Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Állásfoglalás a Lepencei strandfürdő fejlesztéséről Natura2000-s természetvédelmi területen

We're waiting for Béres András to read a recent response and update the status.

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre :

a Visegrád 1813. hrsz. található (Lepencei Strandfürdő) terület fejlesztésével kapcsolatos DINPI által lefolytatott eljárások során keletkezett összes iratot és hatósági állásfoglalást. Beleértve a DINPI adatszolgáltatás és természetvédelmi kezelői véleményét is (iratszám: DINPI/1213-1/2021 és DINPI/1213-3/2021).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 21.

Üdvözlettel:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Béres András Úr!

 

Mellékelten küldöm tájékoztatásunkat.

 

Ronyecz Zsófia megbízásából:

 

                       Farkas Erika

                   titkársági előadó

    Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

                         www.dinpi.hu

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.