Az iskolái - pedagógusok, tanulók) adataihoz hozzáfér-e a tankerület?

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a közadatát, azt az ismeretet, hogy

1.) "az adatkezelés céljait és eszközeit egy másik adatkezelővel vagy adatkezelőkkel", a fenntartásában lévő intézményekkel "közösen határozza"-e "meg",

2.) közzétette-e a következő közzétételi egységét a jelen adatigénylés teljesítéséig: "A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.",

3.) ha 2023. november 13-át követően, az adatigénylés teljesítéséig közzétette a 2.) közzétételi egységet, azt részleteiben is adatvesztés nélkül kimásolható formában tette-e közzé?

Kérem, a közzététel helyét ne küldje meg, mert azt ismerem, az nyilvános honlap (https://kk.gov.hu/szigetszentmiklos , https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-szige... , https://kk.gov.hu/download/9/8a/13000/II... ).

Felhívom szíves figyelmét arra a nyilvános tényre, hogy az igényelt közadatot honlapján, weboldalain nem tette közzé, az nem hozzáférhető, nem megismerhető 2023. november 13-án.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 13.

Üdvözlettel:

adatigénylő

Szigetszentmiklósi TKK (KK), Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ levelét fogadta.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ!

2023. november 13-án közzétett adatai:

Közérdekű adatok
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján)
Törzskönyvi alapadatok a Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásából:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

835464

Elnevezés:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835468-2-13

KSH statisztikai számjel:

15835468-8412-312-13

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361639

Vezető:

dr. Pálos Annamária

Kinevezés kezdete:

2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Adatvédelmi tisztviselő:

Konkolyné dr. Ficzkó-Juhász Bernadett Ivett

bernadett.ficzko-juhasz.konkolyne kukac kk.gov.hu

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre,működésre vonatkozó adatok, szabályzatok

III. Gazdálkodási adatok

Tanulói létszámadatok évenként, tankerületi dolgozók létszámadatai:

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2022. október 1. Tényleges 16.841 fő
Számított 17.536 fő
Tankerületi Központ dolgozói létszám (frissítve: 2022.12.31.) 51 fő

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2021. október 1 Tényleges 16.666 fő
Számított 17.485 fő
Tankerületi Központ dolgozói létszám 57 fő

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2020. október 1 Tényleges 16.549 fő
Számított 17.347 fő
Tankerületi Központ dolgozói létszám 45 fő

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2019. október 1 Tényleges 16.270 fő
Számított 17.007 fő
Tankerületi Központ dolgozói létszám 41 fő

Létszám adatok
Összesített tanulói létszám 2018. október 1 Tényleges 16.202 fő
Számított 16.875 fő
Tankerületi Központ dolgozói létszám 37 fő

Gazdálkodási adatok

Évenkénti gazdálkodási adatok
Elemi költségvetés évenként 2017 2018 2019 2020 I. II. 2021 2022 2023
Elemi költségvetési beszámolók 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Közbeszerzési terv évenként 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések 2018 2019 2020 2021 2022
Archív ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

- Adatvédelmi szabályzat

II. Tevékenységre,működésre vonatkozó adatok, szabályzatok

- A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2021

III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott
adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, szabályzatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege.
2. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási
díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának
módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési
határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az
ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus
programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
3. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
4. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és
indokolásuk
5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai
6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
8. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti
beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója.
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére,
és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások
fajtája és mértéke összesítve
3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített
adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított
– ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél
hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy
évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések
5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről)
- Baktay Ervin Gimnazium infrastrukturalis fejlesztes osszegzes
- Delegyhazi Altalanos Iskola kontenerepites osszegzes
- Hunyadi Janos Altalanos Iskola osszegezes
- Halasztelki Hunyadi Matyas Altalanos Iskola Gimnazium AMI takaritas osszegzes
- Összegzés a megkötött szerződésekről

Kelt: 2023. november 13.

Szigetszentmiklósi TKK (KK), Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ levelét fogadta.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Közzétételre Kötelezett Tankerületi Központ!

PONTOSAN ÉS KIZÁRÓLAG A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,
"adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege"
JOGSZABÁLYI MEGNEVEZÉSŰ
elektronikusan keletkezett és elektronikusan is tárolt
KÖZADAT
bárki számára, személyazonosítás nélkül,
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül KIMÁSOLHATÓ,
A LEHETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL
elektronikusan közzétett
SZABÁLYZATA
MEGISMERHETŐSÉGÉNEK
BIZTOSÍTÁSÁT KÉREM

VAGY
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható
DIGITÁLIS / ELEKTRONIKUS MÁSOLAT FELTÖLTÉSÉVEL / CSATOLÁSÁVAL / RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁVAL / MEGKÜLDÉSÉVEL /VAGY BÁRMELY, A NYILVÁNOS ÉS AKADÁLYTALAN MEGISMERHETŐSÉGET, TERJESZTHETŐSÉGET EREDMÉNYEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL,

VAGY
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható
DIGITÁLIS / ELEKTRONIKUS MÁSOLAT
HOZZÁFÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ
URL
MEGISMERHETŐVÉ TÉTELÉVEL, azaz RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁVAL / MEGKÜLDÉSÉVEL /VAGY BÁRMELY, A NYILVÁNOS ÉS AKADÁLYTALAN MEGISMERHETŐSÉGET, TERJESZTHETŐSÉGET EREDMÉNYEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL.

Illetve amennyiben a fenti módon nem teljesíti a szabályzat a törvénynek teljesen megfelelően közzétett elektronikus közadata iránti igénylést, kérem AZ ADATIGÉNYLÉS ELUTASÍTÁSA / MEGTAGADÁSA TÉNYÉNEK EGYÉRTELMŰ KÖZLÉSÉT ÉS AZ ELUTASÍTÁS / MEGTAGADÁS INDOKOLÁSÁNAK SZÍVES KÖZLÉSÉT.

Bizonyára tudja, hogy honlapján, a közérdekű adatok weboldalon az igényelt közadat részleteiben nem kimásolható, annak közzététele sérti az információszabadságról szóló törvény vonatkozó, hatályos és kötelező rendelkezését.
Arról nem biztos, hogy tudomása van, hogy az adatközlő, adatfelelős természetes személye aláírása nem közérdekből nyilvános személyes adat.

Javaslom, hogy a részleteiben is kimásolható elektronikus közadatát tegye közzé a törvényben meghatározott formában, helyen, megnevezéssel, és a jelenlegi, szkennelt, aláírásos papíralapú dokumentumot cserélje le a kezelésében vagy a Klebelsberg Központ kezelésében lévő elektronikus dokumentumra, úgy, hogy annak közzététele teljesen megfeleljen a vonatkozó normának.

Üdvözlettel:

adatigénylő

Szigetszentmiklósi TKK (KK), Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ levelét fogadta.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.