an das ungarische Jugendamt und an die österreichischen Europaabgeorneten / a gyámhivatalnak és minden osztrák európai parlamenti képviselőnek

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS

ügyszám a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatalánál:
BK-07/HGYO/00689-135/2017. és BK-07/HGYO/00743-63/2017. (számomra kézbesítve: 2017. 12. 11., 5 napos határidő)

minden osztrák európai parlamenti képviselőnek is / auch an allen österreichischen Europaabgeordneten

Tisztelt EMMI! Tisztelt Kormányhivatal! Sehr geehrtes Ministerium! Sehr geehrtes Jugendamt!

2017. 12. 11-i kézbesítéssel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala - 5 napos határidővel!, engem lehet a hivatalnak terhelni – arra szólított fel, hogy igazoljam gyermekeim osztrák állampolgárságát. Am 11. 12. 2017 – mit einer 5 Tage Frist – hat mich das ungarische Jugendamt aufgefordert, die Dokumente meiner österreichischen Kinder beizulegen!

Ez a gyámhivatali kérés azt igazolja, hogy fogalmuk sincs erről az 5 éve tartó ügyről!
Diese Aufforderung des ungarischen Jugendamtes beweist, dass sie keine Ahnung über diesen seit 5 Jahren andauernden Fall haben!

Gyerekeim iratai, így anyakönyvi kivonatuk és osztrák állampolgársági igazolásaik az aktában találhatóak.
Die Dokumente meiner österreichischen Kinder sind in der Akte!

Megjegyzem, hogy önmagában abból, hogy az anyakönyvi kivonatban szerepel az, hogy az apa osztrák állampolgár - az osztrák állampolgársági törvény szerint - automatikusan következik a gyermek osztrák állampolgársága, hiszen az osztrák szülő gyermeke osztrák állampolgár. Ich halte fest, dass auch aus der ungarisch sprachigen Geburtsurkunde meiner Kinder klar ersichtlich ist, da der Vater Österreicher ist und somit haben die Kinder mit der Geburt die österreichische Staatsbürgerschaft erworben.

Nagy munkával – két nyelven – feltettem a kérdéseimet, törvényi kötelezettség ellenére nem kaptam választ. Kérdéseimet újra idemásolom, várom a törvényes válaszokat és a gyámhivatal kizárását. Köszönöm.
Mit viel Arbeit – auf zwei Sprachen – habe ich eine öffentliche Anfrage geschrieben. Ich wiederhole es und ich bitte den Ausschluss des Jugendamtes. Danke!

Közérdekű adatigényként kérdezem, hogy van-e lehetőség arra, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – törvényesen foglalkozzanak az ügyemmel. Als öffentliche Anfrage möchte ich erfahren, ob sie – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten – sich mit unserem Fall gesetzekonform beschäftigen könnten.

Jelen beadvány IGAZOLÁSI KÉRELEM is az ügyembeli minden határidő tekintetében, hiszen az ügyek mindegyike panaszolt ügyvéd törvénytelenségei miatt keletkezett. Diese Schrift ist Antrag bezüglich aller Fristen in unserem Fall, da alle Fälle aus den Gesetzwidrigkeiten des ungarischen Rechtsanwalts entstanden sind.
Kérem, hogy az ügyből rám semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon!
Ich bitte darum, dass aus diesem Fall keinerlei Lasten, weder materielle, noch sonstige auf mich fallen.
Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom! Alle meine früheren Schriften bleiben aufrecht.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul. Alle Bemerkungen richten sich gegen unbekannte Täter.
Segítő közreműködésüket köszönöm. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe.
Budapest, 2017. 12. 15. / Budapest, dem 15. 12. 2017
dr. Hidasi Edit, whistleblower, emberi jogi aktivista az uniós emberi jogi munkacsoport egykori tagja, a pekingi magyar nagykövetség konzulátusának egykori vezetője, jogász „summa cum laude“ minősítésű diplomával Whistleblowerin Dr. Hidasi Edit, Menschenrechtsaktivistin auf EU Ebene und summa cum laude Juristin, Ex Chefkonsulin Ungarns in Peking

Kivonat 2017. 11. 22-i beadványomból: / Auszug aus meiner öffentlichen Anfrage vom 22. 11. 2017:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/auc...

I. AZ ESETEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA: / Kurze Tatbestandbeschreibung:

2) OSZTRÁK GYERMEKEIMET – JOGELLENESEN – ÚJRA ÁLLAMI GONDOZÁSSAL FENYEGETI A GYÁMHIVATAL
Meine österreichischen Kinder werden durch das ungarische Jugendamt - gesetzwidrig - wieder mit staatlicher Obhut gedroht.
Osztrák gyerekeimet – jogellenesen - ismét a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba (nevelésbe) vétellel fenyegeti a magyar gyámhivatal!
Meine österreichischen Kinder droht – rechtswidrig – das ungarische Jugendamt mit der öffentlich bekannt schreckliche staatliche Obhut.
Elöljáróban rögzíteni kell, hogy a magyar állami gondozás napi szintű szörnyűséges botrányai sajtónyilvánosak, köztudomásúak. Pl. a gondozottak jelentős része válik drogossá, szexuális és egyéb bántalmazás áldozatává, a sokszor képzetlen, „kiégett” gondozók dohánytermékekkel motiválnak, szörnyűségesek a körülmények …
Vorerst muss es festgehalten werden, dass die schrecklichen Skandale der ungarischen Obhut medienöffentlich sind. Z.B. die Mehrheit der Kinder in Obhut werden Drogenabhängig und Opfer sexueller und sonstiger Misshandlung und die Mitarbeiter sind ungebildet und ausgebrannt, sie motivieren die Kinder mit Tabakwaren, schrecklich sind Umstände.
Arról is beszámol a sajtó, hogy az állami gondozást gyakran alkalmazza a gyámhivatal – jogellenesen – megfélemlítésül szeretetteljes családok esetén. (https://abcug.hu/rendorok-hurcoltak-inte...)
Es ist auch medienöffentlich, dass das ungarische Jugendamt die staatliche Obhut - revhtswidrig – als Beängstigung liebevoller Familien anwendet. (https://abcug.hu/rendorok-hurcoltak-inte...)
Rögzítendő, hogy a gyermekeimmel foglalkozó szakemberek, így az óvoda, az iskola, a gyermekorvos, a védőnő véleménye kezdetektől egybehangzóan az, hogy kiváló anya vagyok. Köszönet lelkiismeretes, kiváló munkájukért. Gyermekeim kimagasló eredményei, sikerei is ezt támasztják alá.
Es muss festgehalten werden, dass alle, die sich mit meinen Kindern beschäftigen, der Kindergarten, die Schule, die Kinderärztin, die Kinderschutzfrau, sind vom Anfang an einstimmig daran einig, dass ich eine ausgezeichnete Mutter bin. Vielen Dank für ihre sorgfältige, ausgezeichnete Arbeit. Das wird durch die hervorragenden Ergebnisse und Erfolge meiner Kindern auch untermauert.
Az én osztrák gyermekeim ellen is volt már kétszer – durván jogsértően, minden ok nélkül, pusztán jogellenes megfélemlítésül - állami gondozásba vétel kezdeményezve, amelyet hatalmas erőfeszítések árán sikerült elhárítani.
Gegen meine österreichischen Kinder gab es schon zwei Mal – grob rechtswidrig, ohne jeglichen Grund, als blosse Beängstigung – die staatliche Obhutnahme eingeleitet, die nur mit großen Einsätzen beseitigt werden konnten.
A gyámhivatal azonban – jogellenesen – újra próbálkozik. Maga a gyámhivatali irat is rögzíti, hogy mind az óvoda, mind az iskola, mind a gyermekorvos, mind a védőnő – egybehangzóan és sokadszorra – nagyon pozitív, elismerő véleményt adtak gyermekeimről és rólam, sőt maga a gyerekvédelem is rögzíti, hogy NEM gyermekvédelmi kérdésről van szó!
Sogar das Jugendamt hält fest, dass der Kindergarten, die Schule, die Kinderärztin, die Kinderschutzfrau meiner Kinder – einstimmig und immer wieder - eine sehr positive Meinung über meine Kinder und über mich abgegeben haben. Sogar das Kinderschutzamt hält fest, dass es hier um keine Kinderschutzfrage geht.
Ám a gyámhivatal talált egy „szakértőt”, akit teljesen feleslegesen rendeltek ki, hiszen a gyermekeimmel foglalkozók véleménye és gyermekeim kimagasló eredményei egybehangzóan alátámasztják, hogy kiváló anya vagyok.
Aber das ungarische Jugendamt hat ohne jeglichen Grund eine „Sachverständige“ beauftragt, obwohl alle Stellungnahmen des Kindergartens, der Schule, der Kinderärztin, der Kinderschutzfrau meiner Kinder und die hervorragende Leistungen meiner Kinder – einstimmig - unterstrichen, dass ich eine ausgezeichnete Mutter bin.
A magyar igazságügyi szakértés botrányai köztudomásúak, ebben különösen sok tényfeltárást végzett el az Apák az igazságért Egyesület, köszönet érte. Nemrégiben egy magánnyomozó nyilatkozott arról, hogy egyszázezer Ft-ért (kb. 320 euróért) Magyarországon bármilyen tartalmú szakértői vélemény vásárolható. („http://24.hu/belfold/2017/10/25/amikor-e...)
Die Skandale des ungarischen Sachverständigerwesens sind öffentlich bekannt. Der Verein „Väter für die Gerechtigkeit“ hat besonders viele Anomalien dargelegt, vielen Dank dafür. Vor Kurzem hat ein Privatermittler in einem Interview dargestellt, dass in Ungarn für einhundert Tausend HUF (etwa 320 Euro) Sachverständigerstellungnahme mit beliebigem Inhalt gekauft werden kann. („http://24.hu/belfold/2017/10/25/amikor-e...)
A gyámhivatalnál kifogásoltam a szakértő kirendelését, továbbá azt is, hogy a „szakértő” olyan alapítványt alapított, amely nevelőszülők képzésével foglalkozik, tehát az örökbeadásokban szükségképpen érdekelt, tehát összeférhetetlen.
Das Jugendamt hat eine solche „Sachverständige” beauftragt, die eine Adoptionsstiftung gegründet hat und somit an Adoptionen interessiert ist und deshalb befangen ist.
Köztudomású, hogy Magyarországon rengeteg ilyen alapítványok által állami költségen kiképzett nevelőszülő vár arra, hogy gyereket adjanak számukra örökbe. Az is köztudomású, hogy roma gyerekeket nem annyira szívesen veszik örökbe. Az én gyermekeim szőkék, kék szeműek és fehér bőrűek. „Az örökbe fogadó szülők többsége viszont a mai napig szőke, kék szemű csecsemőről álmodik.” (http://www.vigyazokez.hu/naplo/medianapl...)
Es ist öffentlich zugängliche Information, dass in Ungarn viele im Rahmen staatlicher Finanzierung ausgebildete Adoptionseltern sind, die darauf warten, dass sie adoptieren können. Es ist öffentlich zugängliche Information, dass Roma Kinder nicht so begehrt zur Adoption sind. Meine Kinder haben blonde Haare, blaue Augen, weiße Haut. „Die Adoptiveltern träumen nach wie vor davon, dass sie blondes und blauäugiges Säugling adoptieren können. (http://www.vigyazokez.hu/naplo/medianapl...)
Ezen túl a szakértőnek hosszú ideig (akkor, amikor a mi ügyünkben 3 „szakvéleményt is adott) köztudomásúan nem volt működési engedélye. (https://kereso.enkk.hu/index.php)
Es ist öffentlich zugängliche Information, dass diese „Sachverständige“ lange, während sie in unserem Fall 3 Begutachtung abgab, keine amtliche Genehmigung hatte. (https://kereso.enkk.hu/index.php)
A gyámhivatal kifogásaimra – törvényi kötelessége ellenére – még csak nem is reagált, hanem a működési engedéllyel nem rendelkező, örökbeadás terén jártas alapítványt alapító, elfogult szakértővel rövid időn belül 3 szakértői véleményt készíttetett, amelyre az újabb állami gondozásba (nevelésbe) vétellel fenyegetést alapítják.
Das Jugendamt hat auf meine Vorwürfe – trotz ihrer gesetzlichen Pflicht – nicht einmal reagiert. Mit dieser Adoptionsstiftung gründenden, befangenen „Sachverständigen” ließen sie binnen kurzer Zeit 3 Begutachtungen ausstellen und darauf stützt sich die Drohung mit der Obhut.
A gyámhivatal – törvényi kötelessége ellenére - nem tulajdonított jelentőséget a szakértői vélemény egyéb, súlyos aggályainak sem.
Das Jugendamt hat andere schwerwiegende Bedenken über die „Sachverständige” auch nicht beachtet.
Pl. a szakértő számos kijelentését semmivel nem tudja alátámasztani, sőt van úgy, hogy le is írja, hogy nem igazolt az állítása.
Viele Aussagen der „Sachverständigen” sind mit nichts begründet.
A szakértő személyes meghallgatás nélkül alkotott véleményt rólam és családtagjaimról. Ez szintén nagyon súlyos szakmai hiba.
Die „Sachverständige” hat über mich und über meine Familienmitglieder so begutachtet, dass sie uns nicht einmal angehört hat. Das ist auch ein sehr schwerwiegender Fehler ihrerseits.
A nem jogász szakértő jogi beadványaim alapján formál véleményt, miközben nem jogász és még a saját szakmáját sem ismeri, pl. azt sem, hogy tevékenysége engedélyköteles!
Die „Sachverständige” ist keine Juristin, trotzdem analysiert sie meine juristische Argumentation si, dass sie nicht einmal die grundlegendsten Regel ihres Berufs kennt, z. B. dass sie Genehmigung braucht.
Kifogásolja pl. a szakértő, hogy az áttekinthetőség érdekében kiemelést alkalmazok beadványaimban, amellyel – a szakértő semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatása szerint – „kiabálok”, miközben a kiemelés alkalmazása a hivatalos iratokban is tipikus, a gyámhivatal irataiban is.
Die „Sachverständige” – als nicht Juristin, ohne jegliche Begründung – kritisiert, dass ich in meinen Schriften Kennzeichnungen anwende und somit „schreie”. Aber in offiziellen Schriften ist das typisch, sogar in den Schriften des Jugendamtes.
Továbbá – nem jogászként – terhemre rója a „szakértő”, hogy a gyermekeimet és engem jogellenesen támadó ügyvéd visszaéléseit összefoglalóan mutatom be. (Mindezt egy olyan „szakértő”, akinek ebben az időszakban, közel egy évig még érvényes engedélye sem volt!)
Die „Sachverständige” – als nicht Juristin, ohne jegliche Begründung – kritisiert, dass ich die Missstände des Rechtsanwaltes zusammenfassend darstelle. (Eine solche „Sachverständige“, die zu dieser Zeit keine gültige Genehmigung hatte!)
Ez a „szakértő” – szintén semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással – irrelevánsnak tekinti az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesített, nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgámat, amelyet Magyarországon minden bírónak és ügyésznek teljesítenie kell. Annyira szűklátókörű a „szakértő”, hogy bele sem gondol, hogy ha nyilvánosságra kerül az ügy, akkor az ő szakértői véleménye lesz-e irányadó, amelyet nyilvánvalóan elfogultan, érvényes engedély és személyes meghallgatás nélkül adott és semmivel alá nem támasztott, részrehajló, áldozathibáztató, szakmaiatlan kinyilatkoztatásaira alapul, vagy az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesített, nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgám, amelyet Magyarországon minden bírónak és ügyésznek teljesítenie kell.
Für diese „Sachverständige” ohne Genehmigung ist es irrelevant, dass ich bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen, mit ausgezeichnetem Ergebnis, mit 90 % bestanden habe. Diese „Sachverständige” ohne Genehmigung ist so engstirnig, dass sie nicht einmal bedenkt, dass im Falle eines Skandals ihre, ohne Genehmigung abgegebene Stellungnahme schwerer wiegen wird, oder die bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen.
Még ez a „szakértő” is észrevette, hogy ellenfelem célja a patthelyzet fenntartása, ám ezt – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással – az én terhemre rója.
Sogar diese „Sachverständige” hat es gemerkt, dass das Ziel meines Gegners das Aufrechterhalten der Patt Situation ist, aber dieses Verhalten des Gegners lässt sie – ohne jegliche Begründung – auf meine Last fallen.
A „szakértő” – köztudomásúan – 1975 óta praktizál, tehát szükségképpen a kommunista diktatúrában szocializálódott és „szakvéleménye” tükrözi, hogy a modern trendeket, pl. az áldozathibáztatás tilalmát nem követi.
Über die „Sachverständige” ist öffentlich zugängliche Information, dass sie seit 1975 praktiziert, d. h. dass sie sich notwendigerweise in der kommunistischen Diktatur sozialisierte und sie den modernen Trends, z. B. dem Verbot der Opferanschuldigung nicht folgt.
Pl. a „szakértő” – semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatással - terhemre rótta, hogy lelkiismeretes jogász édesanyaként utánanéztem a gyermekeimet jogellenesen támadó ügyvéd aggályos hátterének, amelyek köztudomású, az interneten könnyen hozzáférhető adatok. Megjegyzem, hogy a „szakértőre” vonatkozó aggályok is könnyen hozzáférhető, köztudomású adatok.
Die „Sachverständige” – mit nichts begründet – hat zu meiner Last gewertet, dass ich als sorgfältige Juristin und Mutter, mich über den dubiosen Hintergrund des ungarischen Rechtsanwaltes im Internet erkundigt habe, die alle öffentlich zugängliche Daten sind. Ich halte fest, dass der dubiose Hintergrund der „Sachverständigen” im Internet auch öffentlich zugänglich ist.
A gyámhivatal – durván jogsértő dilettantizmussal – még azt sem veszi észre, hogy ügyemben a trend fordulni látszik, ugyanis egyre több magyar bíró, ügyész, rendőr, kormánytisztviselő találja már a panaszolt ügyvéd törvénytelenségeit vállalhatatlannak, születtek már – ellenem rendkívül kegyetlen jogellenességgel lefolytatott ügyekben is – számomra kedvező döntések.
Das Jugendamt merkt nicht einmal das, dass der Trend sich zu ändern erscheint, da es immer mehrere ungarische Richter, Staatsanwalt, Polizist, Beamter die Gesetzwidrigkeiten des Rechtsanwaltes unvertretbar findet und es gibt mehrere Entscheidungen – sogar in den grausamsten Fällen -, die zu meinen Gunsten ausgingen.
A gyámhivatal nincs olyan színvonalon, hogy irataiban ne legyen helyesírási hiba, a szövegszerkesztő, az automatikus helyesírás ellenőrzés korában. Mégis az én szellemi képességeimet próbálják kétségbe vonni, aki „summa cum laude” minősítésű jogi diplomával, 3 felsőfokú nyelvvizsgával, komoly szakmai sikerekkel rendelkezem. belföldön és külföldön egyaránt
Die Arbeit des Jugendamtes hat so ein niedriges Niveau, dass ihre Schriften voll von Rechtsschreibefehlern ist, in der Zeit, in der der Computer automatische Rechtsschreibungsprüfung anbietet. Trotzdem wollen sie meine geistige Kapazität in Frage stellen, mit „summa cum laude” Diplome der Rechtswissenschaften, mit 3 Oberstufe Sprachprüfungen, mit seriösen Berufserfahrungen sowohl in Ungarn als auch im Ausland.
Jogellenesen a gyámhivatalt sem érdekli, hogy az ügyben nincs az ügyvédnek törvényes meghatalmazása, nincs ügyintézésre alkalmas, törvényes kérelem.
Das Jugendamt kümmert sich auch darum nicht, dass der ungarische Rechtsanwalt keine gesetzekonforme Ermächtigung hat und es kein gesetzkonformer Antrag vorliegt.
Semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatásuk szerint nekem nincs közöm ahhoz, hogy ki követelőzik a gyerekeimre, a NŐI néven fellépő „apa” útlevelének a másolatát (ahogy az ügy iratanyagának túlnyomó többségét) – jogellenesen – titkolják előlem. A gyámhivatalt nem érdekli, hogy az állítólagos apa NŐI néven lép fel, változik az anyja leánykori neve, változik a születési helye, vagy nem is ad meg címet, vagy kamucímeket (a budapesti osztrák nagykövetséget, külföldi hotelt, olyan külföldi címet, ahonnan nem idézhető) ad meg lakóhelyként. A gyámhivatalt – jogellenesen – nem érdekli, hogy osztrák gyermekeimet és engem – 5 éve, 30 jogellenes alapeljárásban – egy olyan ügyvéd támad, aki a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát azzal a figyelmeztetéssel hirdeti honlapján, hogy a tájékoztató nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak. Miközben sajtó nyilvánosak a gyermekrablással kapcsolatos szörnyűséges esetek, a hivatalos szervek tehetetlensége ilyen esetekben.
Das Jugendamt hat – ohne jegliche juristische Begründung – die Meinung, dass es mir nichts angeht, wer meine Kinder betreffend Rechte haben will, sie verheimlichen vor mir – rechtswidrig – die Kopie des Reisepasses des mit Frauennamen als Vater auftretenden Antragstellers und den Großteil der Akte. Das Jugendamt stört nicht, dass der angebliche Kindesvater unter einem Frauennamen auftritt, es ändert sich der Mädchenname der Mutter des angeblichen Kindesvaters, es ändert sich der Geburtsort des angeblichen Kindesvaters, es wird entweder kein Wohnsitz angegeben oder ein falscher Wohnsitz wird angegeben (die österreichische Botschaft in Budapest, ein Hotel im Ausland
Öt év után jutott el a gyámhivatal odáig, hogy akkor támadónk adja meg az elérhetőségeit, amelyre azóta sem került sor. Megjegyzem, törvényeink szerint a gyerekekkel kapcsolatos ügyintézésre különösen szigorú szabályok vonatkoznak, így hamis, hiányos adatokkal tilos kérelmezni! A hamis, hiányos adatokkal benyújtott kérelmeket törvényileg kötelező elutasítani!
Nach 5 Jahren kam das Jugendamt zur Schlussfolgerung, dass der Gegner seine Erreichbarkeiten bekanntgeben soll, was seitdem nicht erfolgte. Ich halte fest, dass es bei den kinderbezogenen Fällen besonders strenge Gesetze gibt, kein Antrag kann mit falschen und mangelhaften Daten gestellt werden. Anträge kann mit falschen und mangelhaften Daten muss die Behörde – im Sinne des Gesetzes – abweisen.
És ez a gyámhivatal nagyon kegyetlen is. A rendőrséggel akart jogellenesen elvitetni, hogy az engedély nélküli, örökbeadás terén tevékenykedő alapítványt alapító szakértője megvizsgáljon, amit még nekem kell kifizetni!
Und das Jugendamt ist darüber hinaus sehr grausam. Es war rechtswidrig angeordnet, dass mich die Polizei abführt, damit die Adoptionsstiftung gründende „Sachverständige“ ohne Genehmigung mich untersucht und das soll noch ich bezahlen!
Mindezek miatt 2017. 10. 27-én bepereltem a gyámhivatalt, mert az Apák az Igazságért Egyesület kezdeményezésére a Kúria döntött arról, hogy ilyen esetben ki kell zárni a gyámhivatalt.
Deswegen habe ich am 27. 10. 2017 das Jugendamt angeklagt, weil der Verein „Vater für die Gerechtigkeit“ bei dem Obersten Gerichtshof die Rechtsprechung erreicht hat, dass in solchen Fällen das Jugendamt ausgeschlossen werden muss.
Tehát kérem az Emberi Erőforrás Minisztériumát, hogy – törvényi kötelességeikkel összhangban - AZONNAL ZÁRJÁK KI ezt a durván törvénysértő gyámhivatalt és végre – törvényi kötelességeikkel összhangban – törvényesen eljárni képes és törvényesen eljárni hajlandó gyámhivatalt jelöljenek ki, amely hajlandó megszüntetni a törvénytelen eljárásokat, hiszen a gyerekeimre követelőző kérelmező adatai sokszorosan hamisak. Jogállamban – a magyar törvények szerint is - az ilyen kérelmezőt kötelező feljelentenie a gyámhivatalnak, pl. közokirat hamisítás miatt. (Magyarország – az Alaptörvény szerint – jogállam.)
Deswegen ersuche ich das Ministerium für Humanrescourcen, dass sie dafür sorgen, dass – im Einklang mit ihrer gesetzlichen Pflichten – das Jugendamt unverzüglich ausgeschlossen gehört und einem Jugendamt under Fall zugewiesen wird, das gesetzkonform vorgehen kann und will. D. h. alle gesetzwidrigen Verfahren müssen eingestellt werden, da die Daten der Antragstellers vielfach falsch sind. In einem Rechtsstaat – auch im Sinne der ungarischen Gesetze – ist das Jugendamt gesetzlich verpflichtet, den Antragsteller anzuzeigen, z. B. wegen Urkundenfälschung. (Ungarn ist – im Sinne des Grundgesetzes – ein Rechtsstaat.)
Kérem továbbá, hogy küldjék meg – törvényi kötelességeikkel összhangban – a teljes iratanyagot is. Köszönöm.
Ich bitte ferner, dass – im Einklang mit Ihrer gesetzlichen Pflichten- die gesamte Akte zugeschickt wird. Danke.

II. KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK
ÖFFENTLICHE ANFRAGEN
Ezért kérem, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban (Infotv. 3. § 5. pont), 15 napon belül - mind a magyar, mind a nemzetközi nyilvánosság számára legyenek szívesek megválaszolni az alábbi, a szakmai tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatigényléseket. Köszönöm.
Deswegen ersuche ich Sie, – im Einklang mit Ihren gesetzlichen Pflichten (Infogesetz §3. Punkt 5.), binnen 15 Tage – sowohl für die ungarische als auch für die internationale Öffentlichkeit folgende öffentliche, Ihre amtliche Tätigkeit betreffende Anfragen zu beantworten. Danke.

A) KÖZÖS ADATIGÉNY A CÍMZETTEK FELÉ
GEMEINSAME ANFRAGEN AN ALLE ADRESSATEN
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Magyarország jogállam-e? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!) (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam.)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist Ungarn ein Rechtsstaat? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!) (Ungarn ist im Sinne des Grundgesetzes ein Rechtsstaat.)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Önök kötelesek-e törvényesen eljárni? Akkor is, amikor egy sokszorosan törvényszegő ügyvéd jogellenesen támad 2 osztrák kiskorút és az édesanyjukat? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Sind Sie verpflichtet, gesetzekonform vorzugehen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
A büntetőeljárási törvény 171. § (2) bekezdése szerint a magyar hivatalos szervek kötelesek feljelenteni a törvényszegő ügyvédet. Ez a törvényhely kötelező-e az ügyemben eljáró hivatalos szervekre is? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
§ 171 Absatz 2 verpflichtet die ungarischen Organe, die Gesetzwidrigkeiten des ungarischen Rechtsanwaltes anzuzeigen? Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist diese gesetzliche Regelung auch für Sie verbindlich? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)


C) ADATIGÉNY AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM FELÉ
ANFRAGE AN DAS MINISTERIUM DER HUMANRESCOURCEN
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyámhivatal köteles-e a gyermek(ek) érdekeit figyelembe venni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Muss das ungarische Jugendamt seine gesetzliche Pflicht einhalten, dass es im Interesse des Kindes agieren muss? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyámhivatal a gyermek(ek) érdekeit figyelembe véve jár-e el, ha jogellenesen állami gondozásba veszi/örökbe adja a gyereke(ke)t, azért mert a jogász édesanya – jogforrási hivatkozásokkal – törvényességet kér, miközben a gyerekeket az anyjuk sokszorosan egybehangzóan szeretetteljesen, gondosan neveli? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das das Interesse des Kindes, wenn das ungarische Jugendamt das Kind/die Kinder rechtswidrig in ungarische Obhut/Adoption nimmt, weil die Mutter, die Juristin ist, mit genaue Rechtsquellen um gesetzkonformes Verfahren bittet, obwohl die Mutter vielfach und einstimmig bewiesen eine ausgezeichnete Mutter ist? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyámhivatal a gyermek(ek) érdekeit figyelembe véve jár-e el, ha jogellenesen állami gondozásba veszi a gyereke(ke)t, ahol köztudomásúan rengeteg a botrány, pl. a neveltek jelentős része válik drogossá, szexuális és egyéb bántalmazás áldozatává, a sokszor képzetlen, „kiégett” gondozók dohánytermékekkel motiválnak, szörnyűségesek a körülmények … Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das das Interesse des Kindes, wenn das ungarische Jugendamt das Kind/die Kinder rechtswidrig in ungarische Obhut/Adoption nimmt, worüber die schrecklichen, häufigen Skandale der ungarischen Obhut medienöffentlich sind. Z.B. die Mehrheit der Kinder in Obhut werden Drogenabhängig und Opfer sexueller und sonstiger Misshandlung und die Mitarbeiter sind ungebildet und ausgebrannt, sie motivieren die Kinder mit Tabakwaren, schrecklich sind Umstände. Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyakorlatban jogellenesen eljárhat-e és javasolhat-e jogellenes állami gondozásba (nevelésbe) vételt olyan „szakértő”, aki nyilvánvalóan elfogult, összeférhetetlen, hiszen az örökbeadás terén – az általa alapított alapítványa révén – érdekelt? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Darf in der Praxis rechtswidrig eine offensichtlich befangene Sachverständige vorgehen und die rechtswidrige staatliche Obhut vorschlagen, die – wegen der von ihr begründeten Adoptionsstiftung – an Adoptionen interessiert ist? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint eljárhat-e olyan „szakértő”, akinek adott időszakra nincs működési engedélye? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Darf eine solche Sachverständige vorgehen, die im Zeitraum der Begutachtungen – öffentlich bekannt – keine Genehmigung hat? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a „szakértő” ”, akinek semmivel alá nem támasztott álláspontjára nevelésbe vétellel fenyegetőzést alapít a gyámhivatal, tehet-e semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatásokat? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die „Sachverständige“ ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a „szakértő”, akinek semmivel alá nem támasztott álláspontjára nevelésbe vétellel fenyegetőzést alapít a gyámhivatal, lehet-e nyilvánvalóan részrehajló? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye felülírja-e a kimagasló, 90 %-os eredménnyel teljesített, az ország legnevesebb igazságügyi szakértői intézeténél a nagyon alapos pszichiátriai vizsgálatot is magában foglaló bírói pályaalkalmassági vizsgát? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne Genehmigung ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, dass der Standpunkt des renommiertesten Sachverständiger-Instituts im Vergleich zu ihrem Standpunkt ohne Genehmigung, ohne Verhörs nicht gilt, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!) Ich habe bei der renommiertesten Sachverständiger-Institut die gründliche psychiatrische Untersuchung beinhaltende richterliche Eignungsprüfung, die alle Richter und Staatsanwälte in Ungarn ablegen müssen, mit ausgezeichnetem Ergebnis, mit 90 % bestanden.
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye felülírja-e a gyermekeimmel foglalkozó valamennyi szakember, kezdetektől, egybehangzóan elismerő, pozitív véleményét? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne Genehmigung ohne jegliche Begründungen solche Äußerungen tätigen, dass der Standpunkt aller, die sich mit meinen Kindern beschäftigen (Schule, Kindergarten, Kinderärztin, Kinderschutzfrau meiner Kinder) im Vergleich zu ihrem Standpunkt ohne Genehmigung, ohne Verhörs nicht gilt, auf die das Jugendamt – gesetzwidrig – mit der staatlichen Obhut droht? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye alapján a gyámhivatal – hatáskörén durván túlterjeszkedve – megsértheti az egészségügyi önrendelkezési jogomat? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann die offensichtlich völlig befangene „Sachverständige“ ohne Genehmigung ohne jegliche Begründungen meine Rechte auf gesundheitliche Selbstbestimmung grob beinträchtigen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a nyilvánvalóan összeférhetetlen, engedéllyel nem rendelkező, nyilvánvalóan részrehajló és dilettáns „szakértő” semmivel alá nem támasztott, személyes meghallgatás nélküli véleménye alapján a gyámhivatal fenyegetőzhet-e jogellenes nevelésbe vétellel? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann das Jugendamt – gesetzwidrig – aufgrund Äußerungen einer offensichtlich befangenen und dilettanten „Sachverständigen“ ohne jegliche Begründungen und Verhör mit der staatlichen Obhut drohen? Ja? Nein? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e törvényes ügyvédi meghatalmazás a jogi képviselővel eljáró fél esetében? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Braucht der Rechtsanwalt gesetzkonforme Rechtsanwaltsermächtigung? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e már a kérelemben törvényesen megadni az eljáráshoz teljes körűen a kérelmező valós személyi adatait? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll der Antragsteller alle im Gesetz verpflichtend vorgeschriebenen Daten schon im Antrag richtig angeben? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e már az eljárásban valamikor törvényesen megadni az eljáráshoz teljes körűen a kérelmező valós személyi adatait? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll der Antragsteller alle im Gesetz verpflichtend vorgeschriebenen Daten schon irgendwann im Verfahren richtig angeben? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint kötelező-e a gyakorlatban is biztosítani az anyának is a törvényben előírt iratbetekintési jogot? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll das Jugendamt, wie gesetzlich vorgeschrieben, Akteneinsicht auch für die Mutter zu sichern. Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen lehet-e az apának NŐI neve? (UTÓnévként: Andrea) Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Kindesvater – rechtmäßig – unter FRAUENname im Verfahren auftreten? (NACHname: Andrea) Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen megváltozhat-e az ügyfél születési helye? (TIRANÁRÓL TIROLRA) Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Geburtsort des Antragstellers sich gesetzkonform ändern? (VON TIRANA ZU TIROL) Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen megváltozhat-e az ügyfél anyjának leánykori neve? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Mädchenname der Mutter des Antragstellers sich – ohne jegliche Dokumentation - gesetzkonform ändern? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen megváltozhat-e – minden dokumentáció nélkül - az anya neve? (dr. Hidasi Edit-ről dr. Kerti Editre) Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann der Name der Mutter sich – ohne jegliche Dokumentation - gesetzkonform ändern? (Von Dr. Hidasi Edit zu Dr. Kerti Edit) Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint törvényesen lehet-e lakcím feltüntetése nélkül, hamis lakcímekkel gyerekekre követelőzni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Kann man ohne Angabe des Wohnsitzes bzw. mit Angabe falscher Wohnsitze Rechte auf Kinder einfordern? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: nein!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint a gyermekek sorsáról döntő gyámhivatali ügyintézőnek kell-e annyi szakmai igényességének lenni, hogy az automatikus helyesírás ellenőrzés korában irata ne hemzsegjen a helyesírási hibáktól? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Braucht das Jugendamt in den Schriften Rechtsschreibefehler vermeiden? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint Önök eleget tesznek-e az Európai Parlament 2015. november 24-i, az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a gyermekszegénységre vonatkozó állásfoglalásában foglalt kötelezettségeknek, pl. a 44. pontnak?
44. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vegyenek részt tevékenyen a bármiféle kizsákmányolás – például munka, kényszerházasság, ILLEGÁLIS ÖRÖKBEFOGADÁS, jogellenes tevékenységek, illetve szexuális kizsákmányolás – céljából folytatott gyermekkereskedelemmel szembeni küzdelemben;
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getD...)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Entspricht Ungarn den Forderungen im Punkt 44. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2015 zur Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut (2014/2237(INI))?
44. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sich aktiv an der Bekämpfung des Kinderhandels für jede Form der Ausbeutung, darunter Arbeit, Zwangsehe, illegale Adoption, kriminelle Handlungen und sexuelle Ausbeutung, zu beteiligen;
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getD...)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint szükséges-e kizárni a törvénytelenül eljáró gyámhivatalt, amely ellen per is van? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Soll das gesetzwidrig vorgehende Jugendamt, gegen das sogar Gerichtsverfahren eingeleitet wurde, ausgeschlossen werden? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- Az Önök szakmai álláspontja szerint szükséges-e törvényesen eljárni képes és törvényesen eljárni hajlandó gyámhivatalt kijelölni, amely megszünteti az összes törvénytelen eljárást? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das Ministerium verpflichtet ein solches Jugendamt beauftragen, das gesetzekonform vorgehen kann und bereit ist, gesetzkonform vorzugehen, das bereit ist, alle gesetzwidrige Verfahren einzustellen? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)
- A minisztérium panaszolt gyámhivatal elleni kizárási kérelmemet továbbította a panaszolt gyámhivatal közvetlen felettesének. Esetünkben eddig a másodfok az első fok minden törvényszegését tolerálta. Az Önök szakmai álláspontja szerint, ha másodfok jogellenesen tolerálja az első fok minden törvényszegését, akkor az én osztrák gyerekeim szabad prédák-e, hogy – durván törvénysértően - a szörnyűséges állami gondozásba kerüljenek?
Das Ministerium hat meinen Ausschlussantrag dem Vorgesetzten des betroffenen Jugendamtes weiterleitet. Die Vorgesetzten haben bis jetzt noch alle Gesetzwidrigkeiten des Jugendamtes – rechtswidrig – toleriert. Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Wenn die zweite Instanz die Gesetzwidrigkeiten der zweiten Instanz – rechtswidrig – toleriert, dann sind meine österreichischen Kinder freie Beute dafür, dass sie gesetzwidrig in die schreckliche ungarische Obhut genommen werden?
- Az Önök szakmai álláspontja szerint az anya – jogforrási hivatkozásokkal alátámasztott jogi álláspontját – a törvényi kötelességgel összhangban – a gyámhivatal a gyakorlatban is köteles-e figyelembe venni? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
Was ist Ihr amtlicher Standpunkt? Ist das Jugendamt – im Einklang mit der gesetzlichen Pflicht – in der Praxis, die juristische, mit genauen Rechtsquellen untermauerten Stellungnahmen der Mutter zu beachten? Ja? Nein? (Die rechtsstaatliche Antwort: ja!)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s an das ungarische Jugendamt und an die sterreichischen Europaabgeorneten a gy mhivatalnak s minden osztr k eur pai parlamenti k pvisel nek.txt

    42K Download View as HTML

Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a következő címzettek vagy
terjesztési listák számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
adatgazdánál"
A címzett e-mail címe nem található a címzett levelezőrendszerében. A
Microsoft Exchange nem fogja megkísérelni az üzenet ismételt kézbesítését.
Ellenőrizze az e-mail címet, és próbálja meg ismét elküldeni ezt az
üzenetet, vagy továbbítsa az alábbi diagnosztikai szöveget a
rendszergazdának.

--------------------------------------------------------------------------

Továbbította: Microsoft Exchange Server 2007

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: kozig.local

[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mailout.kh.gov.hu (10.200.4.14) by KHCAS.kozig.local
(10.200.4.19) with Microsoft SMTP Server id 8.3.213.0; Fri, 15 Dec 2017
01:12:50 +0100
X-AuditID: 0ac8040e-f79436d0000013af-61-5a3313819397
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250]) by
mailout.kh.gov.hu (ESMTP) with SMTP id 14.82.05039.183133A5; Fri, 15 Dec 2017
01:12:49 +0100 (CET)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001) id 97B8A20F05; Fri,
15 Dec 2017 00:13:05 +0000 (UTC)
Date: Fri, 15 Dec 2017 00:13:05 +0000
From: "dr. Hidasi Edit" <[FOI #10161 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IELDoWNzLUtpc2t1bg==?= Megyei
=?UTF-8?B?S29ybcOhbnloaXZhdGFs?= =?UTF-8?B?IGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIg==?=
<[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_an_das_ungarische_Jugendamt_und_an_die?=
=?UTF-8?Q?_=C3=B6sterreichischen_Europaabgeorneten_/_a_gy=C3=A1mhivatalnak?=
=?UTF-8?Q?_=C3=A9s_minden_osztr=C3=A1k_eur=C3=B3pai_parlamenti?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=A9pvisel=C5=91nek?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAA+NgFvrIIsWRWlGSWpSXmKPExsViYsn3S7dR2DjKYGG/psX1bnEHRo/ll66w
BzBGcdmkpOZklqUW6dslcGXcPzCZreDDWuaKF8072RoYG38xdTFyckgImEi0zZzADmGLSVy4
t56ti5GLQ0hgNaPE0SkPwYqEBAol5n1awQZiswioSvzZehesgU3AUeLztkWMIA0iAk8YJc7M
2gOW4BUwl/g9eTtYQljgCpPE2h9/gLo5gBKCEn93CIPUMAtoSlw7voUdwtaWWLbwNfMERp5Z
CFWzkFTNQlK1gJF5FaNgbmJmTn5piV52hl56fpleRukmRmBwcJ1g4dvBeOW/wyFGAQ5GJR7e
8xz3w4VYE8uKK3MPMUpyMCmJ8u4ouRcuxJeUn1KZkVicEV9UmpNafIhRgoNZSYRXgheonDcl
sbIqtSgfJiXNwaIkzlsv8DBISCA9sSQ1OzW1ILUIJsvEwX6IUYaDQ0mCtxikW7AoNT21Ii0z
pwRZDSfIBh6gDY94QDYUFyTmFmemQ+RPMRpzPJp2bS0TR9vH32eZhFjy8vNSpcR5A0DGCYCU
ZpTmwU2DxfolRlkpYV5GBgYGIR6gc3IzS1DlHzEKcrxiF2LjYkpJFVCRAhv6ilEcGCrCvLUg
k3ky80rgbngFdB4T0HmrZ90GOa8kESEl1cAo08DZt8vw/GXuVRtLIqRMT938zXVzpm/V/f/L
DsakJl1w/b3O8udFzm0vPis9Vfhxb7YDx/T23Y/nz5gjE+4zr2D307h7G6buLBE3eH5WVe67
DZtEv+FBsd17hTMr81//Es0/tGphdI/6m4b21/c+zp4/KVvhSfy0w3LpYasq/KW89n/eGvq9
V4mlOCPRUIu5qDgRAEK1wy4EAwAA
Return-Path: [FOI #10161 email]

References

Visible links
1. mailto:[Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal request email]