Becsületsértés vétsége - büntetés kiszabása

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Pécsi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.: 2018. január 1. napjától, 2023. február 14. napjáig bezárólag a Pécsi Törvényszék illetékességi területébe tartozó Járásbíróságok előtt folyt és ott – azaz első fokon – jogerősen lezáródott, a Btk. 227. § (1) bekezdésébe ütköző, és a) pont szerint minősülő becsületsértés vétsége tárgyában folyamatban volt büntetőeljárásokban, mely Járásbíróságokon és hány esetben került az elkövetőkkel szemben pénzbüntetés kiszabására sor és hány esetben egyéb intézkedés megtételére?

2.: 2018.. január 1. napjától, 2023. február 14. napjáig bezárólag a Pécsi Törvényszék illetékességi területébe tartozó Járásbíróságok előtt folyt és ott – azaz első fokon – jogerősen lezáródott, a Btk. 227. § (1) bekezdésébe ütköző, és a) pont szerint minősülő becsületsértés vétsége tárgyában folyamatban volt büntetőeljárásokban, mely Járásbíróságokon és milyen összegekben került az elkövetőkkel szemben pénzbüntetés kiszabására sor?

3.: 2018.. január 1. napjától, 2023. február 14. napjáig bezárólag a Pécsi Törvényszék előtt folyt és ott – azaz másod fokon – jogerősen lezáródott, a Btk. 227. § (1) bekezdésébe ütköző, és a) pont szerint minősülő becsületsértés vétsége tárgyában folyamatban volt büntetőeljárásokban hány esetben került az elkövetőkkel szemben pénzbüntetés kiszabására sor és hány esetben egyéb intézkedés megtételére?

4.: 2018.. január 1. napjától, 2023. február 14. napjáig bezárólag a Pécsi Törvényszék előtt folyt és ott – azaz másod fokon – jogerősen lezáródott, a Btk. 227. § (1) bekezdésébe ütköző, és a) pont szerint minősülő becsületsértés vétsége tárgyában folyamatban volt büntetőeljárásokban, milyen összegekben került az elkövetőkkel szemben pénzbüntetés kiszabására sor?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 14.

Üdvözlettel:
Antal Béla újságíró

Pécsi Törvényszék

1 Melléklet

Antal Béla újságíró

Tisztelt Pécsi Törvényszék!

Csak a pénzbüntetések számát és azok összegszerűségét, és a Btk. 63.§.(1) bekezdésében meghatározott intézkedések számára vonatkozó adatok kiadását kérem.

Üdvözlettel:
Antal Béla újságíró

Németh Valéria [Pécsi Törvényszék], Pécsi Törvényszék

1 Melléklet

[Subject only] Határozat közérdekű adat igénylésre Antal Béla részére

idézett részek megjelenítése