Tisztelt KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A KKBK 2018. március 29-én megkötötte a NAPUR Architect Építészeti Iroda Kft-vel a „budapesti atlétikai stadion és kapcsolódó létesítményei tervezési szerződést”. A szerződés 73. oldalán található 2. számú Tervezési ütemterv című mellékletében 3.1-3.4-es pontok között jelölik a Koncepció Vázlat és a Koncepcióterv elkészítésének szükségességét és határidejét.

Ezúton szeretném kérni, hogy hozzák nyilvánosságra az alábbi dokumentumokat:
3.1: Stadionépület, Koncepció Vázlat.
3.2: Kiegészítő Projektelemek, Koncepció Vázlat.
3.3: Stadionépület, Koncepcióterv.
3.4: Kiegészítő Projektelemek, Koncepcióterv

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a fenti koncepció vázlatok és koncepció tervek elérhetőségének linkjét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 18.

Üdvözlettel:

Borbás Gabriella

Kommunikációs Főigazgatóság, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.

1 Melléklet

Borbás Gabriella

[1][FOI #13920 email]

 

Tisztelt Borbás Gabriella!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adat megismerése iránti igényére válaszolva
az alábbiakról tájékoztatom.

Ön a megkeresésben a KKBK Nonprofit Zrt és a NAPUR Architect Építészeti
Iroda Kft. között 2018. március 29. napján a „budapesti atlétikai stadion
és kapcsolódó létesítményei” tárgyában létrejött tervezési szerződés” 2.
számú Tervezési ütemterv című mellékletében 3.1-3.4-es pontok között
jelölt dokumentumokkal kapcsolatosan több, az adatigénylés teljesítésének
módjára vonatkozóan nem egyértelmű, egymásnak is ellentmondó kérést
fogalmazott meg.

1.  Kérés: Ezúton szeretném kérni, hogy hozzák nyilvánosságra az alábbi
dokumentumokat:

 

3.1: Stadionépület, Koncepció Vázlat.

3.2: Kiegészítő Projektelemek, Koncepció Vázlat.

3.3: Stadionépület, Koncepcióterv.

3.4: Kiegészítő Projektelemek, Koncepcióterv

 

2. Kérés: Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a fenti koncepció vázlatok és koncepció tervek elérhetőségének linkjét.

 

3. Kérés: Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat
és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem
lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a
kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Válasz az 1. számú kérdésre:

 

Tájékoztatom, hogy társaságunkat a fenti dokumentumokkal kapcsolatban
nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem terheli.

 

Az Infotv. 3. § 12. pontja szerint a nyilvánosságra hozatal: az adat bárki
számára történő hozzáférhetővé tétele. Ennek a módját határozza meg az
Info tv. 33. § (1) bekezdése, amely a közérdekű, vagy közérdekből
nyilvános adatok közzétételi kötelezettségéről rendelkezik, és amely
szerint a kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon,
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a
hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé
tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel.

 

Ez a közzétételi kötelezettség azonban nem terjed ki minden közérdekű,
avagy közérdekből nyilvános adatra, és konkrétan az Ön által kért adatok
nem esnek a fenti közzétételi kötelezettség alá, mivel nem szerepelnek az
Infotv. 37. § (1) bekezdése szerinti - az Infotv. 1. számú mellékletében
meghatározott – ún. általános közzétételi listában. Tájékoztatom továbbá,
hogy a hivatkozott dokumentumokban szereplő adatok közzétételét nem
rendelte el az Infotv. 33. § (2) bekezdés szerinti ún. különös, illetve a
33. § (3) bekezdés szerinti ún. egyedi közzétételi lista sem.

 

Másrészről, a hivatkozott dokumentumok a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá tartozó műnek minősülnek,
amellyel kapcsolatban az Infotv. 27. § (2) bekezdés h) pontja akként
rendelkezik, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez való jogot - az adatfajták meghatározásával – törvény a
szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozhatja.

 

Az Szjt. 10. § (1) bekezdése alapján a szerző személyhez fűződő joga, hogy
döntsön arról, hogy a hogy műve nyilvánosságra hozható-e. Így konkrét
törvényi kötelezettség hiányában a Társaságunknak nincs is jogosultsága a
kért dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, függetlenül attól, hogy azok
vagyoni jogai kit illetnek.

 

Az Szjt. 15/A. §- alapján azonban a szerzői jogi védelem alatt álló mű
közérdekű adatként vagy közérdekből nyilvános adatként való megismerésére
irányuló igényt a szerző személyhez fűződő jogainak védelme érdekében az
adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylő által kívánt forma
és mód helyett - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló
határidőben - a mű közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot
tartalmazó részei megtekintésének lehetővé tételével is teljesítheti.

 

A fentiekre figyelemmel kérem, hogy erre vonatkozóan az [2][KKBK Nonprofit Zrt. request email]
elektronikus levélcímen szíveskedjen időpontot egyeztetni munkatársaimmal,
akik az anyagok megtekintésével kapcsolatban állnak rendelkezésre.

 

Felhívom azonban ebben a körben a figyelmet arra, hogy a szerzői
jogvédelem alatt álló művek további felhasználására vonatkozó jogszabályi
rendelkezések megtartása alól annak közérdekű adatkénti minősége nem
változtat. A közérdekű adatok megismerése tehát nem csorbíthatja a szerző
személyéhez fűződő jogait, továbbá nem eredményezi azt, hogy az adatokat
megismerő személy a továbbiakban jogosultságot szerez a műhöz kapcsolódó
vagyoni jogok – akár részleges – gyakorlására, értve ez alatt különösen –
de nem kizárólagosan - az Szt. 17. §-ában foglalt tevékenységeket.

 

Válasz a 2. számú kérésre:

 

A dokumentumok a fentiekre is figyelemmel ilyen módon nem érhetőek el,
mivel nyilvánosan elérhető honlapra nem kerültek feltöltésre, a
Társaságunk belső informatikai rendszeréhez pedig külső személyek részére
biztonsági okokból elérés nem adható.

 

Válasz a 3. számú kérésre:

 

Figyelemmel arra, hogy a konkrétan megjelölt dokumentumok vonatkozásában
egyrészt nyilvánosságra hozatalt, másrészt „link megküldését” kérte, nem
egyértelmű, hogy milyen „másolatokat és egyéb igényelt adatokat” kérne az
e-mail címre elküldeni, illetve a weboldalra feltölteni, ezért az Infotv.
28. § (3) bekezdése alapján kérjük adatigénylése pontosítását.

 

Tisztelt Hölgyem!

A fentiek mellett azonban szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy
amennyiben a tárgyi beruházással kapcsolatos látványterveket meg kívánja
tekinteni, úgy azok a
[3]http://napur.hu/ferencz-marcel/tervek/20...
 oldalon elérhetőek.

Tájékoztatom továbbá Önt arról, hogy a tervezési munkafolyamat - az idő
előrehaladtával - a koncepció fázis óta több változáson ment keresztül.
Ezt tartalmazza a már elkészült kivitelezési tervdokumentáció is, tehát a
tárgyi dokumentumok korántsem tükrözik minden részletében a véglegesen
megvalósuló fejlesztést.

Az Infotv. 30.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségre figyelemmel
tájékoztatom továbbá arról, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján az
igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése
szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint
az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az Infotv. 31. §
(3) bekezdésére figyelemmel az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az
igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

Tisztelettel:

 

 

Kommunikációs Főigazgatóság  

 
[4]cid:[email protected] Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központja Nonprofit Zrt.

1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
CBC-irodaház 609.

[5][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #13920 email]
2. mailto:[KKBK Nonprofit Zrt. request email]
3. http://napur.hu/ferencz-marcel/tervek/20...
5. mailto:[email address]