Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Balog Zoltán hivatalos útjai államtitkárai társaságában 2016. VIII. 31. és minisztersége utolsó napja között

We're waiting for KÓSZA ENDRE to read a recent response and update the status.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Balog Zoltán volt EMMI miniszter 2016. VIII. 31. és minisztersége utolsó napja között milyen legalább 2 napos (azaz minimum 1 éjszakai távollétet igénylő) bel- ill. külföldi hivatalos úton vett részt. Kérjük az úticélokat, az utazások dátumait, valamint a miniszterrel együtt utazott Államtitkárok nevét és felelősségi területét minden út esetében külön-külön megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 13.

Üdvözlettel:

Kósza Endre

Közadat (KIM),

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelt Kósza Endre!

Az Ön 2024. április 13. napján „Közérdekűadat igénylés - Balog Zoltán
hivatalos útjai államtitkárai társaságában 2016. VIII. 31. és
minisztersége utolsó napja között” címmel előterjesztett adatigénylésére,
az alábbiakról tájékoztatom.

2016. szeptember 16.-2016. szeptember 18.  Románia, Ukrajna; 2016.
szeptember 27.-2016. szeptember 28.  Németország;  2016. október 20.-
2016. október 23.  Svájc; 2016. november 20.- 2016. november 21. Szerbia; 
2016. november 25. - 2016. november 27. Németország ; 2016. november 29.
-     2016. december 02. Amerikai Egyesült Államok;  2016. december 14. -
2016. december 15.  között Németország (utazáson Novák Katalin
 államtitkár is  részt vett ).

2017. január 12. - 2017. január 13. Románia;  2017. február 01. - 2017.
február 03. Amerikai Egyesült Államok; 2017. március 03. -          2017.
március 04. Ausztria; 2017. március 16. - 2017. március 19. Izrael;  2017.
április 20. -  2017. április 21. Grúzia;  2017. május 04. - 2017. május
05. Ausztria ; 2017. május 05. - 2017. május 08. Görögország ; 2017. május
11. - 2017. május 14. Olaszország; 2017. május 18. - 2017. május  20.
Lengyeország ( az utazáson Novák Katalin  államtitkár is részt vett) ;
2017. június 01. - 2017. június 02. Németország ;  2017. június 06. -
2017. június 11. Kanada (az utazáson Novák Katalin  államtitkár is részt
vett) ; 2017. június 29. - 2017. június 30. Törökország ; 2017. július 01.
-2017. július 02. Franciaország ; 2017. július 19. - 2017. július 21.
Románia (  az utazáson Schanda Tamás János államtitkár , Novák Katalin
államtitkár valamint 2017. július 19. - 2017. július 23. között Hoppál
Péter dr. államtitkár is részt vett ) 2017. augusztus 24. -   2017.
augusztus 25. Németország ; 2017. szeptember 08. - 2017. szeptember 10.
Románia ; 2017. szeptember 20. - 2017. szeptember 24. Kína ; 2017.
szeptember 29. -  2017. október 02. Románia (2017. szeptember 29. -2017.
október 01. között az utazáson Soltész Miklós államtitkár is részt vett )
; 2017. október 07. - 2017. október 08.  Svájc ; 2017. október 13. - 2017.
október 15. Románia ; 2017. október 19. - 2017. október 20. Ukrajna ;
2017. október 23. -   2017. október 25. Németország ; 2017. november 06. -
2017. november 07. Németország ; 2017. november 13. - 2017. november 14.
Ausztria ; 2017. november 16. - 2017. november 17. Oroszország ; 2017.
december 06. - 2017. december 07. Belgium (az utazáson Novák Katalin
 államtitkár is részt vett ) 2017. december 08. - 2017. december 10.
Olaszország (az utazáson Novák Katalin  államtitkár is részt vett).

2018. január 10.-        2018.január 11. Németország ; 2018. január 12. -
2018. január 13. Románia  (az utazáson Soltész Miklós államtitkár is részt
vett ); 2018. január 24. -2018. január 26. Belgium, Németország ; 2018.
január 29. - 2018. január 30. Németország, Ausztria ; 2018. február 06. -
2018. február 10. Amerikai Egyesült Államok ; 2018. március 02. -2018.
március 03. Németország ; 2018. március 03. - 2018. március 08. Irak ;
2018. március 10. - 2018. március 12. Németország ; 2018. április 19. -
2018. április 20. Horvátország .

Az adatigénylésben jelzettek szerinti belföldi kiküldetés nem volt.

Jogorvoslati tájékoztató:

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.