Beiratkozáshoz kötelező okiratok?

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a https://kk.gov.hu/csutortokon-es-penteke... közleményében, azon belül a

"személyesen csak az eredeti okiratokat kell bemutatni" -ban foglalt

1.) "eredeti okiratok"-ról minden információt, melyet közfeladatot ellátó irányító szervként ismer, megismerhet.
Például, hogy az okiratok közokiratok-e, azok a tanuló / gyermek okiratai vagy felnőtt okiratai-e, ha felnőtté, pontosan ki a felnőtt, pontosan melyek ezek az okiratok.

Továbbá a
"személyesen csak az eredeti okiratokat kell bemutatni" -ban foglalt

2.) "bemutatni" vonatkozásában minden olyan információt, amelyet ismer vagy megismerhet, azaz azt információt, hogy az irányítása alatt lévő szervek / intézmények a bemutatáson túl kötelezik a beiratkozót okiratok (pl. közokiratok) másolatának benyújtására, okiratok adatainak (pl. igazolvány számának) rögzítésére és megadására (pl. kötelezően kitöltendő nyomtatványokon), és tájékoztatást nem adnak arról, hogy az okiratok, adatok írásos (pl. nyomtatványon történő), és másolati átadása nem kötelező.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 9.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldjük meg a közérdekű adatigénylésére a választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Ügyfélszolgálat (KK)!

Válaszából köszönettel tudomásul vettem azt a tényt, hogy a Klebelsberg Központ elnöke az általános iskolai beiskolázási eljárásban kötelezően bemutatandó eredeti okiratokról, azok kezeléséről semmilyen ismerettel nem rendelkezik.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Klebelsberg Központ!
Tisztelt Hajnal Gabriella!
Tisztelt Adatfeldolgozó!

Felhívom szíves figyelmét A HAJNAL GABRIELLA, KLEBELSBERG KÖZPONT TÁJÉKOZTATÁSÁBAN FOGLALT TÉNYKÖZLÉS ÉS AZ ATTÓL ELTÉRŐ NYILVÁNOS TANKERÜLETI TÁJÉKOZTATÁSBAN FOGLALT TÉNYKÖZLÉS ALAPJÁN, A VONATKOZÓ ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ADATKEZELŐVEL ÉS ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYSÉRTÉS tényére, annak nyilvános - bárki számára megismerhetővé és terjeszthetővé tett - adataira:

Középirányításában lévő TANKERÜLET KÖZZÉTETTE, hogy

"1.4 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelések

A T A N K E R Ü L E T szakmai feladati ellátása keretében az alábbi személyes adatokat KEZELI ÉS T A R T JA NY I L V Á N az egyes feladatcsoportokban.

3.1 Elsős beiskolázáshoz kapcsolódó feladatok körében
3.1.1 A kezelt adatok köre:
A gyermek
a) nevét
b) oktatási azonosítóját
c) születési helyét és idejét
d) anyja nevét
e) lakcímét
f) elérhetőségét (amennyiben megadja)
g) gondviselő/gyám nevét, elérhetőségét
h) a gyermek lakcímét (tartózkodási helyét)
i) óvodai szakvéleményét iskolaérettségről
j) szakértői vélemény, amennyiben releváns

3.1.2 Az adatkezelés J O G A L A P J A: TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG.

3.1.3. A személyes adatok kezelésének célja: A tankötelezettségi kort elérő és iskolaérett
gyermekek jogszabályok szerinti beiskolázása.
3.1.4 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a tanügy-igazgatási
referensek.
3.1.5 A személyes adatok kezelésének időtartama: 15 év.

1.2. ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az
adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
A rögzített adatok tekintetében a TANKERÜLETI KÖZPONT ADATFELDOLGOZÓKÉNT az
A) e K R É T A INFORMATIKAI ZRT.-T (cégjegyzékszám: 13-10-041619), székhely: 2030 Érd,
Retyezáti utca 48., adószám: 25707144-2-13).
B) Magyar Államkincstárt (KIRA) (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.)
C) K L E B E L S B E R G K Ö Z P O N T O T (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.,
adószám: 15799658-2-41, képviseli: H A J N A L G A B R I E L L A, E L N Ö K)
VESZI IGÉNYBE.

HAJNAL GABRIELLA A KLEBELSBERG KÖZPONT, AZ ADATFELDOLGOZÓ, ELNÖKE
az adatigénylésre kiadott T j koztat s k z rdek adatig nyl s t rgy ban.pdf 126K -ban foglalt tényközlése:
a gyermek, tanuló beiskolázásához szükséges adatait a NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. T Ö R V É NY 41.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN A
N E V E L É S I - O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y T A R T J A NY I L V Á N

Középirányításában lévő TANKERÜLET KÖZZÉTETTE továbbá, hogy
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok JOGOSULATLAN közlését vagy az azokhoz való JOGOSULATLAN hozzáférést eredményezi.
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.
6.2 Az adatvédelmet sértő esemény ÉSZLELÉSE, FELTÁRÁSA, BEJELENTÉSE
6.2.1 Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetében az ezt ÉSZLELŐ MUNKAVÁLLALÓ
haladéktalanul köteles jelezni az
incidenst e-mailben vagy telefonon az adatkezelőnek.
6.2.2 Az incidenst az adatkezelő haladéktalanul, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával
kivizsgálja abból a szempontból, hogy az valószínűsíthetően jár-e kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve.

ADATIGÉNYLÉS
Fenti közzétett adat alapján és szerint igényelem a gyermek, tanuló TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN KEZELT ÉS NYILVÁNTARTOTT

G O N D V I S E L Ő-jével kapcsolatos bármely és minden

KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓT, ISMERETET, ADATOT

ELEKTRONKUS MÁSOLATBAN.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Melléklet

Tisztelt Kiss László!

 

Mellékelten küldjük meg a közérdekű adatigénylésére a KK/01/00043-2/2023
iktatószámú választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Ügyfélszolgálat (KK)!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. július 31-én hozzáférhető közzétett adatai közül azokat, amelyeket az alábbi "Közérdekű adatok" nem tartalmazza, részleteiben is kimásolható elektronikus másolatban.

"Közérdekű adatok" 2023. július 31-én itt: https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok

------
Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Alapító Okirat és mellékletei

61/2016.(XII.29.) EMMI utasítása a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési szabályzatáról (SZMSZ)

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Klebelsberg Központ által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

A Klebelsberg Központ Antiszegregációs Terve (2018)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esélyegyenlőségi Terve (2016)

A Klebelsberg Központ tevékenységét meghatározó jogszabályok

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól az Emberi Erőforrások Miniszterének döntése alapján egyházi fenntartásba kerülő intézmények listája

Kiírt pályázataink

Állományi létszám (2017.01.01): 113 fő

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A Klebelsberg Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2021.év

A Klebelsberg Központ közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztikai adatai 2022. év

Esélyegyenlőségi terv helyzetelemzés 2021

Esélyegyenlőségi terv helyzetelemzés 2022

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 2022.04.29.

Gazdálkodási adatok

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2015. január 1. – 2015. december 31. között.-kormánytisztviselők

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2015. január 1. – 2015. december 31. között.- közalkalmazottak és technikai dolgozók

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2014. január 1. – 2014. december 31. között.-kormánytisztviselők

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2014. január 1. – 2014. december 31. között.- közalkalmazottak és technikai dolgozók

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2013. január 1. – 2013. szeptember 30. között.- kormánytisztviselők

A KLIK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve (Infotv. 1. melléklet III./2.) 2013. január 1. – 2013. szeptember 30. között.- közalkalmazottak és technikai dolgozók

KLIK éves beszámoló 2015

KLIK éves beszámoló 2014

KLIK éves beszámoló 2013

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2022

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2021

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2020

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2019

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2018

Klebelsberg Központ elemi költségvetés 2017

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló és mérleg 2022

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2021

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2020

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2019

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2018

Klebelsberg Központ költségvetési beszámoló 2017

KLIK elemi költségvetés 2016

KLIK elemi költségvetés 2015

KLIK elemi költségvetés 2014

KLIK elemi költségvetés 2013

Közbeszerzési Adatbázis – publikus kereső

Fejlesztések, EU-s pályázatok

Szerződések

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 - „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára”
Határidős adásvételi keretszerződés 2019-20. I. rész
Határidős adásvételi keretszerződés 2019-20. II. rész
Határidős adásvételi keretszerződés 2020-21.
Határidős adásvételi keretszerződés 2021-22.
Határidős adásvételi keretszerződés 2022-23.

EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 - "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése"

Határidős adásvételi szerződés_OS Hungary_2018

Adásvételi keretszerződés_Autizmus_Alapítvány_1_2021

Adásvételi keretszerződés_Autizmus_Alapítvány_2_2021

Adásvételi keretszerződés_Autizmus_Alapítvány_3_2021

Adásvételi keretszerződés_Giunti_3. ütem_1. rész_2022

Adásvételi keretszerződés_Ask for_3. ütem_2. rész_2022

Adásvételi keretszerződés_Giunti_3. ütem_3. rész_2022

Adásvételi keretszerződés_Giunti_3. ütem_4. rész_2022

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 - „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése”

Adásvételi szerződés (interaktív panel)_2022

Adásvételi szerződés (tanári laptop)_2022

Adásvételi szerződés (tanulói laptop)_2022

Megbízási keretszerződés (Őszy)_2022

Tartós bérleti szerződés gépjárműre_2022

Tervezési szerződés (elektromos hálózati terv)_2022

Vállalkozási szerződés (design)_2022

Vállalkozási szerződés (projekt tábla)_2022

Megbízási szerződés (műszaki ellenőr)_1. rész_2023

Megbízási szerződés (műszaki ellenőr)_2. rész_2023

Megbízási szerződés (műszaki ellenőr)_3. rész_2023

Kivitelezési szerződés 1. rész_2023

Kivitelezési szerződés 2. rész_2023

Kivitelezési szerződés 3. rész_2023

Kivitelezési szerződés 4. rész_2023

Kivitelezési szerződés 5. rész_2023

Kivitelezési szerződés 6. rész_2023

Kivitelezési szerződés 7. rész_2023

Kivitelezési szerződés 8. rész_2023

Kivitelezési szerződés 9. rész_2023

KEHOP-5.2.2 - „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”

KEHOP-5.2.2-16-2016-00024 „Komárom-Esztergom megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”
24_Kivitelezési szerződés_Esztergomi Montágh_2020
24_Kivitelezési szerződés_Esztergomi Montágh_2021 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

25_Kivitelezési szerződés_Ecsédi Richter_2021

25_Kivitelezési szerződés_Egri Árpád Fejedelem Tagisk_2021

25_Kivitelezési szerződés_Egri Árpád Fejedelem Tagisk_2022 (1. sz mód)

25_Kivitelezési szerződés_Hevesi József Tagiskola_2021

25_Kivitelezési szerződés_Hevesi József Tagiskola_2022 (1. sz mód)

25_Kivitelezési szerződés_Horti Batthyány_2021

25_Kivitelezési szerződés_Horti Batthyány_2022 (1. sz mód)

25_Kivitelezési szerződés_Rózsaszentmártoni Bajza József Tagisk_2021

25_Kivitelezési szerződés_Rózsaszentmártoni Móra Ferenc ÁI_2021

25_Kivitelezési szerződés_Viszneki ÁI_2021

25_Kivitelezési szerződés_Viszneki ÁI_2022 (1. sz mód)

25_Vállalkozási szerződés_Egri Szalaparti_2017

KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 „Nógrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

26_Vállalkozási szerződés_Salgótarjáni Bolyai_2017

KEHOP-5.2.2-16-2016-00027 „Tolna megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

27_Kivitelezési szerződés_Szekszárdi I. Béla_2020

27_Kivitelezési szerződés_Szekszárdi I. Béla_2021 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00028 „Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

28_Kivitelezési szerződés_Jankó János_2021

28_Kivitelezési szerződés_Jankó János_2022 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00029 „Vas megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

29_Vállalkozási szerződés_Jurisich Miklós_2018

KEHOP-5.2.2-16-2016-00031 „Jász-Nagykun-Szolnok megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

31_Vállalkozási szerződés_Hajnóczy József_2017

KEHOP-5.2.2-16-2016-00032 „Fejér megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

32_Kivitelezési szerződés_Arany János_2022

32_Kivitelezési szerződés_Kápolnásnyéki Vörösmarty_2021

32_Kivitelezési szerződés_Kápolnásnyéki Vörösmarty_2022 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00033 „Somogy megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

33_Kivitelezési szerződés_Fonyódi Mátyás_2022

KEHOP-5.2.2-16-2016-00034 „Csongrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

34_Kivitelezési szerződés_Szegedi Radnóti_2021

KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 „Hajdú-Bihar megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

35_Kivitelezési szerződés_Debreceni Fazekas_2022

35_Kivitelezési szerződés_Debreceni Medgyessy__2021

35_Kivitelezési szerződés_Debreceni Medgyessy_2021 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00036 „Baranya megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

36_Kivitelezési szerződés_Schneider Lajos_2019

36_Vállalkozási szerződés_Schneider Lajos_2019 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

37_Kivitelezési szerződés_Bősárkányi Eötvös_2022

37_Kivitelezési szerződés_Győri Fekete__2020

37_Kivitelezési szerződés_Győri Fekete_2020 (1. sz mód)

37_Kivitelezési szerződés_Győri Fekete_2021 (2. sz mód)

37_Kivitelezési szerződés_Győri Kovács__2022

37_Kivitelezési szerződés_Győri Kovács_2022 (1. sz mód)

37_Kivitelezési szerződés_Győri Radó (József A. u. 4)_2022

37_Kivitelezési szerződés_Győri Radó (József A. u. 56)_2022

37_Kivitelezési szerződés_Győri Radó (József A. u. 58)_2022

37_Kivitelezési szerződés_Révai Miklós__2020

37_Kivitelezési szerződés_Révai Miklós_2020 (1. sz mód)

37_Kivitelezési szerződés_Révai Miklós_2020 (2. sz mód)

37_Kivitelezési szerződés_Révai Miklós_2021 (3. sz mód)

37_Kivitelezési szerződés_Zsirai ÁI_2022

KEHOP-5.2.2-16-2016-00038 „Bács-Kiskun megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

38_Kivitelezési szerződés_Kecskeméti Bányai__2021

38_Kivitelezési szerződés_Kecskeméti Bányai_2021 (1. sz mód)

38_Kivitelezési szerződés_Kecskeméti Bányai_2022 (2. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00039 „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

39_Kivitelezési szerződés_Ózdi József Attila_2021

39_Kivitelezési szerződés_Ózdi József Attila_2022 (1. sz mód)

KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

40_Kivitelezési szerződés_Dunaharaszti Baktay_2022

40_Kivitelezési szerződés_Dunakeszi Radnóti__2020

40_Kivitelezési szerződés_Dunakeszi Radnóti_2020 (1. sz mód)

40_Kivitelezési szerződés_Dunakeszi Radnóti_2021 (2. sz mód)

40_Kivitelezési szerződés_Ráckevei Árpád_2022

40_Kivitelezési szerződés_Szentendrei Móricz_2022

40_Kivitelezési szerződés_Szigetszentmiklósi Batthyány__2022

40_Kivitelezési szerződés_Szigetszentmiklósi Batthyány_2022 (1. sz mód)

40_Kivitelezési szerződés_Váci Madách_2022

KEHOP-5.2.2-16-2016-00041 „Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

41_Kivitelezési szerződés_Zalaegerszegi Eötvös_2021

41_Kivitelezési szerződés_Zalaegerszegi Eötvös_2022 (1. sz mód)

41_Kivitelezési szerződés_Zalaegerszegi Zrínyi_2021

KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

42_Kivitelezési szerződés_DOC Berkeszi Tagint_2022

42_Kivitelezési szerződés_DOC Demecser (Szabolcsvezér út 4.)_2022

42_Kivitelezési szerződés_DOC Demecser (Szabolcsvezér út 8.)_2022

42_Kivitelezési szerződés_Nyíregyháza Bárczi_2021

42_Kivitelezési szerződés_Nyírturai Móra_2022

42_Kivitelezési szerződés_Ramocsaháza Nyárády_2022

42_Kivitelezési szerződés_Dögei Ölbey Irén Ál_2023

42_Kivitelezési szerződés_Czóbel Minka Tagintézmény_2023

42_Kivitelezési szerződés_Besztereci Móricz Ál_2023

42_Kivitelezési szerződés_Újdombrádi Ál_2023

42_Kivitelezési szerződés_Rétközberencsi I. István ÁI_2023

42_Kivitelezési szerződés_Szabolcsbákai Tagiskola_2023

42_Kivitelezési szerződés_Tiszakanyári Hunyadi Mátyás ÁI_2023

42_Kivitelezési szerződés_Papi Kölcsey Ferenc ÁI_2023

42_Kivitelezési szerződés_Kisvárdai TK_2023

KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 „Budapest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”

43_Kivitelezési szerződés_Budapest II. kerületi Szabó Lőrinc_2021

43_Kivitelezési szerződés_Budapest XVIII. kerületi Kondor_2021

43_Kivitelezési szerződés_Budapest XXII. kerületi Kempelen_2021

43_Kivitelezési szerződés_Budapest XXII. kerületi Kempelen_2022 (1. sz mód)

43_Kivitelezési szerződés_Budapesti III. Kerületi Óvoda, ÁI, EGYMI_2022

43_Kivitelezési szerződés_Budapest-Kapocs_2020

43_Kivitelezési szerződés_Budapest-Kapocs_2021 (1. sz mód)

43_Kivitelezési szerződés_Kispesti Károlyi_2022

43_Kivitelezési szerződés_Vajk-sziget ÁI_2020

43_Kivitelezési szerződés_Vajk-sziget ÁI_2021 (1. sz mód)

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054

Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés_2018

2018. évi:

KRÉTA szerződés

KMR „Informatikai Eszközök beszerzése” szerződés

KMR „Projektorok beszerzése” szerződés

Notebook beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, Digitális kompetencia fejlesztése című projekthez, 1.sz. szerződés

Notebook beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, Digitális kompetencia fejlesztése című projekthez, 2.sz. szerződés

Notebook beszerzése az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, Digitális kompetencia fejlesztése című projekthez, 3.sz. szerződés

Szerződések listája (nettó 5 millió forint fölött)

2020. évi:
Pedagógus-továbbképzések szervezése és lebonyolítása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001-es azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése”
Szerződés 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 6. rész, 7. rész, 8. rész,
9. rész, 10. rész, 11. rész, 12. rész.

2023. évi:

Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések (2023.05.26.)

Közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv módosítása_1

2019. évi közbeszerzési terv módosítása_2

2018. évi közbeszerzési statisztikai összegzés

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv módosítása_2

2017. évi közbeszerzési terv módosítása

2017. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terv módosítása_2.0

2016. évi közbeszerzési terv módosítása

2016. évi közbeszerzési terv

2015. évi közbeszerzési statisztikai összegzés

Szabályzatok

1/2017.(III. 31.) – Klebelsberg Központ számviteli politikája

2/2017.(VI. 27.) – A Klebelsberg Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

3/2017.(VI. 27.) – A Klebelsberg Központ Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata

4/2017.(VI. 27.) – A Klebelsberg Központ Közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata

5/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Eszközök és források értékelésének szabályzata

6/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Eszközök és források leltározásáról és leltárkészítésről szóló szabályzata

7/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Pénzkezelési szabályzata

8/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Önköltségszámítási szabályzata

9/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Számlarendje

10/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Reprezentációs szabályzata (2018. január 1. napjától hatályos változat)

11/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Kiküldetési szabályzata

12/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

13/2017. (VIII. 3.) – A Klebelsberg Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

4/2021. (V.20.) - A Klebelsberg Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (Hatályos: 2021.május 29. napjától)

15/2017. (IX.15.) - A Klebelsberg Központ - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Egyedi iratkezelési szabályzata (2020. január 1. napjától hatályos változat)

16/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Közérdekű adatok közzétételéről és megismerésére irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata

4/2023. (IV. 20.) - A Klebelsberg Központ a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről

17/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről szóló szabályzata

19/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Integrált Kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzata

20/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

23/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ bélyegzőhasználati rendjéről szóló szabályzata

25/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Informatikai biztonsági szabályzata

26/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Informatikai szabályzata

27/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ bizonylati rendje

28/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének szabályzata

29/2017. (IX. 15.) – A Klebelsberg Központ Közszolgálati szabályzata

30/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

31/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata

32/2017. (IX. 15.) - A Klebelsberg Központ Esélyegyenlőségi terve

33/2017. (X. 24.) A Klebelsberg Központ nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek eljárásrendjéről szóló szabályzata

34/2017. (X. 25.) A Klebelsberg Központ Anyag- és eszközgazdálkodási rendje

35/2017. (X. 25.) A Klebelsberg Központ Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata és Házirendje

36/2017. (X. 27.) A Klebelsberg Központ Munkavédelmi szabályzata

37/2017. (X. 27.) A Klebelsberg Központ Tűzvédelmi szabályzata

38/2017. (X. 31.) A Klebelsberg Központ Belső irányítási eszközök, középirányítási eszközök kiadásának, összehangolásának, aktualizálásának, időszakos felülvizsgálatának és nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzata

39/2017. (X. 31.) A Klebelsberg Központ információátadási szabályzata

2/2018. (I. 31.) – A Klebelsberg Ellenőrzési nyomvonala (Hatályos: 2018. február 1. napjától)

5/2018. (VIII.21.) - A Klebelsberg Központ archiválási szabályzata

6/2018. (VIII.21.) - A Klebelsberg Központ esélyegyenlőségi terve

1/2019. (VI. 13.) - A Klebelsberg Központ a kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati, valamint riasztás-berendelési szabályzata

2/2019. (VI. 13.) A Klebelsberg Központ egyes informatikai alkalmazásokhoz kapcsolódó jogosultságok kezelésének rendjére vonatkozó szabályokról szóló szabályzata

2/2020. (IV. 30.) A Klebelsberg Központ Esélyegyenlőségi Terve

5/2022. (XII. 19.) Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről

A Klebelsberg Központ intézkedési terve, 2022

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Dr. Szemere Brigitta
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

e-mail: [email address]
-------

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Klebelsberg Központ!

A szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
A közzétételre kötelezett szerv tevékenységéhez kapcsolódóan a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik. Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.
Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg. Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. A meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól. A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek (a továbbiakban: a felületen közzétételre kötelezettek) a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető – a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő – Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: felület) kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik. (2) A felületen közzétételre kötelezettek a felületen az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan a) nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások – kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond –,
b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – kivéve a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések –, c) nem alapfeladataik ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított kifizetések adatait teszik közzé. (3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a felületen közzétételre kötelezettek – a felhasznált hazai és európai uniós forrás arányának feltüntetése mellett – az alábbi bontásban teszik közzé:
a) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben
aa) a szerződés megnevezése (típusa), a kedvezményezett neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a támogatás tárgya, és a támogatási program megvalósítási helye, kezdő és záró, illetve – amennyiben megtörtént – a kifizetés időpontja, a támogatás összege és pénzneme, valamint
ab) a 2. mellékletben meghatározott, az Európai Unió kötelező jogi aktusa hatálya alá tartozó állami támogatás esetén – az aa) alponton túlmenően – a kedvezményezett besorolása, a támogatás felhasználásával érintett tevékenység szakágazati besorolása (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása), a támogatás formájának megjelölése, odaítélésének napja, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti támogatási kategória megjelölése, a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
ba) a szerződés megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő fél vagy felek neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a szerződés tárgya és értéke, a szerződés teljesítésének helye, kezdő időpontja, határozott időtartam esetében annak záró időpontja, valamint
bb) közbeszerzés vagy beszerzési eljárás esetén – a ba) alponton túlmenően – az ajánlattevő (ajánlattevők) neve, a Kbt. szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben rögzített, az eljárás egyedi azonosítója (EKR azonosító) az arra mutató hivatkozással együtt, a nevesített alvállalkozó (alvállalkozók) neve, illetve – amennyiben annak díja meghatározott – annak összege (összegei), valamint annak megjelölése, ha a közbeszerzés vagy beszerzés – beleértve a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzéseket is – részben vagy egészben európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
(4) A (2) bekezdés b) pontja tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján a közzétételre kötelezett a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget.
A rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat. A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni. A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfelelős vagy - az egymás közti feladatmegosztástól függően - adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg. A közzétételi egységekben fel kell tüntetni: a) a legutóbbi módosítás idejét, b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat. Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéteszi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét.

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.3 Működés
A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím A közvetlen elérés biztosításával.
7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
10. Az ügyfélfogadás rendje Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A honlap közvetlen elérésének biztosításával.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Ülésenkénti bontásban.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A döntések elérhetőségének biztosításával.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Évenkénti bontásban.
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Beszámolónként.
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Beszámolónként.
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.

Adatigénylés

Kérem, szíveskedjen megismerhetővé tenni a kötelezően közzéteendő közérdekű adatait, melyeket internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen tesz hozzáférhetővé jelen, 2023. július 31-i közadatigénylésre 2023. augusztus 1-én vagy azt követően, a legutóbbi módosítás 2023. augusztus 1-i vagy azt követő dátumával együtt, a
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján úgy, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra, és az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó, legalább a 2. melléklet szerinti közadatokat.

Segítő együttműködését előre köszönöm.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Melléklet

Tisztelt Kiss László!

 

Mellékelten küldjük meg a 2023. augusztus 1. napján benyújtott közérdekű
adatigényléseire a KK/01/00054-2/2023 iktatószámú választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Ügyfélszolgálat (KK)!

Kérem, szíveskedjen megadni a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok adatközlője megnevezését, ha van olyan.

Köszönettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

Tisztelt Kiss László!

 

Tájékoztatjuk, hogy az  információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 20. pontja
szerint adatközlő az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az
adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá
eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

 

A Klebelsberg Központ a [1]https://kk.gov.hu/ elérésű honlapján maga teszi
közzé a feladat- és hatáskörébe tartozó adatokat.

 

Tisztelettel,

Klebelsberg Központ

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Várom a - Kérem, szíveskedjen megadni a tankerületi központok adatközlője megnevezését, ha van olyan. - igényelt adat megismerhetővé tételét.

Ui.: ezt a közadatot eltitkolja a közfeladatot ellátó középirányító szerv addig, amíg ennek a közadatnak az igénylését se nem teljesíti, se nem utasítja el.

Üdvözlettel:

Adatigénylő

Ügyfélszolgálat (KK),

Tisztelt Kiss László!

 

Tájékoztatjuk, hogy a kk.gov.hu honlap tartalmát a Klebelsberg Központ
kezeli, míg az aloldalak adattartalmát az egyes tankerületi központok
gondozzák.

 

Tisztelettel,

Klebelsberg Központ

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (KK)!

Várom a - Kérem, szíveskedjen megadni a tankerületi központok adatközlője, azaz a

TANKERÜLETI KÖZPONTOK ADATKÖZLŐJE

megnevezése,

- igényelt közadat megismerhetővé tételét.

Üdvözlettel:

Adatigénylő