az EKR000583572019-es referenciaszámú közbeszerzésről

Az igénylést elutasította a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt..

Dovalovszki András

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, hogy szíveskedjenek elküldeni részemre az EKR000583572019-es referenciaszámú közbeszerzéshez (Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése, 2019/S 092-222820, publikáció: 14/05/2019) tartozó szerződés-tervezetet és a közbeszerzési dokumentumokat (pl. műszaki leírás).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 14.

Üdvözlettel:

Dovalovszki András

Tisztelt Dovalovszki úr!

Ön 2019. május hó 14. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztette elő:

„Kérem, hogy szíveskedjenek elküldeni részemre az EKR000583572019-es referenciaszámú közbeszerzéshez (Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése, 2019/S 092-222820, publikáció: 14/05/2019) tartozó szerződés-tervezetet és a közbeszerzési dokumentumokat (pl. műszaki leírás).”

A Városliget Zrt. az előterjesztett közérdekű adatigénylésére a következő választ adja:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 39. § (1) bekezdése alapján, az ajánlatkérő, azaz a Városliget Zrt. a gazdasági szereplők, azaz az ajánlattevők számára köteles a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. A fentiek szerinti, a gazdasági szereplők részére történő hozzáférés biztosítása az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik.

A tárgyi, folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során a Városliget Zrt. a Kbt. előírásainak megfelelően az ajánlattevők részére az EKR-ben közzétette a közbeszerzési dokumentumokat. A Kbt. nem tartalmaz arra vonatkozóan rendelkezést, hogy az ajánlatkérők az EKR rendszeren kívül is kötelesek a közbeszerzési dokumentumokat közzétenni vagy az eljárásban nem résztvevő harmadik személyek részére átadni.

A Kbt. előírásai kógens rendelkezések, tekintettel annak 2. § (7) bekezdésére mely alapján a Kbt. szabályaitól kizárólag akkor lehet eltérni, amennyiben azt a Kbt. kifejezetten megengedi.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai nem minősülnek sem az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti közérdekű adatnak, sem az Infotv. 3. § 6. pontja szerinti közérdekből nyilvános adatnak.

Mindezen indokokra tekintettel a Városliget Zrt. a közérdekű adat megismerése iránti igényét elutasítja.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).
Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1) és (1a) bekezdései értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése