Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Lajosmizse Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése pályázat kapcsán kötött szerződéseket, azok teljesítési és kifizetési igazolásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 20.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Lajosmizsei Közös, Önkormányzati Hivatal, Lajosmizse Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Attachments

Segesvári Csaba

részére

E-mail: [1][FOI #19829 email]

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

A 2022. március 20. napján, elektronikus úton érkezett ,,Közérdekű
adatigénylés – Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008” tárgyú
megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdés
alapján a kezelésünkben lévő közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános
adatnak a törvényben meghatározott kivételekkel történő megismerését
lehetővé teszem. Az Info tv. 29. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerése iránti igény teljesítésére 15 napon belül teszek eleget.

Kérésének megfelelően - jelen kísérő levelem csatolmányaként - küldöm
Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése
TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 számú pályázat során kötött szerződéseket,
azok teljesítési és kifizetési igazolásait. Tájékoztatom, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., mint konzorciumi
partner támogatási összegének (17.200.000. Ft) szerződéseit
adatszolgáltatásom nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy azok a  a
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-nél találhatóak.

Az Info tv. 30. § (2) bekezdése alapján, amely szerint az adatigénylésnek
közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő
által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni, erre tekintettel
kérésének megfelelően, mint adatkezelő elektronikus úton teszek eleget
adatszolgáltatási kötelezettségemnek.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Lajosmizse, 2022. április 1.

 

                                                                                                   
    Basky András

                                                                                                       
polgármester

References

Visible links
1. mailto:[email address]