Az "Üzenjük Brüsszelnek" c. kampány részletezése

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az "Üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék" c. reklámkampány összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok,
online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg
hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

Erdélyi Katalin
részére
E-mail: [FOI #7401 email]
Tárgy: Közérdekű adatigénylés – Üzenjük Brüsszelnek

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. szeptember 12-én 11:57-kor kelt elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni „az "Üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék" c. reklámkampány összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Közérdekű adatigénylése kapcsán tájékoztatom, hogy Ön 2016. augusztus 11-én 11:52-kor közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére, melyben kérte „a Miniszterelnöki Kabinetiroda aktuális kormányzati intézkedésekről szóló lakossági tájékoztató kampányaival kapcsolatos feladatok ellátása (grafikai tervezés, gyártás, online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, kutatási feladatok, médiatervezés és vásárlás, PR ügynökségi szolgáltatások, stratégiai tervezés és tanácsadás) - ellenérték nettó 3.042.126.000 Ft / 3.083.553.000 Ft” szerződést és teljesítési dokumentációját. Ezen ügyben – a dokumentumok jelentős terjedelmére tekintettel – 2016. szeptember 15-én személyes betekintés során ismerhette meg a kért adatokat. A betekintés során az Ön által megjelölt dokumentumok tekintetében a Miniszterelnöki Kabinetiroda másolatokat készített az Ön részére, melyet 2016. szeptember 23-án átvett a Miniszterelnöki Kabinetirodán.

Az Ön által megismert fenti szerződés keretében került megvalósításra az „Üzenjük Brüsszelnek” lakossági tájékoztató kampány is, így az Ön által jelen adatigénylése keretében kért adatokat már a betekintés során megismerhette. Továbbá az Ön részére 2016. szeptember 23-án átadott iratmásolatok között átadásra került többek között az „Üzenjük Brüsszelnek” lakossági tájékoztató kampányra vonatkozó megrendelő és teljesítésigazolás is.

Tisztelettel felhívom figyelmét az Infotv. 29. § (1a) bekezdésére, mely szerint az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Tekintettel arra, hogy a lakossági tájékoztató kampány már korábbi adatigénylése előtt lezárult, jelen igénylését érintő adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, az adatokat Ön 2016. szeptember 15-én megismerhette.

Mindazonáltal – a dokumentumok jelentős terjedelmére való tekintettel, amint az Ön előtt is ismert –, amennyiben igényt tart rá, a dokumentumokba való betekintési jogot ismételten biztosítjuk. Kérem, hogy a közérdekűadat-igénylésében jelzett adatokba való betekintés előtt, annak időpontját egyeztesse a +36 (1) 795-7382-es telefonszámon.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2016. augusztus 27.

Üdvözlettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése