az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlásával kapcsolatos adatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája részét képező Szakértői Tanács a Nem-kormányzati Szervezetek Jogáról (Expert Council on NGO Law) a civil szervezetek jogi státuszát és mozgásterét tanulmányozza az Európa Tanács tagállamaiban. Ennek keretében a Szakértői Tanács azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlását (a továbbiakban: Ajánlás). Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája megkeresésének megválaszolása érdekében az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatigénylést terjesztjük az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) elé.

Adatigénylésünk az alábbiakra vonatkozik:

1. Magyar nyelven a nyilvánosság számára elérhető módon közzétette-e az Ajánlás szövegét a Minisztérium, vagy bármely másik minisztérium? Ha igen, adja meg kérem az Ajánlás hozzáférési helyét az Ajánlást közzétevő szerv megjelölésével együtt.

2. Milyen módon veszi figyelembe a Minisztérium, valamint általában a minisztériumok az Ajánlás szövegét jogszabályok előkészítésekor?

3. Hogyan vették figyelembe a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat, a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15991. számú törvényjavaslat, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet megalkotásakor az Ajánlás előírásait?

4. Mikor és milyen módon osztotta meg a Minisztérium vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv az Ajánlást a
(a) civil szervezetekkel,
(b) a nyilvánossággal,
(c) országgyűlési képviselőkkel, valamint
(d) a releváns közigazgatási és bírósági szervekkel, továbbá
(e) oktatási intézményekkel?
Amennyiben a felsoroltakon kívül más intézmény/szervezet számára tették közvetlenül elérhetővé az Ajánlást, úgy kérem, annak időpontját és az intézmény/szervezet megnevezését küldjék meg.

5. Képezte-e a Minisztérium vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv által tartott képzés tárgyát az Ajánlás? Ha igen, mikor és milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

6. Kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése során használták-e az Ajánlást? Ha igen, mikor és pontosan milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére és a [email address] címre megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

 

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...
              

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

 

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...
              

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése