Az oktatási adatok védelme

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a volt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Klebelsberg Központ, a volt tankerület területi szerv, és a tankerületi központ adatkezelésének az Infotv. 2018. július 25-ig hatályos 65. § (6) szerinti nyilvántartási számát, ha a fenti szerv tekintetében a 65. §-ban meghatározott, 2012. szeptember 1 - 2018. július 25. időszakban végzett adatkezelés és vezetett adatvédelmi nyilvántartás tényéről a Hatóság rendelkezik információval.

………………………………………………….
Infotv. (2018. július 25-ig)
35. Adatvédelmi nyilvántartás
65. § (1) Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tartalmazza
a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját,
c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.
(2) Az adatvédelmi nyilvántartás a nemzetbiztonsági szervek adatkezelései tekintetében a nemzetbiztonsági szerv nevét és címét, az adatkezelés célját és jogalapját tartalmazza.
(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely
a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik;
b)127 a bevett egyház belső szabálya szerint történik;
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik;
e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;
f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy – törvényben meghatározottak szerint – az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;
g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják;
h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,
i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.
(4)128 Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.
66. § (1) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő – a kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt – kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.
(2) A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál.
(3) A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos.
(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.
67. § Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
68. § (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.
(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.
(3) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók.
(4) Ha a kérelem olyan – az (5) bekezdésben meghatározott – adatkezelés nyilvántartásba vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésénél nem alkalmazott, új adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek.
(5) A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi feltétel, az abban meghatározottak szerint
a) az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok kezelésére;
b) a pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó adatkezelésére;
c) az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó adatkezelésére
vonatkozik.
(6) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatának tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.
(7) A 65. § (1) bekezdés b)–j) pontja szerinti adatok megváltozása esetén az adatkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A változásbejegyzési eljárásra az (1), (3) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.
……………………………………………………………………………

Gyors és pontos tájékoztatását előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 20.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Melléklet az adatigényléshez:

………………………………………………………..
Infotv. (2011. évi CXII. törvény)

24/A. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer

37/A. § (1) Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.
37/B. § (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.
(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól.

V. Fejezet
A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

25. A Hatóság jogállása

38. § (1) A Hatóság autonóm államigazgatási szerv.
(2)67 A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése.
(2a)68 Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben, valamint az e fejezetben és a VI. Fejezetben meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja.

(5) A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

4. § A közfeladatot ellátó szerv köteles a közzétételi szabályzatban meghatározott szervezeti egysége útján folyamatba építve vizsgálni az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynek eredményéről évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést kell készíteni a szerv vezetője részére.

10. § (2) A közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor a saját honlapon közzétevő, illetve az adatfelelős a közzétett, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.
…………………………………………………………

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NAIH!

Alábbi válaszát köszönettel megkaptam.

Üdvözlettel:
adatigénylő

[email address]
Ügyiratszám: NAIH-102-1/2024.
Előzmény: NAIH-10463/2023.
Adatigénylő részére
[email address]
Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésre.
Tisztelt Adatigénylő!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2023.
december 20. napján a KiMitTud közérdekű adatigénylő portálon keresztül benyújtott közérdekű
adatigénylésében a következőket terjesztette elő:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a volt Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, a Klebelsberg Központ, a volt tankerületi területi szerv, és a tankerületi
központ adatkezelésének az Infotv. 2018. június 25-ig hatályos 65. § (6) szerinti nyilvántartási
számát, ha a fenti szerv tekintetében a 65. §-ban meghatározott, 2012. szeptember 1. – 2018. július
25. időszakban végzett adatkezelés és vezetett adatvédelmi nyilvántartás tényéről a Hatóság
rendelkezik információval.”
A Hatóság közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adja.
2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete1 (a
továbbiakban: GDPR), mely értelmében a Hatóság által az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 65. § szerinti
adatvédelmi nyilvántartás megszűnt.
Az Infotv. 75. § (5) bekezdése szerint az Infotv.-nek az Európai Unió adatvédelmi reformjával
összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
hatálybalépését megelőzően az adatvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokat a Hatóság zárolja, és
azokat kizárólag a Módtv. hatálybalépését megelőzően végzett adatkezelési műveletekkel
kapcsolatban indult eljárásban használhatja fel. Ebből következően az adatvédelmi nyilvántartás
adatai közérdekű adatigénylés keretében nem megismerhetőek; közérdekű adatigénylését
elutasítom.
Az Infotv. 31. § (1)-(6) bekezdések alapján Ön a közérdekű adat megismerésére vonatkozó
adatigénylése elutasítása miatt bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Hatóság
ellen. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A perben
fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A Hatóság, mint országos illetékességű
1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679
rendelet
2
közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)
hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait az adatkezelőnek kell bizonyítania.
Budapest, az elektronikus aláírás és időbélyeg szerint
Üdvözlettel:
Dr. ….
elnök, c. egyetemi tanár távollétében
Dr. ….
nemzetközi elnökhelyettes