Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

Intézményük miért nem támogatja felnőttek ADHD (figyelemhiányos-hiperaktivitás szindróma) kezelésére irányuló gyógyszerelést, miközben a gyermekek kezelését pedig támogatják.
Ez idáig hány kérelem érkezett be Önökhöz, és mely gyógyszercégektől és hány szakorvostól, hogy atomoxetin hatóanyagú gyógyszert társadalombiztosítási ellátás keretei közé felvegyék? Ha pedig vissza utasították, miért utasították vissza, miközben a gyermek kezelését pedig támogatják? Van a gyógyszernek felnőtt indikációja is.
Nemrégiben petíció indult az atomoxetin kezelés társadalombiztosítási támogatásba történő felvétel ösztönzése miatt:

https://www.peticiok.com/atomoxetin_hato...

Több mint 100-an adták le az igényüket a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba vételére.
Mivel a Bitinex készítményre nincs támogatás, tisztelettel kérem, módosítsák a rendeletet, hogy az bennfoglalja a felnőtteket is, és hogy felnőtt pszichiáter felírhassa EÜ emelt jogcímre, hiszen az ADHD súlyos problémákat tud okozni az élet minden területén.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 18.

Üdvözlettel:

Horváth József

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/3435-1/2022/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Horváth József

részére

[1][FOI #20027 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„Intézményük miért nem támogatja felnőttek ADHD
(figyelemhiányos-hiperaktivitás szindróma) kezelésére irányuló
gyógyszerelést, miközben a gyermekek kezelését pedig támogatják.

Ez idáig hány kérelem érkezett be Önökhöz, és mely gyógyszercégektől és
hány szakorvostól, hogy atomoxetin hatóanyagú gyógyszert
társadalombiztosítási ellátás keretei közé felvegyék? Ha pedig vissza
utasították, miért utasították vissza, miközben a gyermek kezelését pedig
támogatják? Van a gyógyszernek felnőtt indikációja is.

Nemrégiben petíció indult az atomoxetin kezelés társadalombiztosítási
támogatásba történő felvétel ösztönzése miatt:

 

[2]https://www.peticiok.com/atomoxetin_hato...

 

Több mint 100-an adták le az igényüket a gyógyszer társadalombiztosítási
támogatásba vételére.

Mivel a Bitinex készítményre nincs támogatás, tisztelettel kérem,
módosítsák a rendeletet, hogy az bennfoglalja a felnőtteket is, és hogy
felnőtt pszichiáter felírhassa EÜ emelt jogcímre, hiszen az ADHD súlyos
problémákat tud okozni az élet minden területén.”

 

Első kérdése vonatkozásában tájékoztatom, hogy a kért adatokat az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nem kezel.

 

Második kérdése tekintetében tájékoztatom, hogy a kért adatok tekintetében
az Emberi Erőforrások Minisztériumának nincs feladat-és hatásköre, így
tárcánk az adatigénylésben kért információkkal nem rendelkezik.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. május 4.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

idézett részek megjelenítése