AMT Hungary Kft.-vel kötött szerződés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az AMT Hungary Kft.-vel 2016. január 20-án kötött szerződést minden mellékletével, és a hozzá kapcsolódó, az ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki leírással együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

2016. február 18-án, a kimittud.atlatszo.hu weboldalon keresztül benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

Az Ön által kért, az AMT Hungary Kft.-vel kötött adásvételi szerződést és a mellékletét képező műszaki leírást csatoltan küldöm meg.
Tájékoztatom továbbá arról, hogy az eljárás során az AMT Hungary Kft. ajánlatának jelentős részét - közte a szerződéses ellenszolgáltatás részletezését - üzleti titokká nyilvánította. Megkerestem a Kft.-t az üzleti titok minősítésének feloldása tárgyában, azonban a Kft. úgy nyilatkozott, hogy a minősítést változatlanul fenn kívánja tartani. Ezért a szerződés 3. oldalán található táblázat az ellenérték részletezését nem tartalmazza.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. március 2.

Üdvözlettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

A második mellékletet csatoltan küldöm.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin