Bánhorváti településére ki írt pályázat tartalma .

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Nagybarcai Szennyvíz elvezetési Agglomerációs Társulás !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A Nagybarcai Szennyvíz elvezetési Agglomerációs Társulási tanács
által a,,Belső hálózatának kivitelezése Bánhorváti és Nagybarca
településeken "tárgyában ki írt pályázat részleteit . A
közbeszerzési eljárásban lefolytatott pályázatnak Bánhorváti településére
ki írt pályázat tartalmát A Bánhorváti településre benyújtott pályázat tartalmát és a nyertes ajánlat tévő ajánlatát .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 12.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem a törvényi előírások szem előtt tartását betartását és kérném adatigénylésemre választ adni szíveskedjenek .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a "Belső hálózatok kivitelezése Bánhorváti és
Nagybarca
településeken" tárgyában készített ajánlattételi felhívást illetve annak
módosítását.
Tájékoztatom, hogy a pályázók névsorát, illetve elérhetőségét
megtalálhatja a már korábban elküldött 2013.11.13. napján készített
jegyzőkönyvben.
A "Belső hálózatok kivitelezése Bánhorváti és Nagybarca településeken"
árajánlat tartalma nem ismerhető meg, mivel álláspontunk szerint ez nem
tekinthető közérdekű adatnak, csupán az ez alapján megkötött szerződés.
Tájékoztatom, hogy jogainak megsértése esetén, valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 21 §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Földvári István
polgármester

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #6857 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6857 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Ezt az adatigényt 2016. május 12. terjesztettem be önöknek mi volt az akadálya a törvényes 15 napos válaszadásnak ? A kért adat igényt megtagadták teljes terjedelmét részemre . Az alábbi törvény alapján
A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
I. Fejezet
A törvény célja és alapelvei
31. §
(1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat,
dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha
honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési
Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján
közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását
(módosításait);
b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött
szerződéseket;
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése
szerinti adatokat;
d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás
vonatkozásában
da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9)
bekezdés],
db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező
végzését [144. §
(4) bekezdés];
e) a közbeszerzési eljárás alapján meg kötött szerződéseket;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:
hivatkozást a közbeszerzési
eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését,
azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt
-
e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert
időpontját,
továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a
kifizetett ellenszolgáltatás értékét;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai
összegzést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok,
azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem
tagadható meg.
(3) Az (1) bekezdés
a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő
közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
(4) Az (1) bekezdés c)-d) és f)-g)
pont szerinti adatoknak, információknak,
dokumentumoknak a honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott
időpontig kell elérhetőnek lenniük.
(5) Az (1) bekezdés b) és e) pont szerinti szerződéseknek a
honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek
kell lennie.
Forrás:http://www.kozbeszerzes.hu/static/upload...
Ezért az illetékes hatósághoz fordulok jogorvoslatért .
Mivel önök A "Belső hálózatok kivitelezése Bánhorváti és Nagybarca településeken"árajánlat tartalma nem ismerhető meg, mivel álláspontunk szerint ez nem tekinthető közérdekű adatnak,
Nem ezt írja foglalja magában a fent nevezett törvény .
Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Önkormányzatunk álláspontja alapján a közbeszerzések során beérkező
ajánlatok üzleti titoknak minősülnek, mely a jogszabály alapján sértené az
ajánlattevő üzleti érdekét. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által
igényelt adatkérések aránytalan terhet rónak a Közös Önkormányzati
Hivatalban dolgozókra, tekintve azt is, hogy a Hivatalnak nem ez az
alaptevékenysége.

Az Ön által igényelt adatokat kiadjuk abban az esetben amennyiben azok a
jogszabály alapján megismerhetőek.

Az Ön adatigénylései sokszor ismétlődnek és a már korábban rendelkezésére
bocsájtott és megismerhetővé tett dokumentumokat kéri több esetben újra.

 

Kérem levelem szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Szécsi Ottó

jegyző

 

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[FOI #6857 email]
 2. [6]http://kimittud.atlatszo.hu/
 3. mailto:[email address]
 4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request
email]
 5. [7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
 6. [8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
 7. [9]http://kimittud.atlatszo.hu/

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[10][FOI #6857 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6857 email]
2. http://www.kozbeszerzes.hu/static/upload.
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/
10. mailto:[email address]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Hivatkozik válaszában ---Önkormányzatunk álláspontja alapján a közbeszerzések során beérkező ajánlatok üzleti titoknak minősülnek, mely a jogszabály alapján sértené az ajánlattevő üzleti érdekét.
Tudomásom szerint a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
31. §.(4) bekezdés];
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok,
azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem
tagadható meg.
Sérelmezi a Hivatalnak nem ez az alaptevékenysége.
De honlapján http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-... az alábbi helyen fel lenne töltve a törvényben előírt módon akkor ott elérhetőek lennének a kért közadatok .De mivel a http://kozadat.hu/kereso/ oldalon sem elérhetőek a közadatok így kénytelen vagyok önökhöz fordulni ! Mivel Bánhorváti településen keletkezett közadatokat máshonnan nem kérhetem ki !De mivel hogy nem a törvényes előírásoknak kezelik a http://kozadat.hu/kereso/ és http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-... oldalt így rá fogok kérdezni az illetékes hatóságnál jogos e az önök kifogásai.
Önök teszik nyilvánossá a törvényi elő írásokat 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a Hivatal Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók. És ha szem előtt tartják A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Akkor nem gyűlik úgymond az adat igényem . Ha pedig adatigényemre a megfelelő választ adják nem a kibúvót keresik akkor ez nem fordul elő Mint pl ebben az esetben .
Feladó: 2016. május 12.
Feladó: 2016. június 12.
Feladó: Bánhorváti Községi Önkormányzat
2016. június 22. válasz adás ideje önök részéről .
Tehát 2016. május 12.+15 nap május 27 napon adat igényt kellet volna kapni önöktől de csak 2016. június 22. válasz adás ideje önök részéről .26 nap elteltével voltak hajlandóak válaszolni adat igényemre .Hivatkozik adatigénylései sokszor ismétlődnek és a már korábban rendelkezésére bocsájtott és megismerhetővé tett dokumentumokat kéri több esetben újra. Igen kérem mivel elzárkóznak az egyenes válasz adástól Pl . A házi bekötés 153 000 Ft s részletes tételes számla kiadásáról .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc