Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem jelölje meg, regionális bontásban hogy a NAV Fellebbviteli Igazgatósága 2019-ben és 2020-ban hány ügyet veszített el (göngyölítés nélkül, évenkénti bontásban) adó- és vámmal kapcsolatos perben. Kérem jelölje meg, hogy hány ügyet adott vissza a bíróság új eljárásra, hány megváltoztató ítélet és hány megsemmisitő ítélet született (régiónként és évenkénti bontásban kérem).
2. Kérem hogy adja meg, hogy 2019-ben és 2020-ban hány felülvizsgálati kérelmet nyújtott be (évenkénti és régiónkénti bontásban) a NAV az elvesztett pereire és ezek közül hányat és hány százalékos arányban fogadott be a Kúria?
3. Kérem jelölje meg, hogy regionkenti és éves bontásban milyen összegű perköltséget ítéltek meg a NAV számára. Kérem azt is, hogy ugyanilyen bontásban jelölje meg, hogy milyen összegű perköltséget fizetett ki a NAV az elvesztett ügyek után évenkénti és régiós bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 13.

Üdvözlettel:

Dr. Lelkes Péter ügyvéd

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Ön a KiMitTud internetes oldalon keresztül közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, melyre válaszul a mellékelt táblázatot küldöm meg.

Beadványa 2. pontja kapcsán tájékoztatom arról, hogy a felülvizsgálati kérelmek befogadásának megtagadásáról szóló, Kúria által hozott döntések 2020. január 1-jétől kerültek nyilvántartásba vételre a statisztikai adatok közé, így 2019. év vonatkozásában nem áll rendelkezésre ilyen adat.

Budapest, 2020. október 27.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal