Mészáros Szilárd

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A ferencvárosi polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló (https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...) 61. oldalán szerepel az Appsters Kft. mint szerződő partner a 2021. évre vonatkozóan, akadálymentesítés tárggyal. Feltehetőleg a ferencvaros.hu honlap akadálymentesítését kell ez alatt érteni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi iratokat, információkat.
A Ferencváros weboldal akadálymentesítésének beszerzési dokumentációját, melyből egyértelműen kiderül, hogy:
- melyek az akadálymentesítés szempontjai, a teljesítéssel kapcsolatos megbízói elvárások;
- mik a beszerzési eljárás bírálati szempontjai.
A beszerzési eljárás bírálati adatlapját, melyből egyértelműen kiderül, hogy:
- az önkormányzat mely cégektől kért ajánlatot (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma);
- mely cégek nem adtak ajánlatot;
- mely cégek adtak érvénytelen ajánlatot;
- mi volt az érvénytelenség oka;
- mely cégek adtak érvényes ajánlatot;
- az érvényes ajánlatot adó cégek milyen ajánlati árat adtak meg;
- hogyan bírálta el az önkormányzat az érvényes ajánlatokat;
- milyen rangsort állított fel az érvényes ajánlatot tevő cégek között.

Kérem, hogy az Appsters Kft.-vel 2021. évben megkötött szerződést szíveskedjék megküldeni. Ha korábbi szerződés módosítására került sor kizárólag, akkor a szerződésmódosítást szíveskedjék megküldeni.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatást adni a szerződés teljesítésének állapotáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 26.

Üdvözlettel:
Mészáros Szilárd

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Csendes Sándor, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Mészáros Szilárd Úr!

 

2022.07.26.-án kelt, „Appsters Kft.-vel 2021-ben kötött szerződés” című, a
ferencvaros.hu weboldal akadálymentesítésével kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére a következő tájékoztatással szolgálhatok.

Az említett ügyben a hivatal nem folytatott le beszerzési eljárást, ezért
a közérdekű adatigénylésben említett bírálati adatlapot nem áll módunkban
megküldeni. Ennek oka, hogy a beszerzés becsült értéke nem haladta meg az
500.000 Ft-ot, így az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői
együttes intézkedés 4.1 pontja értelmében irodavezetői hatáskörben
született döntés a beszerzésről.

„Ha a beszerzés becsült értéke meghaladja a bruttó 100.000 Ft-ot, de nem
éri el a bruttó 500.000 Ft-ot, az Önkormányzat beszerzése esetében a
polgármester, a Hivatal beszerzése esetében a beszerzés lebonyolítására az
érintett irodavezető önállóan jogosult. Ebben az esetben a polgármester
vagy a beszerzéssel érintett irodavezető több ajánlat bekérése nélkül
jogosult a beszerzés lebonyolítására, az általánosan elvárható
körültekintés mellett.”

 

Tekintve, hogy a weboldal akadálymentesítésével kapcsolatos feladatok nagy
része bekerült az eredeti kiírásba, csak az akadálymentesített verzió
finomhangolásra volt szükség a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (KIFÜ) legújabb ajánlásainak figyelembevételével, amely az EU
által előírt WCGA2.1 szabványt tekinti irányadónak. A gazdasági és a
szakmai szempontokat mérlegelve, a hivatal a weboldalt elkészítő céget
kérte fel a munka elvégzésére.

A megrendelés értéke nettó 390.000 Ft volt, amely 39 óra fejlesztést
tartalmazott, ezen felül további 20 órát használtunk fel a 2020.február
27-én kötött és 2021. július. 15-én lejárt support szerződés órakeretének
terhére. Az elvégzett módosításokat a honlapon élesítettük, ezek a honlap
akadálymentes verziójában megtekinthetőek.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013.
(XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 4.3 pontja
értelmében a beszerzés külön írásos megrendelő alapján történt, szerződés
nem készült.

 

„Amennyiben a beszerzés becsült értéke a bruttó 100.000 Ft-ot eléri, de a
bruttó 500.000 Ft-ot nem haladja meg, az Önkormányzat beszerzése esetében
a polgármester, a Hivatal beszerzése esetében a beszerzéssel érintett
irodavezető külön írásos megrendelő, vagy - ha beszerzés jellege
megkívánja - szerződés formájában gondoskodik a beszerzésről.”

 

Üdvözlettel

 

Csendes Sándor

informatikai csoportvezető