Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az alpolgármestereknek 2022- évben a mai napig (2022.május 20.) kifizetett illetmények banki kivonatának másolatát részemre eljuttatni szíveskedjenek

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 20.

Üdvözlettel:

Szelényi János

Sáhó Ágnes, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    image001.png

    3K Download

  • Attachment

    G d PH K z rdek adat szolg ltat s alpolg rmesteri illetm nyek 2022.zip

    616K Download

Tisztelt Adatkérő!

 

2022.05.23-án elektronikus úton érkezett adatkérésének megfelelve
mellékelten küldjük Göd Város Önkormányzata alpolgármestereinek 2022 évi
illetménykifizetési bizonylatait, csatolva a banki átutalások igazolását
is, valamint a kísérőlevél tartalmazza azon időpontokat, amikor az
alpolgármesterek személyében változás történt.

Kérjük szíves visszajelzését az adatok befogadásáról.

 

Üdvözlettel:

 

Tóth János jegyző

nevében és megbízásából

 

 

Sáhó Ágnes

 

munkaügyi ügyintéző

Telefonszám: +36 27 530 064/222

                    +36 20 886 0235

E-mail: [1][email address]

 

Gödi Polgármesteri Hivatal

[2]www.god.hu

Pesti út 81.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.god.hu/