ATEV Zrt. támogatásai - MVH

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
100 legjobban támogatott magyar agrárcég listáján hatodik helyen
11,6 milliárd forinttal szereplő ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
támogatásaira vonatkozó részletes adatokat: a támogatások listáját,
amely tartalmazza a támogatások időpontját, tárgyát/célját, és
összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 28.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Kálmán Rita, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A 2015. július 28. napján a KiMitTud weboldalon keresztül küldött
megkeresésére, amelyben hivatkozott a 100 legjobban támogatott magyar
agrárcég listájára és az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. támogatásaira
vonatkozóan kérte a támogatások időpontját, tárgyát/célját, és összegét
megküldeni, az alábbi tájékoztatást adom.

 

Közérdekű adatigénylésének jogalapjaként az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról ^ szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdését jelölte meg, amely a
következőket tartalmazza:

 

„28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok
megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.”

 

Az Infotv. ugyanakkor a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
vonatkozásában a következőket is tartalmazza:

 

„3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy
személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

 

Az MVH eljárására vonatkozó, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban
MVH eljárási törvény) a közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában a
következők szerint rendelkezik:

 

„24. § (2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
kezelt támogatási adatok közül közérdekből nyilvános adat a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv által folyósított, a központi
költségvetésből, illetve az EMGA-ból, az EMVA-ból, illetve EHA-ból
finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél:

 

                   a)  családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye,
székhelye, telephelye,

                   b) a támogatás jogcíme,

                   c) a folyósított támogatás összege, valamint

                   d) a jogosulatlan részvétel alapján visszafizetett
támogatási összege.”

 

amely adatok az MVH honlapján ([1]www.mvh.gov.hu) a Közérdekű adatok\
Tevékenységre működésre vonatkozó adatok\ Közzétételi listák menüpontok
alatt negyedévenként közzétételre kerülnek.

 

A közérdekből nyilvános adatok keresésére az MVH az alábbi linken
keresőprogramot biztosít:

[2]http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/defau...
ahol lehetősége nyílik ügyfél, település, jogcím és a megítélt, kifizetett
támogatási összeg szerinti keresésre.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a fent meghatározott adatokon felüli támogatási
adatok nem nyilvános támogatási adatnak minősülnek, amelyek kiadására csak
alapos okkal, törvényben meghatározott esetben, illetve törvényben
meghatározott szerv részére van lehetőség, amelyre a vonatkozó szabályokat
az MVH eljárási törvény 25. §-a tartalmazza.

 

Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. a 2007. január 1. és 2015. július 28-ig
tartó időszakban kizárólag állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási
jogcímen részesült támogatásban az állati hulla elszállítási és
ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM
rendelet alapján. A támogatás kedvezményezettjei az állattartók, a
támogatási kérelmet azonban a szolgáltatónak kell benyújtania az MVH-hoz.
A támogatás célja az állattartó telepeken keletkező állati hulla
ellenőrzött, biztonságos elszállításának és ártalmatlanításának
elősegítése, ezáltal az állat-egészségügyi biztonság növelése. A támogatás
egyes állatfajok elszállítása, ártalmatlanítása során felmerülő költségek
csökkentésére vehető igénybe, úgy, hogy az állattartó támogatott
szolgáltatást vehet igénybe, amennyiben a fent hivatkozott rendeletben
előírt feltételeknek megfelel. A szolgáltató az állattartó részére az
elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza az
elvégzett szolgáltatás megnevezését, ellenértékét, valamint a szolgáltatás
ellenértékének támogatás-tartalmát. Az állattartónak csak a támogatással
csökkentett díjat kell megfizetnie. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt., mint
szolgáltató a megelőlegezett támogatást igényelheti le az MVH-nál havonta,
így tényleges támogatásban nem az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részesül,
hanem az állattartók.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részére
folyósított támogatási összegeket 2007. január 1. és 2015. július 28-ig
tartó időszakban.

Kifizetés éve Kifizetett összeg Ft
2008 991 603 175  
2009 1 347 341 865  
2010 924 545 230  
2011 1 489 235 377  
2012 1 968 610 509  
2013 1 551 840 238  
2014 2 219 239 935  
2015 1 807 779 554  
Összesen 12 300 195 883  

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel:

MVH – Központi Ügyfélszolgálat

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MVH!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin