Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosításáról szóló, a T/5404. számú törvényjavaslatot megalapozó törvénytervezet társadalmi egyeztetése során beérkezett véleményekről a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 11. § szerint készült összefoglalóit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 30.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

 • Attachment

  image001.jpg

  1K Download

 • Attachment

  V lasz Az inform ci s nrendelkez si jogr l s az inform ci szabads gr l sz l t rv ny m dos t s r l sz l t rv nyjavaslat.pdf

  40K Download View as HTML

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Iktatószám: V/116/2/2015

 

Ferencz Gábor úr

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. június 30-án érkezett
adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat!

Köszönöm a választ!
Akkor ez azt jelenti, hogy a törvényjavaslatot nem egyeztették semmilyen társadalmi, civil szervezettel, noha a 2010. évi "A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről" CXXXI. törvény alapján ez kötelező?

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Peter Fisher hozzászólt ()

A törvénytervezet ténylegesen megtalálható az IM honlapján, azonban jelentős különbségek vannak a tervezet és a benyújtott törvényjavaslat kötött. (Többek között a költségtérítés mértékének meghatározása tekintetében is.)

Trócsányi IM miniszter a tervezetet 2015. június 26-án nyújtotta be az Országgyűléshez. A T/5404 sz. javaslattal kapcsolatban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes június 29-én kelt levelében kérte az Országgyűlés elnökét, hogy annak tárgyalására kivételes eljárásban kerüljön sor. A kérés szerint az összevont vitára június 30-án kerül sor, míg a zárószavazásra – (újabb) rendkívüli ülés összehívása esetén – július 6-án kerüljön sor.

Az alábbiakban azok a jelentősebb különbségek láthatók, amelyek a Kormány által közzétett tervezetben és az Országgyűléshez benyújtott változat között találhatók.

Közérdekű adatok megismerése

Az Infotv. 29. §-a (A közérdekű adat megismerése iránti igény) a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) Az adatigénylésnek nem kell eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Az Infotv. 29. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

(1b) Az adatigénylésnek nem kell eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az Infotv. 29. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az Infotv. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az Infotv. 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg.

Az Országgyűléshez benyújtott javaslatból kikerült az alábbi, a Kormány elé került tervezetben még megtalálható rendelkezés:

Az Infotv. 52. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A Hatóság hivatalból vizsgálatot indíthat a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése céljából.

A Kormány elé került tervezethez képest megváltozott az Infotv. 63. § új (2a) bekezdésének tartalma:

Kormány előtti változat:

(2a) Ha a bejelentő vagy az adatkezelő a Hatóság (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatát megalapozatlannak tartja, annak bírósági felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított hatvan napon belül kérheti.

Az Országgyűléshez benyújtott javaslat:

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott perben a bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

 • Attachment

  image001.jpg

  1K Download

 • Attachment

  V lasz Az inform ci s nrendelkez si jogr l s az inform ci szabads gr l sz l t rv ny m dos t s r l sz l t rv nyjavaslat.pdf

  34K Download View as HTML

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Iktatószám: V/116/4/2015

 

Ferencz Gábor úr

részére

 

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2015. július 5-én érkezett adatigénylésével
kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

idézett részek megjelenítése