Appsters Kft.-vel 2021-ben kötött szerződés

Mészáros Szilárd made this Közérdekűadat request to Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Mészáros Szilárd

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A ferencvárosi polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló (https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...) 61. oldalán szerepel az Appsters Kft. mint szerződő partner a 2021. évre vonatkozóan, akadálymentesítés tárggyal. Feltehetőleg a ferencvaros.hu honlap akadálymentesítését kell ez alatt érteni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi iratokat, információkat.
A Ferencváros weboldal akadálymentesítésének beszerzési dokumentációját, melyből egyértelműen kiderül, hogy:
- melyek az akadálymentesítés szempontjai, a teljesítéssel kapcsolatos megbízói elvárások;
- mik a beszerzési eljárás bírálati szempontjai.
A beszerzési eljárás bírálati adatlapját, melyből egyértelműen kiderül, hogy:
- az önkormányzat mely cégektől kért ajánlatot (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma);
- mely cégek nem adtak ajánlatot;
- mely cégek adtak érvénytelen ajánlatot;
- mi volt az érvénytelenség oka;
- mely cégek adtak érvényes ajánlatot;
- az érvényes ajánlatot adó cégek milyen ajánlati árat adtak meg;
- hogyan bírálta el az önkormányzat az érvényes ajánlatokat;
- milyen rangsort állított fel az érvényes ajánlatot tevő cégek között.

Kérem, hogy az Appsters Kft.-vel 2021. évben megkötött szerződést szíveskedjék megküldeni. Ha korábbi szerződés módosítására került sor kizárólag, akkor a szerződésmódosítást szíveskedjék megküldeni.

Kérem, szíveskedjék tájékoztatást adni a szerződés teljesítésének állapotáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 26.

Üdvözlettel:
Mészáros Szilárd

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Csendes Sándor, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Mészáros Szilárd Úr!

 

2022.07.26.-án kelt, „Appsters Kft.-vel 2021-ben kötött szerződés” című, a
ferencvaros.hu weboldal akadálymentesítésével kapcsolatos közérdekű
adatigénylésére a következő tájékoztatással szolgálhatok.

Az említett ügyben a hivatal nem folytatott le beszerzési eljárást, ezért
a közérdekű adatigénylésben említett bírálati adatlapot nem áll módunkban
megküldeni. Ennek oka, hogy a beszerzés becsült értéke nem haladta meg az
500.000 Ft-ot, így az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői
együttes intézkedés 4.1 pontja értelmében irodavezetői hatáskörben
született döntés a beszerzésről.

„Ha a beszerzés becsült értéke meghaladja a bruttó 100.000 Ft-ot, de nem
éri el a bruttó 500.000 Ft-ot, az Önkormányzat beszerzése esetében a
polgármester, a Hivatal beszerzése esetében a beszerzés lebonyolítására az
érintett irodavezető önállóan jogosult. Ebben az esetben a polgármester
vagy a beszerzéssel érintett irodavezető több ajánlat bekérése nélkül
jogosult a beszerzés lebonyolítására, az általánosan elvárható
körültekintés mellett.”

 

Tekintve, hogy a weboldal akadálymentesítésével kapcsolatos feladatok nagy
része bekerült az eredeti kiírásba, csak az akadálymentesített verzió
finomhangolásra volt szükség a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (KIFÜ) legújabb ajánlásainak figyelembevételével, amely az EU
által előírt WCGA2.1 szabványt tekinti irányadónak. A gazdasági és a
szakmai szempontokat mérlegelve, a hivatal a weboldalt elkészítő céget
kérte fel a munka elvégzésére.

A megrendelés értéke nettó 390.000 Ft volt, amely 39 óra fejlesztést
tartalmazott, ezen felül további 20 órát használtunk fel a 2020.február
27-én kötött és 2021. július. 15-én lejárt support szerződés órakeretének
terhére. Az elvégzett módosításokat a honlapon élesítettük, ezek a honlap
akadálymentes verziójában megtekinthetőek.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013.
(XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 4.3 pontja
értelmében a beszerzés külön írásos megrendelő alapján történt, szerződés
nem készült.

 

„Amennyiben a beszerzés becsült értéke a bruttó 100.000 Ft-ot eléri, de a
bruttó 500.000 Ft-ot nem haladja meg, az Önkormányzat beszerzése esetében
a polgármester, a Hivatal beszerzése esetében a beszerzéssel érintett
irodavezető külön írásos megrendelő, vagy - ha beszerzés jellege
megkívánja - szerződés formájában gondoskodik a beszerzésről.”

 

Üdvözlettel

 

Csendes Sándor

informatikai csoportvezető