Bánhorváti községben történt ebösszeírás a 2020. évi adatai

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

– Bánhorváti községben történt ebösszeírás a 2020. évi adatai

– Hány kutya került a nyilvántartásba?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 17.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Felszóllítás .
Emlékeztető :http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
Adatvédelmi felelős:Dr. Szécsi Ottó
Elérhetősége: telefon: 48/500-211
e-mail: [email address]
A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.
Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.
Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Önkormányzat tájékoztatja.
Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti az Önkormányzat.
Jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.
Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után egy napon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelősnek.
Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 8 napon belül írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.
Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az Adatkezelő ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról szóló vagy a Hatóság értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 8.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Bánhorváti Község Önkormányzatának ebnyilvántartásába 251 db kutya került
bejegyzésre a 2020. évben.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #17305 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Válaszában közli adatigénylésre a következőket .

Bánhorváti Község Önkormányzatának ebnyilvántartásába 251 db kutya került bejegyzésre a 2020. évben.

Kérem ennek a hivatalos formában dokumentált ebnyilvántartási nyilatkozatot részemre megküldeni szíveskedjenek .
Így a válaszát nem fogadom el !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Deák Ferenc ÚR!
Mellékelten megküldöm tájékoztatásomat.
Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[email address]
 2. [3]http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
 3. mailto:[email address]
 4. mailto:[email address]
 5. [4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #17305 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
3. http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
5. mailto:[email address]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A megállapított kölségtérítést nem fogadom el mivel az adat igénylésemet elektronikus formában kértem részemre meg küldeni.
És az eredeti adat igénylésemet a továbbiakban eredeti formában fen tartom .
Az Infotv. 29. S (5) bekezdése alapján az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
1. az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
(Elektronikusan kértem)
2. az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő
kézbesítésének költsége, (elektronikus e-mailben kértem )
3. ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő ráfordítás költsége.

Az önkormányzat mint az információszabadság alapjogának kötelezettjének kötelessége biztosítani a közérdekű adatok megismeréséhez való alapjogot azáltal,hogy tevékenységébe, munkaszervezésébe beilleszti azok teljesítését, kijelöli azon
személyt, személyeket, akiknek munkaköri leírásában szerepel az adatigénylések teljesítése.

Az Infotv. 29. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a költségtérítés mértékének meghatározása során figyelembe vehető költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg.

Ez a helyzet azonban nem jelenti azt, hogy a közfeladatot ellátó szervek ad-hoc meghatározott bármekkora összeget elkérhetnének a közérdekű adatigénylések teljesítéseként, egyes esetekben ezzel teljesen ellehetetlenítve az állampolgárok információszabadsághoz való alapjogát.

Másolási költség alatt kizárólag az anyagköltség vehető figyelembe, a
munkadíj, az energiaköltség és az amortizáció figyelmen kívül hagyandó.
Csak a másoláshoz (beleértve az anonimizálást is) szorosan kapcsolódó ,anyagköltségek" számolhatók fel, továbbá a kis terjedelmű másolatok igénylésénél lehetőség szerint ez esetben is el kell tekinteni a költségtérítés megállapításától.
A közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése nem tartozik ÁFA körbe.mivel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
ÁFA tv.) 2. §-a alapján a törvény hatálya az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesített termék értékesítésére, szolgáltatásnyújtására, a terméknek az Európai Közösségen belüli egyes, belföldön és beszerzésére és a termék importjára terjed ki. Az ÁFA tv. 5. S (1) bekezdése értelmében adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.
Az ÁFA tv. 6. S (1) bekezdése szerint gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

A közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújtanak, hanem az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogból eredő kötelezettségeiket teljesítik.
E szervek továbbá nem gazdasági tevékenységük
körében, üzletszerűen értékesítik a másolatokat, hanem lehetőségük van a felmerült anyagköltségek megtérítését kérni az adatigénylőtől.
A korábbi gyakorlat szerint ezért másolás költsége az Infotv. értelmében csak alacsonyabb lehetett, mint a piaci ár, mert sem általános forgalmi adót, sem munkadíjat, sem energiaköltséget, sem amortizációs elemeket nem tartalmazhat.
Az elektronikus formában kért közérdekű adat igénylés teljesítésével
kapcsolatos álláspontom értelmében a papír alapú iratok, közérdekű adatok digitalizálása során nem merül fel olyan körülmény, amely másolási költség" vagy bármilyen más költségtérítés megállapítását megalapozná.
Így a szkennelésért nem számítható fel másolási költség.

A közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújtanak, hanem az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogból eredő kötelezettségeiket teljesítik. Ez azt jelenti. hogy-alapesetben-a normál napi működés keretében. ingyenesen kell az igényelt adatokat az állampolgárok rendelkezésére bocsátani.
Az önkormányzat mint az információszabadság alapjogának kötelezettjének kötelessége biztosítani a közérdekű adatok megismeréséhez való alapjogot azáltal,
hogy tevékenységébe, munkaszervezésébe beilleszti azok teljesítését, kijelöli azon személyt, személyeket, akiknek munkaköri leírásában szerepel az adatigénylések teljesítése.
Önmagában azon indokolás, hogy munkaerö-befektetéssel jár az
adatigénylés teljesítése, nem felel meg az alapjog arányos korlátozhatóság alkotmányos mércéjének, így az Infotv. 29. § (5) bekezdés c) pontja szerinti
aránytalan mértékű igénybevétel" kitételnek sem.
Az aránytalan mértékű igénybevétel nem bizonyította a küldött válsz levélben.
Tudomásom szerint a szkennelésnek az esetleges munkaerő-ráfordításon kívül más- az Infotv. által elfogadható - költségeleme nem lehet.
A Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által megállapított költségtérítés jogellenesen korlátozza az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerinti információszabadság alapjogát.

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
A közérdekből nyilvános személyes adatok tekintetében fontos kiemelni, hogy megismerésükre ugyan a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, de ezen adatok személyes adat jellege a nyilvánosság ellenére megmarad,
így az adatvédelem legfontosabb garanciáját, a célhoz kötött adatkezelés elvének követelményét változatlanul be kell tartani.
Az adatkezelés célja jelen esetben is a közhatalom gyakorlásának, a közügyek intézésének és ezzel összefüggésben nyilvántartások átláthatósága és nyilvánosság általi kontrollja.
E célok tehát korlátot szabnak az Infotv. 26. § (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok tekintetében is, azok nem használhatók fel visszaélésszerűen, például valamely konkrét személy elleni közfeladatával össze nem függő - személyes támadásra, vagy személyes konfliktusok kezelésére.
Így az olyan közlések, amelyeknek célja a másik lejáratása, nyilvánvalóan ellentétesek a magánszféra védelmére irányuló jogalkotói szándékkal.
Az ilyen eljárás egyfajta"információs önbíráskodásként" értékelendő, és mint ilyen, jogellenes.
A közérdekből nyilvános adatok széles körének megismerhetősége nem
eredményezheti továbbá a közfeladat ellátásához nem kapcsolódó magánszféra kiszolgáltatottságát.
Fontos hangsúlyozni, hogy az információszabadság az állampolgárok Alaptörvényben biztosított alapjoga, ezért a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése, illetve a közérdekű adatok terjesztése esetén a célhoz kötöttség fogalma nem merülhet fel.

Mint amiképp az Alkotmánybíróság is kimondta a 32/1992.
(V.29.) számú AB határozatában:
,Nem a polgárnak kell az információszerzés iránti
érdekeltségét igazolnia, hanem a köz szolgálatára rendelt szervnek kell indokolnia -
törvényi okok fennállását bizonyítva-az igényelt információ esetleges megtagadását.”

A közérdekből nyilvános adatok terjesztéséhez van szükség olyan célra, amely nékül azok nyilvánosságra hozatala korlátozott.
A közérdekből nyilvános személyes adatok terjesztése esetén a
célhoz kötöttség elvének tiszteletben tartása mellőzhetetlen.
A közérdekből nyilvános személyes megismerésére irányuló adatigényélés teljesítésével az adatigénylő egyszerre az Infotv. 3. § 9. pont szerinti adatkezelővé válik, ily módon terheli öt az adatkezeléssel együtt járó felelősség is, így különösen a célhoz kötött terjesztésért való felelősség.
Azonban nem az adatigénylés teljesítésére kötelezett közfeladatot ellátó szerv felelőssége, feladata annak eldöntése, hogy az adatigénylő (mivel személy azonosításhoz nem köthető az adatigénylés) milyen feltételezett célra használja majd fel az adatokat.
Ez az információszabadság olyan korlátozását jelentené, amely egy többszörösen eshetőleges feltételezésen alapul.
Jogszabály értelmében a közfeladatot ellátó szervek sem a közérdekű, sem pedig a közérdekből nyilvános személyes adatok esetében nem vizsgálhatják az adatigénylés, továbbá az adatok felhasználásának célját.
Az adatkezelő nem feltételezhet rosszhiszeműséget az adatigénylő részéről, valamint ez nem lehet kihatással az adatigénylés teljesítésére.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Emlékeztető !

Talán nem ismerős az adatgazda részére a honlapon elhelyezett törvényi rendelkezések .
http://banhorvati.hu/oldal/18/kozerdeku-...
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus úton egyaránt az Önkormányzat alábbi elérhetőségein.

Írásban:Bánhorváti Községi Önkormányzat

3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.

Elektronikusan: [email address] e-mail címen

Szóban, írásban: az ügyfélfogadás rendje szerint:

Hétfő: 8.00-16.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00-17.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00.-12.00

Adatvédelmi felelős: Dr. Szécsi Ottó

Elérhetősége: telefon: 48/500-211

e-mail: [email address]
Adatszolgáltatást igénylő lap letölthető itt!

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Önkormányzat tájékoztatja.

Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti az Önkormányzat.

Jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után egy napon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelősnek.

Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 8 napon belül írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet el
Üdvözlettel:

Deák Ferenc