Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az ÁJTK 2019 őszén vihar kapcsán keletkezett biztonsítási ügyintézés dokumentumait. Mennyi kártérítést kaptak, mire fordították. Mely biztosítóval és milyen szerzősdést kötött az SZTE épületkárokra?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 4.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Az alábbi levelében feltett kérdéseket közérdekű adatigénylésnek tekintve
a következőkről tájékoztatom:

 

A Szegedi Tudományegyetemnek a káresemény időpontjában az Allianz Hungária
Zrt.-nél volt tűz- és elemikárra kiterjedő ingatlanbiztosítása. Ezen
túlmenően tájékoztatást azonban nem áll módunkba nyújtani figyelemmel
arra, hogy a kárrendezési eljárás még folyamatban van.

 

Tájékoztatom, hogy költségtérítés megállapítására nem került sor, mivel az
adatszolgáltatás teljesítésével felmerülő munkaerőráfordítás időtartama
nem haladja meg az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet szerinti időtartamot.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése