Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balgha Zoltán László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Balgha Zoltán László

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre valamennyi, legalább 1 éjszaka ott-tartózkodást igénylő hivatalos külföldi és belföldi út időpontját és helyszínét, ahová Balog Zoltán EMMI-miniszterségének ideje alatt Balog Zoltán és Farkas Anikó együtt utazott. Kérjük mindezen utak mindkettőjükre vonatkozó költségeit utanként listázva megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 7.

Üdvözlettel:

Balgha Z. László

Közadat (KIM),

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján közérdekű
adatigénylése teljesítésének határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

idézett részek megjelenítése

Közadat (KIM),

Tisztelt Balgha Zoltán László!

 

Az Ön által 2024. május 07. napján „Közérdekűadat igénylés - Balog Zoltán
és Farkas Anikó utazásai" címmel előterjesztett adatigénylésre, az
alábbiakról tájékoztatom.

 

2012-ben, 2013-ban, valamint 2018-ban nem utazott együtt Balog Zoltán
Farkas Anikóval.

 

2014. november 01. - 2014. november 04. Kína (Balog Zoltán: 1.584.731,-
forint, Farkas Anikó: 1.008.194,- forint); 2014. november 26. - 2014.
november 29. Koreai Köztársaság (Balog Zoltán: 2.314.534,- forint, Farkas
Anikó: 2.509.204,- forint); 2015. június 04. - 2015. június 06.
Olaszország (Balog Zoltán: 308.856,- forint, Farkas Anikó: 278.992,-
forint); 2015. június 09. - 2015. június 12. Nagy-Britannia (Balog Zoltán:
1.154.777,- forint, Farkas Anikó: 345.078,- forint); 2015. július 21. -
2015. július 23. Románia  (Balog Zoltán: 23.718,- forint, Farkas Anikó:
77.309,- forint); 2015. szeptember 07. - 2015. szeptember 08.
Franciaország (Balog Zoltán: 508.151,- forint, Farkas Anikó: 269.627,-
forint); 2016. január 31. - 2016. február 06. Amerikai Egyesült Államok
(Balog Zoltán: 2.540.571,- forint, Farkas Anikó: 580.274,- forint); 2016.
május 06. - 2016. május 07. Románia (Balog Zoltán: 1.394,- forint, Farkas
Anikó: 729,- forint); 2016. június 20. - 2016. június 22. Franciaország
(Balog Zoltán: 0,-  forint, Farkas Anikó: 177.398,-  forint);  Balog
Zoltán: 2016. július 20. - 2016. július 23. / Farkas Anikó: 2016. július
21. - 2016. július 23. Lengyelország (Balog Zoltán: 231.991,- forint,
Farkas Anikó: 156.683,- forint); 2016. november 20. - 2016. november 21.
Szerbia (Balog Zoltán: 213.735,- forint, Farkas Anikó: 230.157,- forint);
2017. március 16. - 2017. március 21. Izrael (Balog Zoltán: 730.227,-
forint, Farkas Anikó: 502.863,- forint); 2017. július 19. - 2017. július
21. Románia (Balog Zoltán: 228.918,- forint, Farkas Anikó: 132.101,-
forint).

 

Az adatigénylésben jelzettek szerinti belföldi kiküldetés nem volt.

 

Jogorvoslati tájékoztató:

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balgha Zoltán László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.