Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bálint Kata, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Battyányi Lajos Alaptívánnyal kapcsolatos kérdések

We're waiting for Bálint Kata to read recent responses and update the status.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a Battyányi Lajos Alapítvánnyal kötött támogatási szerződéseket a 2020-as és 2021-es években‚
- az alapítványok számára biztosított támogatások pályázati feltételrendszerének dokumentációját,
- dokumentációt arról, hogy a Battyányi Lajos Alapítvány milyen feltételek mentén és milyen vállalásokat téve nyerte el ezeket a támogatásokat 2020-ban és 2021-ben,
- illetve, a Battyányi Lajos Alapítvány által elnyert 2020-as és 2021-es támogatások céljainak gyakorlati megvalósításának utánkövetéséről szóló dokumentációkat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 23.

Üdvözlettel:
Bálint Kata

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/96/2 (2021)

 

 

Bálint Kata

[2][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2021. szeptember 23-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához:

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Battyányi Lajos Alapítvánnyal kötött támogatási szerződéseket a
2020-as és 2021-es években‚

- az alapítványok számára biztosított támogatások pályázati
feltételrendszerének dokumentációját,

- dokumentációt arról, hogy a Battyányi Lajos Alapítvány milyen feltételek
mentén és milyen vállalásokat téve nyerte el ezeket a támogatásokat
2020-ban és 2021-ben,

- illetve, a Battyányi Lajos Alapítvány által elnyert 2020-as és 2021-es
támogatások céljainak gyakorlati megvalósításának utánkövetéséről szóló
dokumentációkat.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
határidőben való teljesítése a Miniszterelnöki Kabinetiroda
veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő
ellátását veszélyeztetné, erre tekintettel a Miniszterelnöki Kabinetiroda
az adatigénylésnek annak beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/96/3 (2021)

 

 

Bálint Kata

[1][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2021. szeptember 23-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához:

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Battyányi Lajos Alapítvánnyal kötött támogatási szerződéseket a
2020-as és 2021-es években‚

- az alapítványok számára biztosított támogatások pályázati
feltételrendszerének dokumentációját,

- dokumentációt arról, hogy a Battyányi Lajos Alapítvány milyen feltételek
mentén és milyen vállalásokat téve nyerte el ezeket a támogatásokat
2020-ban és 2021-ben,

- illetve, a Battyányi Lajos Alapítvány által elnyert 2020-as és 2021-es
támogatások céljainak gyakorlati megvalósításának utánkövetéséről szóló
dokumentációkat.”

 

Tájékoztatjuk, hogy adatigénylésének a betekintési jog biztosításával áll
módunkban eleget tenni.

 

Kérjük, hogy a betekintéssel kapcsolatban szíveskedjen időpontot
egyeztetni az [2][Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címen keresztül.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm a választ és a lehetőséget!

Sajnos jelen pillanatban nem tartózkodom Magyarországon és a következő hetekben nem lesz alkalmam hazautazni. Megoldható esetleg, hogy egy kollégám menjen el a betekintésre?

Köszönöm előre is a segítségüket!

Üdvözlettel:

Bálint Kata

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/96/5 (2021)

 

 

Bálint Kata

[2][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Hivatkozással az alábbi levelére, jelezzük, hogy kérésének nem tudunk
eleget tenni, tekintettel arra, hogy a tárgyi adatigénylést Ön küldte a
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére, azaz Ön az adatigénylő, így csak az
Ön részére tudunk betekintést biztosítani a kért iratanyagba.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (2) bekezdése alapján „ha törvény másként nem rendelkezik,
az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az
igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott
szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért
megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését
követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.”

 

Az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján „Az adatigénylésnek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben,
amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos
adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos
adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.”.

 

A hivatkozott rendelkezés értelmében az Ön részére az Infotv. 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott határidőn belül tudunk betekintést biztosítani.

 

A leírtakra tekintettel kérjük, hogy nyilatkozzon arról, hogy az
adatigénylését továbbra is fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/3/1 (2022)

 

 

Bálint Kata

[2][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkre a mai napig nem kaptunk Öntől
visszajelzést, tisztelettel érdeklődünk, hogy az adatigénylését
fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/3/2 (2022)

 

 

Bálint Kata

[2][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkre a mai napig nem kaptunk Öntől
visszajelzést, tisztelettel érdeklődünk ismét, hogy az adatigénylését
fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Wednesday, January 05, 2022 1:51 PM
To: [FOI #18910 email]
Subject: RE: RE: Közérdekű adatigénylés - Battyányi Lajos Alaptívánnyal
kapcsolatos kérdések - Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

[3]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/3/1 (2022)

 

 

Bálint Kata

[4][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkre a mai napig nem kaptunk Öntől
visszajelzést, tisztelettel érdeklődünk, hogy az adatigénylését
fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/3/3 (2022)

 

 

Bálint Kata

[2][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkre a mai napig nem kaptunk Öntől
visszajelzést, tisztelettel érdeklődünk ismét, hogy az adatigénylését
fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Thursday, February 03, 2022 5:12 PM
To: [FOI #18910 email]
Subject: RE: RE: Közérdekű adatigénylés - Battyányi Lajos Alaptívánnyal
kapcsolatos kérdések - Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

[3]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/3/2 (2022)

 

 

Bálint Kata

[4][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkre a mai napig nem kaptunk Öntől
visszajelzést, tisztelettel érdeklődünk ismét, hogy az adatigénylését
fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Wednesday, January 05, 2022 1:51 PM
To: [FOI #18910 email]
Subject: RE: RE: Közérdekű adatigénylés - Battyányi Lajos Alaptívánnyal
kapcsolatos kérdések - Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

[5]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/3/1 (2022)

 

 

Bálint Kata

[6][FOI #18910 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkre a mai napig nem kaptunk Öntől
visszajelzést, tisztelettel érdeklődünk, hogy az adatigénylését
fenntartja-e.

 

Köszönettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bálint Kata, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.