Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a MAG Zrt. utódjaként, hogy a MAG Zrt.-től az Alletix Projekt Kft.-nek kifizetett mintegy 250 millió forint támogatás elszámolását. A MAG Zrt./vagy utódja visszakövetelte-e a támogatást? Ha nem, miért nem? Ha igen, hogyan és mikor tette?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 18.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

 

 

PM/1586/2021 – közérdekű adatigénylés

 

 

Segesvári Csaba részére

[1][FOI #16799 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

A Pénzügyminisztériumhoz 2021.01.18-án érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésére figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésével
összefüggésben a válasz megküldésére 45 napon belül kerül sor.

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

 

PM/1586/2021 – közérdekű adatigénylés

 

Segesvári Csaba úr részére

([1][FOI #16799 email])

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz 2021. január  18-án érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a veszélyhelyzet idején
az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020.
(XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a válaszadási
határidőt 45 nappal meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (PM)!

Köszönöm, várom.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

PM - Ügyfélszolgálat (noreply), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM), Pénzügyminisztérium

1 Melléklet

 

PM/1586/2021 – közérdekû adatigénylés

 

Segesvári Csaba úr részére

([1][FOI #16799 email])

 

 

Tisztelt Adatigénylõ!

 

A 2021. január 18-án megküldött közérdekû adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

2014 decemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM)
tájékoztatta az Alletix Projekt Szervezõ Kft.-t (a továbbiakban:
Társaság), hogy a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendeletnek megfelelõen a GOP-1.2.1-09 kódszámú projektjénél
jogosulatlan támogatás felhasználása kapcsán szabálytalansági eljárást
folytatott le, és ennek eredményeként a támogatási szerzõdéstõl elállt,
valamint tájékoztatta a Társaságot az elállás folytán fennálló követelése
összegérõl.

 

2015-ben a Fõvárosi Törvényszék kényszertörlési eljárás megindítását
rendelte el a Társasággal szemben, amely során az NGM a jogszabályi
elõírások szerint bejelentette a követelését.

 

A Társaságot az illetékes cégbíróság 2017. november 14. törölte a
cégjegyzékbõl. Tekintettel arra, hogy a kényszertörlési eljárásban az NGM
követelése nem térült meg, a követelés behajthatatlanná minõsítésére
került sor.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][Pénzügyminisztérium request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése