Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azt szeretném megtudni, hogy a Barátság Parkban található irodák közül az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat milyen keretek között bérel ott irodát, vagy irodákat. Ezt az irodát vagy ezeket az irodákat ki kellett írni pályázatra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Kopper Lajos

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. augusztus 8-án érkezett „Barátság Park Irodabérlés” tárgyú közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére vonatkozóan tájékoztatjuk, hogy az Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal nem minősül adatkezelőnek, ezért a közérdekű adatigénylés teljesítése iránti megkeresését el kell utasítanunk.
Kérjük, hogy adatigénylésével az Óbuda-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatot szíveskedjen megkeresni. Elérhetőségük a https://obuda.hu/szervezeti-felepites/ob... oldalon megtalálható.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3) bekezdése szerint tájékoztatom, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül.
Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése