Batthyány Lajos Alapítvány

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

Batthyány Lajos Alapítvány számára nyújtott támogatások elszámolásait a tárca létrejöttél napjainkig terjedő időszakra!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 12.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/2 (2021)

Bogád Zoltán

[1][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. május 12-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

 

Batthyány Lajos Alapítvány számára nyújtott támogatások elszámolásait a
tárca létrejöttél napjainkig terjedő időszakra!”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
határidőben való teljesítése a Miniszterelnöki Kabinetiroda
veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő
ellátását veszélyeztetné, erre tekintettel a Miniszterelnöki Kabinetiroda
az adatigénylésnek annak beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/3 (2021)

 

Bogád Zoltán

[1][FOI #18181 email]

 

Tisztelt Uram!

 

2021. május 12-én érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

 

Batthyány Lajos Alapítvány számára nyújtott támogatások elszámolásait a
tárca létrejöttél napjainkig terjedő időszakra!”

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében kért iratok jelentős terjedelmére
tekintettel adatigénylésének a betekintési jog biztosításával áll
módunkban eleget tenni.

 

Kérjük, hogy a betekintéssel kapcsolatban szíveskedjen időpontot
egyeztetni az [2][Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címen keresztül.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Köszönöm válaszukat!

Mikor lehet sort keríteni a betekintésre?

Miyen feltételekkell? Lehet-e másolatot kérni például egyes dokumentumokról?

Válaszukat várva

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/5 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[1][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az időpont Önnek is megfelelő, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021. július 16. napján, pénteken, 9 órától
betekintést biztosít az Ön részére a közérdekű adatigénylésében megjelölt
iratanyagba. A portán kérjük jelezze, hogy betekintésre érkezett.

Helyszín: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/6 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[2][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Kérjük, hogy szíveskedjen alábbi levelünkre visszajelzést küldeni,
elfogadható-e Önnek a felajánlott időpont. Kérjük, hogy visszajelzését
legkésőbb 2021. 07. 15. csütörtök 12:00 óráig küldje el részünkre.
Amennyiben ezen időpontig nem küld részünkre visszajelzést, új időpontot
fogunk felajánlani a  2021. 07. 16. péntek 9 órai kezdetűre tervezett
betekintés helyett.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Tuesday, July 13, 2021 2:54 PM
To: Bogád Zoltán
Cc: Adatigénylés (MK)
Subject: RE: RE: Közérdekű adatigénylés - Batthyány Lajos Alapítvány -
Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/6 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[3][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az időpont Önnek is megfelelő, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021. július 16. napján, pénteken, 9 órától
betekintést biztosít az Ön részére a közérdekű adatigénylésében megjelölt
iratanyagba. A portán kérjük jelezze, hogy betekintésre érkezett.

 

Helyszín: 1011 Budapest, Iskola utca 13.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Elnézést a nem azonnali válaszért. Augusztus 3-áig nem tartózkodom a fővárosban, így ezután volna alkalmas.

Megértésükben bízva köszönettel és

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/8 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[2][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Köszönjük visszajelzését. Tájékoztatjuk, hogy 2021. augusztus 6. péntek 9
órai kezdettel betekintést biztosítunk az Ön részére. Kérjük, hogy
szíveskedjen visszajelezni, megfelelő-e az időpont.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/9 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[1][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Kérjük, hogy szíveskedjen alábbi levelünkre visszajelzést küldeni,
elfogadható-e Önnek a felajánlott időpont. Kérjük, hogy visszajelzését
legkésőbb 2021. augusztus 4. szerda 17:00 óráig küldje el részünkre.
Amennyiben ezen időpontig nem küld részünkre visszajelzést, új időpontot
fogunk felajánlani a 2021. augusztus 6. péntek 9 órai kezdetűre tervezett
betekintés helyett.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

From: Adatigénylés (MK)
Sent: Friday, July 16, 2021 11:01 AM
To: Bogád Zoltán
Cc: Adatigénylés (MK)
Subject: RE: RE: Közérdekű adatigénylés - Batthyány Lajos Alapítvány

 

 

[2]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/8 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[3][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Köszönjük visszajelzését. Tájékoztatjuk, hogy 2021. augusztus 6. péntek 9
órai kezdettel betekintést biztosítunk az Ön részére. Kérjük, hogy
szíveskedjen visszajelezni, megfelelő-e az időpont.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/10 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[1][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Tekintettel arra, hogy a lenti levelünkben foglaltak alapján nem küldött
visszajelzést 2021. augusztus 4. szerda 17:00 óráig, nem áll módunkban
2021. augusztus 6. péntek 9 órakor fogadni Önt betekintésre.
Tájékoztatjuk, hogy 2021. augusztus 13. péntek 9 órai kezdettel ismét
betekintést biztosítunk az Ön részére. Kérjük, hogy szíveskedjen
visszajelezni, megfelelő-e az időpont.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/11 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[2][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Kérjük, hogy szíveskedjen alábbi levelünkre visszajelzést küldeni,
elfogadható-e Önnek a felajánlott időpont. Kérjük, hogy visszajelzését
legkésőbb 2021. augusztus 11. szerda 17:00 óráig küldje el részünkre.
Amennyiben ezen időpontig nem küld részünkre visszajelzést, új időpontot
fogunk felajánlani a 2021. augusztus 13. péntek 9 órai kezdetűre tervezett
betekintés helyett.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

A 13-ai, pénteki nap, tökéletes!

Üdvözlettel és köszönettel:

Bogád Zoltán

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Egy vis major miatt nem tudok menni.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/46/14 (2021)

 

 

Bogád Zoltán

[1][FOI #18181 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Tekintettel arra, hogy a 2021. augusztus 13-án (péntek) 9 órakor kezdődő
betekintésre Ön „vis maior” helyzetre hivatkozással nem tudott eljönni,
tájékoztatjuk, hogy 2021. szeptember 3-án (péntek) 9 órai kezdettel ismét
betekintést biztosítunk az Ön részére. Kérjük, hogy 2021. augusztus 31.
(kedd) 17 óráig szíveskedjen visszajelezni részünkre, hogy megfelelő-e az
időpont az Ön számára.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Ezúttal bizonyosan nem jön közbe semmi. Tehát ott leszek szeptember 3-án!

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán