Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Balog Zoltán útjai államtitkára(i) társaságában minisztersége első napjától 2014. VI. 15-ig

We're waiting for KÓSZA ENDRE to read a recent response and update the status.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Balog Zoltán volt EMMI miniszter minisztersége első napja és 2014. VI. 15. között milyen legalább 2 napos (azaz minimum 1 éjszakai távollétet igénylő) bel- ill. külföldi hivatalos úton vett részt. Kérjük az úticélokat, az utazások dátumait, valamint a miniszterrel együtt utazott Államtitkárok nevét és felelősségi területét minden út esetében külön-külön megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 13.

Üdvözlettel:

Kósza Endre

Közadat (KIM),

 

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelt Kósza Endre!

 

Az Ön 2024. április 13. napján „Közérdekűadat igénylés - Balog Zoltán
útjai államtitkára(i) társaságában minisztersége első napjától 2014. VI.
15-ig"  címmel előterjesztett adatigénylésére, az alábbiakról
tájékoztatom.

 

 

2012. június 01. - 2012. június 02. Ukrajna ; 2012. június 20. - 2012.
június 21. Luxemburg ;  2012. június 30. -2012. július 01. Németország ;
2012. július 11. - 2012. július 13. Ciprus ; 2012. szeptember 03.- 2012.
szeptember 05. Egyesült Királyság ; 2012. szeptember 25. - 2012.
szeptember 26. Norvégia ; 2012. október 09. - 2012. október 11.
Németország ;  2012. október 24. - 2012. október 27. Németország,
Finnország ; 2012. november 03. - 2012.  november 06. Franciaország ;
2012. november 25. - 2012. november 26. Belgium ; 2012. december 05. -
2012. december 07. Belgium.

 

 

2013. február 18. – 2013. február 20. Olaszország ; 2013. március 01.  -
2013. március 10. Vietnám, Kambodzsa, Szingapúr; 2013. április 13.- 2013.
április 16. Oroszország ; 2013. április 17.  - 2013. április 18.
Németország ; 2013. május 10. – 2013. május 16. Malajzia, Kína ; 2013.
június 05.- 2013. június 06. Svájc ( 2013. június 06.-2013. június 08.
Hoffmann Rózsa dr. államtitkár is részt vett az utazáson ); 2013. június
27. - 2013. június 28. Németország ; 2013. augusztus 23. - 2013. augusztus
26. Németország, Románia ; 2013.augusztus 29. -      2013. szeptember 01.
Olaszország ; 2013. október 03. - 2013. október 06. Németország,
Franciaország;  2013. október 16. - 2013. október 19. India ; 2013.
október 23. - 2013. október 24. Románia ; 2013. november 05.- 2013.
november 06. Olaszország; 2013. november 07. - 2013. november 08.
Franciaország ; 2013. november 19. -2013. november 23. Japán; 2013.
december 08. - 2013. december 10. Belgium ; 2013. december 16. - 2013.
december 17.

 Németország (Kovács Zoltán dr. államtitkár is részt vett az utazáson );
2013. december 17. - 2013. december 18. Törökország.

 

2014. január 10. - 2014. január 12. Olaszország ; 2014. január 19. - 2014.
január 21. Izrael ;

2014. február 10. - 2014. február 13. Kína ;  2014. február 26. - 2014.
február 27.  Belgium (Kovács Zoltán dr. államtitkár is részt vett az
utazáson ); 2014. március 16. - 2014. március 18. Belgium ; 2014. március
23. -2014. március 24.  Szaúd-Arábia ; 2014. április 24. - 2014. április
27.  Olaszország 2014. április 27. - 2014. április 29. Görögország
(Szócska Miklós államtitkár is részt vett az utazáson );

2014. április 30. - 2014. május 01.  Cseh-köztársság; 2014.május 07. -
2014. május 08.  Németország ; 2014. május 14. -2014. május 15.
Cseh-köztársaság;  2014. május 23. - 2014. május 25.  Franciaország.

 

 

Az adatigénylésben jelzettek szerinti belföldi kiküldetés nem volt.

 

Jogorvoslati tájékoztató:

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.