Bartók Béla úti kerékpársáv felújítása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bartók Béla úti kerékpársáv idei felújításával kapcsolatos valamennyi tervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés nem állapítható meg.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Válaszukat előre is köszönöm!

Kelt: 2023. április 22.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés, Budapest Közút Zrt.

5 Melléklet

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

 

A Bartók Béla úti kerékpáros burkolatjelek fenntartásával kapcsolatosan az
alábbi tájékoztatást adjuk.

 

Részvénytársaságunk az útburkolati jelek felújítását minden évben egy, az
év elején összeállított fenntartási program alapján végzi. Ennek során a
város teljes úthálózatán felmérésre kerül a burkolati jelek állapota, és a
felújítási tervben a legindokoltabb címek szerepelnek, a rendelkezésre
álló költségkeret, a tudomásunkra jutott építési munkák, valamint a
beérkezett kérések figyelembe vételével.

A város területén közel 600 000 m^2 burkolati jelet kell üzemeltetnünk
Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott forrásból. Az
utóbbi évek gyakorlata szerint éves szinten 50 000 m^2 körüli jelek
felújítását teszi lehetővé az anyagi keret. Ez nagyjából a harmada a
szükséges mennyiségnek, ezért a lekopott burkolati jelek között
rangsorolnunk kell, és jelentős részük felújítására csak az elkövetkező
években kerülhet sor.

A helyszínek rangsorolásánál a csomóponti átvezetésekre, az átlagosnál
jobban igénybe vett jelekre kiemelt figyelmet fordítunk.
Forgalombiztonsági szempontok alapján a védtelen közlekedők (gyalogosok és
kerékpárosok) elsőbbséget élveznek, különösen ha az adott helyszínen
nincsen jelzőlámpás forgalomirányítás.

 

A Bartók Béla úton az idei évben a tervezett munkák a következők, mely
munkák paraméterei a külső körülményektől függően változhatnak. Tényszerű
adatokkal ezért csak a már megvalósult projektek vonatkozásában tudunk
szolgálni.

 

A Tétényi út – Szent Gellért téren a kerékpársáv létesítése során
ideiglenesen megszüntetett útburkolati jelek tartós kivitelű eltávolítása.
(A munkák során 69 m^2 útburkolati jel került megszüntetésre február
hónapban) A Somogyi út – Tétényi út közötti szakaszon a teljes kerékpársáv
útburkolati jeleinek a felújítása.

 

Hangsúlyozzuk, hogy az idei programunk összeállítása még folyamatban van,
a rendelkezésünkre álló keret erejéig megrendeléseinket folyamatosan
bővítjük, figyelembe véve az időközben beérkező kéréseket is. A
felújításra a következő hónapokban kerül majd sor. A kivitelezés pontos
időpontját előre nem tudjuk közölni.

 

Mellékeljük a felújításra előirányzott útburkolati jeleket tartalmazó
helyszínrajzokat.

 

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat, illetve a közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

[1]Leírás: cid:[email protected]

e-mail: [2][Budapest Közút request email] Web: [3]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

 

 

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.

Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről
érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.

A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.

 

 

idézett részek megjelenítése