 2020 években)?

3) Amennyiben a BMKIK és a NAV BMI között (2016 - 2020 közötti időszakban) született együttműködési megállapodás az e téren folyó kapcsolatok szabályozására, úgy tisztelettel kérem, hogy a megállapodás(ok) elektronikusan tárolt változatát szíveskedjen részemre megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 7.

Üdvözlettel:

Jámbor Sándor

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Levelem mellékletét - annak mérete miatt - a KiMitTud rendszerébe nem lehetséges feltölteni, ezért kérem, hogy írjon levelet a [email address] címre, melyben kéri az MKIK-NAV együttműködési megállapodás megküldését.

Köszönettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Nagy tisztelettel köszönöm a részemre küldött választ!

A terjedelmi okok miatt fel nem tölthető - a NAV és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között 2018-ban létrejött együttműködési megállapodást kérem hogy az alábbi e-mail címemre szíveskedjenek elküldeni: gyulairodakukacgmailpontcom

Tisztelettel:

Jámbor Sándor