az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlásával kapcsolatos adatok

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Igazságügyi Minisztérium

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája részét képező Szakértői Tanács a Nem-kormányzati Szervezetek Jogáról (Expert Council on NGO Law) a civil szervezetek jogi státuszát és mozgásterét tanulmányozza az Európa Tanács tagállamaiban. Ennek keretében a Szakértői Tanács azt vizsgálja, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlását (a továbbiakban: Ajánlás). Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek Konferenciája megkeresésének megválaszolása érdekében az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatigénylést terjesztjük az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) elé.

Adatigénylésünk az alábbiakra vonatkozik:

1. Magyar nyelven a nyilvánosság számára elérhető módon közzétette-e az Ajánlás szövegét a Minisztérium, vagy bármely másik minisztérium? Ha igen, adja meg kérem az Ajánlás hozzáférési helyét az Ajánlást közzétevő szerv megjelölésével együtt.

2. Milyen módon veszi figyelembe a Minisztérium, valamint általában a minisztériumok az Ajánlás szövegét jogszabályok előkészítésekor?

3. Hogyan vették figyelembe a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló T/14967. számú törvényjavaslat, a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15991. számú törvényjavaslat, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet megalkotásakor az Ajánlás előírásait?

4. Mikor és milyen módon osztotta meg a Minisztérium vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv az Ajánlást a
(a) civil szervezetekkel,
(b) a nyilvánossággal,
(c) országgyűlési képviselőkkel, valamint
(d) a releváns közigazgatási és bírósági szervekkel, továbbá
(e) oktatási intézményekkel?
Amennyiben a felsoroltakon kívül más intézmény/szervezet számára tették közvetlenül elérhetővé az Ajánlást, úgy kérem, annak időpontját és az intézmény/szervezet megnevezését küldjék meg.

5. Képezte-e a Minisztérium vagy bármelyik központi kormányzati igazgatási szerv által tartott képzés tárgyát az Ajánlás? Ha igen, mikor és milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

6. Kormánytisztviselők és köztisztviselők képzése során használták-e az Ajánlást? Ha igen, mikor és pontosan milyen célközönség, hány fő számára került sor a képzésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére és a [email address] címre megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

 

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...
              

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

 

[1]https://im-intranet.central.internal.gov...
              

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése