Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Lelkes Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adóperek felülvizsgálati arányai

We're waiting for Dr. Lelkes Péter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szegedi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2017. évi I. törvény (Kp.) hatálybalépése (2018. január 1.) óta a Törvényszék által elbírált, a NAV Fellebbviteli Igazgatósága alperes ellen adóhatározatok felülvizsgálata tárgyában meghozott ítéletek vonatkozásában:

1. Az ítéletek száma évenkénti bontásban (2018-2019-2020), a Kp. szerinti döntések alapján (elutasító ítélet, megváltoztató ítélet, új eljárásra utasító ítélet)

2. A benyújtott azonnali jogvédelem iránti kérelmek száma évenkénti bontásban (2018-2020) a Kp. szerinti döntések alapján (helyt adó, elutasító döntések) évenkénti bontásban

3. A három tagú bírói tanácsok elé utalások száma évenkénti bontásban (2018-2020), tanácsonkénti megoszlás alapján (tanácsi megjelöléssel)

4. A kért és a megítélt perköltség a felperesek és alperes vonatkozásában évenkénti megoszlásban (2018-2020)

5. Kérem arra vonatkozóan is tájékoztatását a rendelkezésre álló önéletrajzok alapján, hogy van-e olyan beosztott bíró a kérelmezett alperes általi közigazgatási perekben, aki az elmúlt 10 évben az alperes NAV Fellebbviteli Igazgatósága (ideértve a jogelődje) vagy a Törvényszék illetékességi körébe tartozó elsőfokú adóhatóságok (NAV megyei Adó- és Vámigazgatósága) kormánytisztviselői jogviszonyban álló alkalmazottja volt? Ha igen, kérem külön jelölni, ha az adott bíró vezető beosztást töltött be.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 7.

Üdvözlettel:

Dr. Lelkes Péter ügyvéd

Szegedi Törvényszék Elnöke, Szegedi Törvényszék

1 Melléklet

Tisztelt dr. Lelkes Péter!

 

Mellékelten megküldöm a 2021.El.IV.H.20/4. számú levelem.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Vida-Sós Tünde

a törvényszék elnöke

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Lelkes Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.